สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

รูปภาพของ silaa17283

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีดังนี้ 
1.  
ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่เป็นต้น 
2. 
ปัญหามลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหญ่ 
3.  
ปัญหาสารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่นการใช้สารพิษกำจัดแมลงทางการเกษตร 
4.  
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำจืดที่เกิดจากการทำลายป่าเพื่อการเกษตรการขยายตัวของชุมชนและเมืองต่าง  ที่ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมคุณภาพ 
5.
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกิดจากการทำเมืองแร่การระบายน้ำเสียลงสู่ทะเล 
6.
ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 
7.
ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน 
8.
ปัญหาคุณภาพและการกระจายตัวของประชาก

 

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคต่างๆ ของประเทศไทย

1.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
   
 สาเหตุ เกิดจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่าต่าง ๆและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ดินเกิดการพังทลายและไม่มีความอุดมสมบูรณ์และทำให้แม่น้ำลำธารตื้นเขิน

 

ปัญหาการพังทลายของดิน 
   
 สาเหตเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าของภาคเหนือมีสูงถึงร้อยละ60ของภาค และยังเป็นพื้นที่ราบสูงทำให้ปัญหาการพังทลายของดินมีมาก 

 

ปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง
     สาเหต เกิดจากการขายตัวของชุมชนมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เป็นต้น 

 

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน 
     
เนื่องจากภาคเหนือเป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับภูเขาทำให้ขาดที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตร 

 

2.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคกลาง

ปัญหาการใช้ที่ดิน
    1.
ใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพของดิน 
    2.
มีการเพาะปลูกไม่เหมาะสมกับสภาพของดิน 
    3.
มีการปลูกพืชที่ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    4.
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 

ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ 
      
ภาคกลางอยู่ในเขตเงาฝน ปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

 

ปัญหาการหนุนของน้ำทะเล 
     
เนื่องจากภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่ม จึงเกิดปัญหาน้ำทะเลหนุนขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผล และการเกษตร 

 

3.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ปัญหาเกี่ยวกับการพังทลายของดิน 
     1.
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเอียงก่อให้เกิดการพังทลายของดินได้ง่าย 
     2.
ความรุนแรงของลักษณะภูมิอากาศ เช่น แห้งแล้งมาก ร้อนมากหรือมีน้ำหลากในช่วงเกิดพายุดีเปรสชัน ก่อให้เกิดการพังทลายของดิน 
     3.
ลักษณะเนื้อดินเป็นหินทรายน้ำซึมผ่านได้ง่าย จึงเกิดการพังทลายได้ 
     4.
ขาดพืชปกคลุ่มดินเนื่องจากไม่มีป่าไม้เหลืออยู่

ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแคลนน้ำมากในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากพื้นดินเป็นดินปนทราย และมีพื้นที่ลาดเอียงทำให้น้ำซึมอย่างรวดเร็วและไหลลงสู่แม่น้ำลำธารอย่างรวดเร็วรวมทั้งการพังทลายของดินทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน 

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า 
       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพื้นที่ป่าไม้น้อยมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การกระจายตัวของประชากร และการเพาะปลูกที่ผิดหลักจนเป็นเหตุให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาถิ่นทำกิน 

 

ปัญหาการเติบโตของชุมชนเมือง 
       
ชุมชนเมืองใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมาเป็นต้น ก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาขยะมูลฝอย ตามมามากขึ้น 

 

4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก

 

ปัญหาการพังทลายของดิน 
      
สาเหตุเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าและการปลูกพืชที่ก่อให้เกิดดินเสื่อมคุณภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ เช่น มัน สำปะหลังอ้อย เป็นต้น 

 

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้และป่าชายเลน 
       
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 5 จังหวัด เพื่อใช้ปลูกพืชไร่ 

 

ปัญหามลพิษบริเวณชายฝั่งทะเล 
       
ภาคตะวันออกเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ดทำให้มีการปล่อยน้ำเสียและกากสารพิษลงสู่ทะเล

 

ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด
      
สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลในช่วงฤดูแล้ง

 

ปัญหาการรับเอาวัฒนธรรมกระแสใหม่ 
      
ภาคตะวันออกกำลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆก่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การแต่งกายการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย

 

ปัญหาชายแดนและความมั่นคงของชาติ 
       
ภาคตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศกัมพูชาจึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการอพยพของผู้ลี้ภัย ปัญหา การล่วงล้ำอธิปไตยปัญหาการลักลอบขนสินค้าและอาวุธ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างยิ่ง 

 

5.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันตก

 

ปัญหาการพังทลายของดิน 
        
ภาคตะวันตกเป็นเขตภูเขา มักจะมีปัญหาการพังทลายของดินอย่างรุนแรงเนื่องจากการถางป่า โค่นป่า เพื่อเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดความแห้งแล้งหรือน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้ง่าย

ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
        
ภาคตะวันตกอยู่ในพื้นที่เขตเงาฝน หรืออับฝนจึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคและการเกษตรของประชากรในภาคนี้

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ 
       
พื้นที่ที่เกิดปัญหามากที่สุดคือบริเวณทุ่งใหญ่นเรศวรและเขื่อนน้ำโจน ที่มักจะพบปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า มากที่สุด 

ปัญหาน้ำทะเลทะลักเข้าพื้นที่ 
       
แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำเพชรบุรีในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาน้ำทะเลหนุนเข้าพื้นที่การเพาะปลูกการเกษตร พืชสวนมากทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก

6.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคใต้

ปัญหาการสูญเสียป่าชายเลน 
      
เป็นปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของเกษตรกรนากุ้งและการประมงชายฝั่ง

ปัญหาอันตรายจากพายุ 
      
เนื่องจากภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ทำให้เกิดพายุและดีเปรสชันลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรแคบ ๆ ยื่นไปในทะเลจึงทำให้เกิดอันตรายจากพายุได้ง่าย

ปัญหาการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวพม่า 
      
เนื่องจากภาคใต้มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าและมีแผนการพัฒนาเมืองตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทำให้ต้องใช้แรงงานในการก่อสร้างเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ปัญหาการทำเหมืองแร่ 
      
ภาคใต้จะมีการประกอบอาชีพการทำเหมืองแร่มากที่สุดและเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหามาทดแทนได้จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงครอบครองแหล่งแร่ การซื้อขายและขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่เนื่องจากมีกฎหมายที่ไม่รัดกุม 

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์