มหาวิทยาลัยบูรพา คัดเรียนปริญญาโท-เอก

         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มี  2 สาขา สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่งานบัณฑิคศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 ตึก QS 2 งานรับบัณฑิตครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ระดับดุษฎีบัณฑิต รับสมัครถึงวันที่  15  กันยายน  2553 ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.polscilaw.buu.ac.th
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกหลักสูตร
         1.มีความประพฤติดี
         2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันรับสมัคร
         3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าที่ก.พ.รับรอง
         4.เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิคศึกษา พ.ศ.2552 รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
         หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
         1. สาขาวิชาการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (พนัสนิคม)
         2. สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มี 2 สาขา
         1. สาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
         2. สาขาวิชากฎหมายมหาชน
         หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มี 1 สาขา
         1. สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง


         เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
         1.ใบสมัครของงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
         2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
         4.สำเนาหลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/โท และใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)อย่างละ 1 ฉบับ
         5.สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ  TOEFL IELTS ภายใน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)
         6.หลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ


         ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2553
         1.หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
         1.1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
         -สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
         -สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
         1.2หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
         -สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
         -สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
         -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
         -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
         -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
         1.3หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
         -เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี
         -เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
         -เทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล
         -เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
         -เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์
         -เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง
         2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
         2.1  คุณสมบัติทั่วไป (ทุกหลักสูตร)
         2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาโทที่มหา  วิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
         2.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
         2.1.3ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่  จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


         หลักฐานประกอบการสมัคร
         1.  ใบสมัครของฝ่ายบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา
         2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
         3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
         4.  สำเนาหลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริญญาบัตร  หรือใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี  และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  อย่างละ 1 ฉบับ 
         5.  ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานและ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน จำนวน 2 ฉบับ ใช้แบบฟอร์ม R (Form R) 
         6.  สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS อายุภายใน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ  (ถ้ามี)
         7.  หนังสือรับรองที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
         8.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท ให้ผู้สมัครใช้หลักฐาน (ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ) ในวันสอบสัมภาษณ์
         สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครพร้อมระเบียบการ  ได้ที่ www.che.buu.ac.th   หรือ www.eng.buu.ac.th หรือติดต่อที่169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3300, 3314, 3315, 3328, 3330  โทรสาร 0-3874-5806 โฮมเพจ http://www.eng.buu.ac.th


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์