งานที่ 3 การโปรแกรมภาษาซี ม.4/1

รูปภาพของ chachaiyawat

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define PI 22.0 / 7.0
int main()
{
          
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
         printf("X = 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;
}

ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง
  int x = 5 ;   
เป็น
int x = 15 ;  
 

ทดลองและอธิบายผล

2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

/* if2.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
          printf("X = 5\n" ) ;

         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;

}

ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง
  int x = 5 ;   
เป็น
int x = 15 ;  
 

ทดลองและอธิบายผล

3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ; 
         else
                   printf("X is not equal to 5\n" ) ;
                   getch() ;
         return 0 ;
} 
ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้
แล้้วเปลี่ยนคำสั่ง
           if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ; 
                   else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
เป็น
                  if (x == 5 )
         {
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;
         }
         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
 ทดลองและอธิบายผล 

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ ตอบ โจทย์กำหนดให้ x=5 คำตอบออกมาก็จะได้ x=5 แต่เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x=15 แล้วรัน จะไม่มีคำตอบ 2.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ; ตอบ ครั้งแรกเราสั่งคำสั่ง  int x = 5 ผลที่ได้ คือ x = 5  แต่พอเราเปลี่ยนคำสั่งเป็น  int x = 15 ผลที่ได้ คือ  is  not  equal  to 5 3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง) ตอบ ครั้งแรกเรากดคำสั่ง int x=5 ผลที่ได้คือ x=5 good x is not equal to 5 แต่เมื่อเรามาเปลี่ยนคำสั่งมาเป็น ifx==5 ผลที่ได้คือ x=5เลื่อนบรรทัด good แตกต่างกันที่คำสั่ง int และ if    น.ส.  มัลลิกา    บุดดาเลขที่  30  ม 4/1

รูปภาพของ chas1797

1.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้
ตอบ เมื่อเราใช้คำสั่งint x = 5 ;ผลออกมาจะเป็นX=5 แต่เมื่อเราเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นint x = 15 ; แล้วผลที่ออกมานั้นจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเพราะเราเปลี่ยนแค่ int x = 15 ; ไม่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นตามผลที่ออกมาได้เลยไม่มีอะไร
2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้
ตอบ เมื่อเราใช้คำสั่งint x = 5 ; เมื่อลองรันดูแล้วผลปรากฏว่า x=5แต่เมื่อเราลองรันint x = 15 ; แล้วผลปรากฏว่าint x = 15 ; จะได้คำตอบคือ x is not equal to 5
3.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้
ตอบ ผลปรากฏคือ x=5 Good x ไม่เท่ากับ 5 พอเราลองเปลี่ยนคำสั่งแล้วผลที่ได้ก็คือ x=5 Good x เท่ากับ 5

น.ส. วรรณิศา เพชรมี ม.4.1

เลขที่18

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;  ตอบ ได้  x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่งแล้วไม่มีอะไรขึ้น2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์  แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง   int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;  ตอบ  ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง  เป็น int x = 15 ;  ได้ x  is  not equal  to  5

3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบ ได้   x=5  Good x is not equal to 5

                     เปลี่ยนคำสั่ง ได้  x=5  Good

น.ส.ปิยะนุช   ยี่ขิง

เลขที่17  ม.4/1

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */ ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ;
ตอบ ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 15 ; แล้วไม่มีอะไรขึ้น

2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ;
ตอบ ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ; ได้ x is not
equal to 5


3.ตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง)
ตอบ ได้ x=5
Good x is not equal to 5
ทดลองรันโปรแกรม บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง
ได้ x=5
Good

น.ส. อรุณกมล  วงศ์จันทร์ ม4/1 เลขที่ 40

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ ตอบ   ตอนยังไม่ได้เปลี่ยนคำสั่งคอมไพล์ได้ xเท่ากับ5แต่พอเปลี่ยนคำสั่งแล้วคอมไพล์พบว่าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นเลย2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ตอบ     ตอนยังไม่ได้เปลี่ยนคำสั่งคอมไพล์ได้ xเท่ากับ5แต่พอเปลี่ยนคำสั่งแล้วคอมไพล์พบว่าได้ หรือ xไม่เท่ากับ5 3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบ   ตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนคำสั่งคอมไพล์ได้  Good  is  not   equal  to  5 แต่พอเปลี่ยนคำสั่งผลที่ได้คือ   x=5 Good     

น.ส.สุวนันท์ คงแท้ เลขที่ 47 ม.4/1

1.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */ 

 ตอบ หลังจากที่เปลี่ยนint x = 5 ; เป็นint x = 15 ;ผลลัพธ์คือไม่มีอะไรปรากฎเลยเลย

2.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้               

ตอบ เมื่อรันโปรแกรมแล้วผลลัพ์ที่ได้คือx=5 is not equal to 5และเมื่อเปลี่ยนจาก int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ผลปรากฎว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ x is not equal to 5

3.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้               

 ผลที่ได้คือ

x=5                                Goodx is not  equal to 5           

ทดลองเปลี่ยนและรันโปรแกรมแล้ว ผลลัพธ์คือ   

 x=5                                                                               

 Goodx is not  equal to 5

นางสาวกฤติมา  วังท้าว    ม.4/1เลขที่12

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;  ตอบ ได้  x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 15 ; แล้วไม่มีอะไรขึ้น2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ  แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง   int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;  ตอบ  ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;  ได้ x  is  not  equal  to  5

3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์  แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง

ตอบ ได้   x=5Good x is not equal to 5 ทดลองรันโปรแกรม ได้  x=5Good

น.ส.พรวิพา   จันทร์แสง เลขที่45

รูปภาพของ chas1861

ตอบคำถาม

1.  จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบ  ผลที่ได้เป็นจริงเพราะโจทย์กำหนดมาให้ x=5 คำตอบจึงได้ x=5   เปลี่ยนคำสั่ง int x=15  คำตอบจึงเป็น 0

2.  จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบ โจทย์กำหนดให้คือ x=5 คำตอบเป็นจริง คือ x=5  เปลี่ยนคำสั่ง  int x=5 คำตอบคือ x ไม่เท่ากับ53.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบโจทย์กำหนดให้ x=5 คำตอบจึงที่ได้คือ x=5 และ good x ไม่เท่ากับ 5

  น.ส.วนิชา  ศรีลา  เลขที่35 ม.4.1

รูปภาพของ chas1858

ตอบคำถาม

1.  จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบ  ผลที่ได้เป็นจริงเพราะโจทย์กำหนดมาให้ x=5 คำตอบจึงได้ x=5   เปลี่ยนคำสั่ง int x=15  คำตอบจึงเป็น 0

2.  จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบ โจทย์กำหนดให้คือ x=5 คำตอบเป็นจริง คือ x=5  เปลี่ยนคำสั่ง  int x=5 คำตอบคือ x ไม่เท่ากับ53.จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

ตอบจทย์กำหนดให้ x=5 คำตอบจึงที่ได้คือ x=5 และ good x ไม่เท่ากับ 5

 น.ส. วนิชา   ศรีลา  เลขที่35  ม.4.1

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */ ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ;
ตอบ ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 15 ; แล้วไม่มีอะไรขึ้น

2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ;
ตอบ ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ; ได้ x is not
equal to 5


3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง)
ตอบ ได้ x=5
Good x is not equal to 5
ทดลองรันโปรแกรม บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง
ได้ x=5
Good

น.ส. ชนิตา ชมภู่ ม4/1 เลขที่ 15

รูปภาพของ chas1858

คำถาม-คำตอบ

1. อธิบายผลที่ได้

ตอบ โจทย์กำหนดให้ x=5 คำตอบออกมาก็จะได้ x=5 แต่เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x=15 แล้วรัน ผลที่ได้คือ ไม่มีคำตอบ เพราะว่า โจทย์กำหนดให้X=5 คำตอบออกมาก็ต้องเป็น5เท่านั้น

2. อธิบายผลที่ได้

ตอบ   เมื่อเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างเสร็จแล้วโจทย์สั่งให้x=5 คำตอบคือ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่งให้x=5 คำตอบที่ได้คือ xไม่เท่ากับ5

3. อธิบายผลที่ได้

ตอบ  คำตอบที่ได้คือ x=5 และ good x ไม่เท่ากับ 5

 น.ส. ประภาพันธ์      สว่างแจ้ง   ม.4.1

 น.ส ชนันธร  พวงแก้ว  เลขที่43   ม.4.1

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง) ตอบ  ได้x=5 แล้วเปลี่ยนคำสั่งได้ผลไม่มีอะไรเกิดขึ้น 2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง) ตอบ  ได้ x=5 พอเปลี่ยนคำสั่งแล้วได้  x  is  not  equal  to  5 3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้)
แล้วเปลี่ยนคำสั่ง

ตอบ ผลที่ได้คือ  Good  x  is  not   equal  to  5 พอเปลี่ยนคำสั่งผลที่ได้คือ   x=5 Good     

 

1. ทดลองผลที่ได้  คือ    

ตอบ ตอนที่เราสั่งคำสั่ง int x = 5 ;  ผลที่ได้ คือ x = 5 

แต่พอเราเปลี่ยนคำสั่งเป็น int x = 15 ; ไม่มีผลออกมา

2. ทดลองผลที่ได้  คือ    

ตอบ  ตอนแรกเราสั่งคำสั่ง  int x = 5 ;  ผลที่ได้ คือ x = 5 

       แต่พอเราเปลี่ยนคำสั่งเป็น  int x = 15 ;  ผลที่ได้ คือ 

       X  is  not  equal  to  5

3. ทดลองผลที่ได้  คือ    

   ตอบ  พอเราพิมพ์คำสั่งแรกลงไปผลที่ได้ คือ    x = 5  

          แต่พอเราเปลี่ยนคำสั่ง   ผลที่ได้คือ      x=5

                                                          good

พรพรรณ   สุวรรณภพ เลขที่ 44 ม.4/1

 น.ส.ณัฐพร  เทียนนาวา  ม.4.1   เลขที่ 42

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง) ตอบ  ได้x=5 แล้วเปลี่ยนคำสั่งได้ผลไม่มีอะไรเกิดขึ้น 2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง) ตอบ  ได้ x=5 พอเปลี่ยนคำสั่งแล้วได้  x  is  not  equal  to  5 3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้)
แล้วเปลี่ยนคำสั่ง

ตอบ ผลที่ได้คือ  Good  x  is  not   equal  to  5 พอเปลี่ยนคำสั่งผลที่ได้คือ   x=5 Good     

จีราพร อินทร์จันทร์ เลขที่14 ม.4/1

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */ ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ;
ตอบ ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 15 ; แล้วไม่มีอะไรขึ้น

2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ;
ตอบ ได้ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x = 5 ; เป็น int x = 15 ; ได้ x is not
equal to 5
3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */(ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง)
ตอบ ได้ x=5
Good x is not equal to 5
ทดลองรันโปรแกรม บันทึกผลที่ได้แล้วเปลี่ยนคำสั่ง
ได้ x=5
Good

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */ 

- คำสั่ง int x=5 ผลที่ได้คือ x=5 และเปลี่ยนคำสั่งเป็น int x=15 ผลที่ได้คือ x=15 คำสั่งสองคำสั่งนี้ต่างกันที่ตัวเลขเท่านั้น

2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ 

- คำสั่ง int x=5 ผลที่ได้คือ x=5 และเมื่อเปลี่ยนคำสั่งเป็น  int x=15 ผลที่ได้ ไม่เท่ากับ 15 แตกต่างกัน

3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ 

- คำสั่ง int x=5 ผลที่ได้คือ x=5 goodx is not equal to 5 และเมื่อเปลี่ยนคำสั่งมาเป็น ifx==5 ผลที่ได้คือ x=5เลื่อนบรรทัด good แตกต่างกันที่คำสั่ง int และ if

น.ส. ญานิกา บุญมาก ม.4/1 เลขที่39

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */
- คำสั่ง int x=5 ผลที่ได้คือ x=5 และเปลี่ยนคำสั่งเป็น int x=15 ผลที่ได้คือ x=15 คำสั่งสองคำสั่งนี้ต่างกันที่ตัวเลขเท่านั้น
2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้
- คำสั่ง int x=5 ผลที่ได้คือ x=5 และเมื่อเปลี่ยนคำสั่งเป็น int x=15 ผลที่ได้ ไม่เท่ากับ 15 แตกต่างกันที่ผลลัพธ์
3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้
- คำสั่ง int x=5 ผลที่ได้คือ x=5 goodx is not equal to 5 และเมื่อเปลี่ยนคำสั่งมาเป็น ifx==5 ผลที่ได้คือ x=5เลื่อนบรรทัด good แตกต่างกันที่คำสั่ง int และ if

น.ส. บัญญัติ แก้วใหญ่

1.ตอบ เมื่อเปลี่ยนจาก x=5 เป็น x=15 แล้วรันโปรแกรมปรากฏว่าเลขห้าหายไป

2.ตอบ ตอนที่ x=5 พอรันปราแกรมปรากฏว่าผลเท่ากับ x=5 แต่พอเปลี่ยนเป็น x=15แล้วรันโปรแกรมได้ผลลัพธ์ที่ปรากฏว่า X is not equal to 5

3.ตอบ ผลที่ได้คือ x=5 Good  x is not equal to 5

4.ตอบ เมื่อเปลี่ยนคำสั่งได้ x=5 Good

วิภา อนุสาย ม.4/1

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้                     - ผลที่แสดงออกมาคือ x = 5 แต่เมื่อเปลี่ยน int ให้เป็น 15 จะไม่มีผลแสดงออกมา เพราะ เรา    เปลี่ยนแค่ int แต่สูตรอื่น ๆ นั่นก็ยังคงเป็น 5 เหมือนเดิม ผลที่แสดงออกมาจึงเป็น 0 2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้                          -  ผลที่ได้คือ x=5  แต่เมื่อเปลี่ยน int เป็น 15 ผลที่ออกมาคือ X is not equal to 5 (x  ไม่เท่ากับ 5)  3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้                         -  ผลที่ได้คือ x = 5  Goodx is not equal to 5                   - เมื่อเปลี่ยนคำสั่งผลที่ออกมาคือ  x = 5  Goodx is not equal to 5 ผลของทั้งสองจะออกมาเท่ากัน .

น.ส.  จิราพร    ภูชื่นแสงม. 4/1  เลขที่  13

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ผลทดลองที่ได้ตอบ   เมื่อทดลอง compile run ดู ปรากฏว่า เมื่อลองใส่ x= 5จะมีผลปรากฏขึ้น แต่เมื่อลอง x= 15 จะไม่มีผลปรากฏ2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ ตอบ  เมื่อ ลอง x=5 จะมีคำตอบ คือ 5  เมื่อ ลอง x=15 จะ มีคำตอบ คือ x is not equal to 3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ ตอบ   x=5 คือ good x is not equal toเมื่อลองเปลี่ยน โจทย์ตามคำสั่ง ผลปรากฏว่า x=5 goodน.ส. วารุณี   ศรีดา ม.4.1

1.      ผลทดลองที่ได้คือ ผลของ x=5 ผลออกมาได้ x=5 พอเราลองเปลี่ยน x=5 เป็น x=15 ไม่มีผลออกมา 

     2. ผลทดลองที่ได้คือ

         ตอนแรกที่  x=5 ผลออกมาก็ได้ x=5 พอเราเปลี่ยน x=5 เป็น x=15 ผลออกมาตอนรันโปรแกรมเป็น x is not equal to 5

      3.  ผลทดลองที่ได้

ผลที่ได้    x=5

             Goodx is not equal to 5 

     พอเราลองเปลี่ยนประโยค              if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;                else
                   printf("X is not equal to 5\n" ) ;                     เป็น
                  if (x == 5 )
         {
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;
         }
         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;ผลที่ได้คือ      x=5

                good

น.ส. วาสนา  กำมา   ชั้น ม4.1  เลขที่  19

 1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้         - ผลที่ได้คือ x = 5 เปลี่ยนคำสั่ง int x= 15 ผลที่ได้คือ 0              2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้     

  -ผลที่ได้คือ x=5 เปลี่ยนคำสั่ง int x= 15 ผลที่ได้คือ x ไม่เท่ากับ   

5 3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

    -ผลที่ได้คือ x=5  Good x ไม่เท่ากับ 5  พอเ ปลี่ยนคำสั่งแล้วผลที่ได้คือ x=5 Good x ไม่เท่ากับ 5

กัญจนพร  วรรณา ม4/1 เลขที่41     CRedit By Pii Chone

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์