การแบ่งประเภทของสัตว์

รูปภาพของ sss27849

 

1. จำแนกตามลักษณะที่อยู่ของสัตว์ แบ่งได้ 6 ประเภท

      สัตว์บก จะอาศัยอยู่บนบก เช่น นก หนู ฯลฯ

      สัตว์น้ำ จะอาศัยอยู่ในน้ำเช่น ปลา กุ้ง เป็นต้น

      สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หรือสัตว์สองชีวิต จะอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อแรกเกิด แต่เมื่อโตเต็มวัยรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถอาศัยบนบกได้ด้วย เช่น กบ ปาด คางคก จิ้งจกน้ำ อึ่งอ่าง เป็นต้น

      สัตว์ปีก

     สัตว์ประเภทอะมีบา

     สัตว์สูญพันธุ์

2.จำแนกตามหลักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา แบ่งเป็น 34 ไฟลัม แต่ศึกษาไฟลัมเพียงหลักๆ 9 ไฟลัม

Phylum Annelida
Phylum Arthropoda
Phylum Brachiopoda
Phylum Chaetognatha
Phylum Chordata
Phylum Cnidaria
Phylum Coelenterata
Phylum Ctenophora
Phylum Cycliophora
Phylum Echinodermata
Phylum Echiura
Phylum Ectoprocta
Phylum Entoprocta
Phylum Gastrotricha
Phylum Gnathostomulida
Phylum Hemichordata
Phylum Kinorhyncha
Phylum Loricifera
Phylum Mollusca
Phylum Myxozoa
Phylum Nemata
Phylum Nematomorpha
Phylum Nemertea
Phylum Onychophora
Phylum Orthonectida
Phylum Phoronida
Phylum Placozoa
Phylum Platyhelminthes
Phylum Porifera
Phylum Priapula
Phylum Rhombozoa
Phylum Rotifera
Phylum Sipuncula
Phylum Tardigrada

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี