เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับนักศึกษาเทียบโอน

         สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 /2553 หลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต(ภาคปกติ) รับสมัครทั้ง 8 สาขาวิชา 3 คณะ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  17 ตุลาคม 2553
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผุ้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นโรคหรือมีความผิดปกติที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังตอ่ไปนี้
         2.1โรคเรื่อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง  ติดยาเสพติดให้โทศ และโรคหัวใจ
         2.2โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
         3.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
         4.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำความผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
         5.กำลังศึกษาอยูู่ระดับปวส.หรือปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.หรือปริญญาตรีแล้วทุกสาขา หรือผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว และเคยเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก.พ.รับรองมาก่อน
         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัคร(กรอกออนไลน์ที่ http://www.tni.ac.th/)
         2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
         3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         5.กรณีสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครภายในวันที่  10 ตุลาคม 2553 ส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัคร ฉบับจริง จำนวน 200 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น โดยต้องระบุชื่อผุ้สมัครให้ชัดเจน
         6.คำอธิบายรายวิชาจากสถาบันที่ผุ้สมัครสำเร็จการศึกษา
         สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  สอบถามโทร 0-2763-2601-6โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์