งานที่ 3 การโปรแกรมภาษาซี ม.4/2

รูปภาพของ chachaiyawat

1. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define PI 22.0 / 7.0
int main()
{
          
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
         printf("X = 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;
}

ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง
  int x = 5 ;   
เป็น
int x = 15 ;  
 

ทดลองและอธิบายผล

2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้

/* if2.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
          printf("X = 5\n" ) ;

         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;

}

ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง
  int x = 5 ;   
เป็น
int x = 15 ;  
 

ทดลองและอธิบายผล

3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ; 
         else
                   printf("X is not equal to 5\n" ) ;
                   getch() ;
         return 0 ;
} 
ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้
แล้้วเปลี่ยนคำสั่ง
           if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ; 
                   else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
เป็น
                  if (x == 5 )
         {
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;
         }
         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
 ทดลองและอธิบายผล 

ข้อที่ 1ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง
  int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;  
ตอบ   เมื่อทดลองรันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือ
เมื่อเปลี่ยนคำสั่งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน
ข้อที่ 2
จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้
ตอบ   เมื่อคอมไพล์และรันแล้วคำตอบที่ได้คือ
X=5
และเมื่อเปลี่ยนคำสั่งแล้วคำตอบที่ได้คือ
X=
15
ข้อที่3จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */
ตอบ   ครั้งแรกคอมไพล์และรันแล้วจะได้
X=5
X is not equal to 5 เมื่อลองเปลี่ยนคำสั่งครั้งที่สองจะได้ X=
5

น.ส  สำรวย   เกิดงาม   ม4/2

รูปภาพของ chas 1786

ข้อ 1
เมื่อลองเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างแล้วเมื่อคอมไพล์และรันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หรือเมื่อเปลี่ยนคำสั่งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน
ข้อ 2
เมื่อคอมไพล์และรันแล้วคำตอบที่ได้คือ X=5
และเมื่อเปลี่ยนคำสั่งแล้วคำตอบที่ได้คือ X=15
ข้อ 3
ครั้งแรกคอมไพล์และรันแล้วจะได้
X=5
X is not equal to 5
เมื่อลองเปลี่ยนคำสั่งครั้งที่สองจะได้
X=5
Good

นางสาวจันทร์จิรา อ่อนคำ ม.4.2 เลขที่ 20

งานชิ้นที่ 31. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if1.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if1.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define PI 22.0 / 7.0
int main()
{          
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
         printf("X = 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;}
ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง
  int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;  
 
ทดลองและอธิบายผล     ตอบ เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง จะไม่มีข้อมูลแสดงที่บล็อกเลยมีแต่เคอเซอร์

 

2. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if2.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if2.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
          printf("X = 5\n" ) ;
         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;
} ทดลองรันโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนคำสั่ง
  int x = 5 ;   เป็น int x = 15 ;   ทดลองและอธิบายผล   ตอบ จะขึ้นข้อความว่า  X is not equal to 5 บนบล็อก

 

 3. จงเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ if3.c   แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรมดูผลที่ได้ /* if3.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;          
                   printf("X is not equal to 5\n" ) ;
                   getch() ;
         return 0 ;} 
ทดลองรันโปรแกรมแล้ว บันทึกผลที่ได้ตอบ   จะมีข้อความขึ้น  
แล้้วเปลี่ยนคำสั่ง
           if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;                    
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;เป็น

                  if (x == 5 )
         {
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;
         }
         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
 ทดลองและอธิบายผล  ตอบ หลังจากรันโปรแกรม   X = 5      
                                    Good           ( ซึ่งคำตอบเป็นค่าจริง )

 

น.ส.พฤกษา  พิมพ์สูงเนิน ม. 4/2 เลขที่ 21

ข้อ 1 พิมพ์
/*if1.c*/
#include
#include
#define PI 22.0 / 7.0
int main()
{
int x = 5 ;
if (x = = 5 )
printf("X = 5\n" ) ;
getch() ;
return 0 ;}

ถ้า run จะได้ขึ้นมา x=5
แต่ถ้าพิมพ์ int =15
/*if1.c*/
#include
#include
#define PI 22.0 / 7.0
int main()
{
int x = 15 ;
if (x = = 5 )
printf("X = 5\n" ) ;
getch() ;
return 0 ;}
ถ้าพิมพ์ x=15 พอ run ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่องที่ run ขึ้นมา
ข้อ 2 พิมพ์
/* if2.c */
#include
#include
int main()
{
int x = 5 ;
if (x = = 5 )
printf("X = 5\n" ) ;

else
printf("X is not equal to 5\n" ) ;
getch() ;
return 0 ;

}
Run แล้วจะได้ x=5
แต่ถ้าพิมพ์ int =15
/* if2.c */
#include
#include
int main()
{
int x = 15 ;
if (x = = 5 )
printf("X = 5\n" ) ;

else
printf("X is not equal to 5\n" ) ;
getch() ;
return 0 ;

}
Run แล้วจะได้ x is not equal to 5
ข้อ 3 พิมพ์
Run แล้วจะได้ x=5
GoodX is not equal to 5
ครั้งที่ 2
เปลี่ยนคำสั่งไปแทน run แล้วจะได้ x=5
good เพราะว่าเกิดจากการแทนคำสั่ง
if (x == 5 )
{
printf("X = 5\n" ) ;
printf("Good" ) ;
}
else
printf("X is not equal to 5\n" ) ;

ข้อ1

ถ้าพิมพ์เป็น int x = 15

runแล้วไม่มีอะไรขึ้นมา

ข้อ2

ครั้งแรกพิมพ์

 /* if2.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
          printf("X = 5\n" ) ;

         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;

}

เท่ากับ( X = 5 )

ครั้งที่2

 /* if2.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 15 ;
         if (x == 5 )
          printf("X = 5\n" ) ;

         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
         getch() ;
         return 0 ;

}

เท่ากับ(X is not equal to 5)

ข้อ3

/* if3.c */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
         int x = 5 ;
         if (x == 5 )
                   printf("X = 5\n" ) ;
              else     
                   printf("Good" ) ;         
                   printf("X is not equal to 5\n" ) ;
                   if (x == 5 )
         {
                   printf("X = 5\n" ) ;
                   printf("Good" ) ;
         }
         else
                  printf("X is not equal to 5\n" ) ;
                   getch() ;
         return 0 ;
}

 

Runแล้วจะได้

x = 5

X is not equal to 5

x = 5

Good

อธิบาย

 โปรแกรมจะดูif (x == 5 )นี้เป็นหลัก

แล้วไปโชว์ X is not equal to 5 ขึ้น

 แล้วจะมีคำว่าgood ขึ้น

 

นาย จาตุรพงษ์ แก้วมูล

 

รูปภาพของ chas02368

1.

 - คำสั่ง int x = 5 ; แสดงผลลัพธ์ ( X = 5 ) หลังจากรันโปรแกรม แสดงผลลัพธ์เป็นค่าจริง

 - คำสั่ง int x = 15 ; ไม่แสดงผลลัพธ์ ( .. ) หลังจากรันโปรแกรม

 

2.

 - คำสั่ง int = 5 ; แสดงผลลัพธ์ ( X = 5 ) หลังจากรันโปรแกรม เป็นค่าจริง

 - คำสั่ง int x = 15 ; แสดงผลลัพธ์ ( X is not equal to 5 ) แสดงผลลัพธ์เป็นค่าเท็จ

 

 3 .

 - จากการรันครั้งแรก แสดงผลเป็นผลลัพธ์ X = 5      
                                                  X is not equal to 5   ( ซึ่งคำตอบเป็นค่าเท็จ )

   ครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนคำสั่ง หลังจากรันโปรแกรม   X = 5      
                                                            Good           ( ซึ่งคำตอบเป็นค่าจริง )

  

น.ส.ณัฐรดา ธรรมยศ ม.4/2 เลขที่ 41

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์