การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน (SML)

รูปภาพของ sss27567

         

         ในขั้นตอนแรกของการดำเนินโครงการได้มีการนัดประชุมสมาชิกชุมชน 2 ครั้ง โดยให้แต่ละครัวเรือนส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม ในครั้งแรกมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม197 คน (ร้อยละ 66.65) และครั้งที่สอง จำนวน 144 คน (ร้อยละ 56.3) เหตุที่ใช้วิธีการประชุมดังกล่าวและมีสมาชิกมาร่วมประชุมจำนวนน้อย เนื่องจากสมาชิกของชุมชนจำนวนมากไม่ได้อาศัยอยู่ภายในชุมชน ไปทำงานรับจ้างในพื้นที่อื่นในช่วงเวลาดังกล่าว

           ในการประชุมประชาคม ปลัดอำเภอได้ทำหน้าที่ในการชี้แจงโครงการ และให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชุม โดยได้จัดให้มีการออกเสียงเลือกคณะทำงานอย่างเปิดเผย ซึ่งคณะทำงานที่ได้มีรับการเลือกนี้จะมาจากการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่จัดตามพื้นที่การอยู่อาศัยของชุมชน หรือ ตัวแทนของ คุ้มแต่ไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนของตัวแทนแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับการเสนอของสมาชิกชุมชน เมื่อได้คณะทำงานแล้วจึงให้สมาชิกของชุมชนนำเสนอโครงการตามความต้องการ โดยมีโครงการที่ได้รับการนำเสนอทั้งสิ้น 5 โครงการ เมื่อได้โครงการตามความต้องการแล้ว จึงคัดเลือกโครงการโดยการให้สมาชิกในชุมชนลงคะแนนคัดเลือกเหลือเพียง 3 โครงการ ได้แก่โครงการสร้างตลาดสด (120,000 บาท) โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า(150,000 บาท) และโครงการปุ๋ยชีวภาพ (30,000 บาท) ซึ่งสองโครงการแรกอยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องกับกองทุนหมู่บ้าน ส่วนโครงการที่สามรอดำเนินการหลังจากสองโครงการแรกเสร็จสิ้น                   

  

          ในการดำเนินโครงการสร้างตลาดสดนั้นชุมชนได้อาศัยเงินที่เป็นดอกผลจากกองทุนหมู่บ้านมาจัดซื้อที่ดินและเตรียมการก่อสร้าง และเมื่อมีโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณมาใช้ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อใช้เป็นตลาดสด                      

            สำหรับปัญหาในการดำเนินโครงการพบว่า ระยะเวลาในการเริ่มต้นและการดำเนินโครงการกระชั้นชิด และรวดเร็วมาก คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถศึกษาคู่มือ ระเบียบและขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน และยังไม่ทันต่อการดำเนินโครงการ

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์