เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับนักศึกษาเทียบโอน

         สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 /2553 หลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต(ภาคปกติ) รับสมัครทั้ง 8 สาขาวิชา 3 คณะ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  17 ตุลาคม 2553
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผุ้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นโรคหรือมีความผิดปกติที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังตอ่ไปนี้
         2.1โรคเรื่อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง  ติดยาเสพติดให้โทศ และโรคหัวใจ
         2.2โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
         3.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
         4.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำความผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
         5.กำลังศึกษาอยูู่ระดับปวส.หรือปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.หรือปริญญาตรีแล้วทุกสาขา หรือผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว และเคยเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก.พ.รับรองมาก่อน
         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัคร(กรอกออนไลน์ที่ http://www.tni.ac.th/)
         2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
         3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         5.กรณีสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครภายในวันที่  10 ตุลาคม 2553 ส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัคร ฉบับจริง จำนวน 200 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น โดยต้องระบุชื่อผุ้สมัครให้ชัดเจน
         6.คำอธิบายรายวิชาจากสถาบันที่ผุ้สมัครสำเร็จการศึกษา
         สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  สอบถามโทร 0-2763-2601-6โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 4 คน และ ผู้เยี่ยมชม 565 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13930
  • sss29712
  • sss29860
  • nbr14383