มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนมี
จุดประสงค์ที่แตกต่างกัน บางคนต้องการเพียงส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บางคนต้องการอ่านข่าว หรือประกาศข่าว บางคนต้องการใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร