สพท.เชียงใหม่เขต 5 พัฒนาผู้บริหารสู่ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

รูปภาพของ sopwitthaya

สพท.เชียงใหม่เขต 5 พัฒนาผู้บริหารสู่ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สพท.เชียงใหม่เขต 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาให้พัฒนาตนเองในด้านกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ที่มี Professional Leadership และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 วันที่ 4 ส.ค. 53 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รองผอ.สพท. เชียงใหม่ เขต 5 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5 – 7 และ 16-21 สิงหาคม 2553 นี้ สพท.เชียงใหม่เขต 5 จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพท. เชียงใหม่เขต 5 ทุกคน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 97 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 97 คน รวม จำนวน 109 คนเข้ารับการอบรม โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 2 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 ใช้ในการอบรม โดยใช้เวลาในการอบรมจำนวน 9 วัน 8 คืน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองผอ.สพท. เชียงใหม่ เขต 5 เปิดเผยต่อไปว่าวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงการ พัฒนาตนเองในด้านกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มี Professional Leadership และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ นำนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในการจัดอบรมครั้งนี้ มี 2 ช่วง ช่วงแรก วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2553 และช่วงที่สอง วันที่ 16-21 สิงหาคม 2553 กิจกรรมช่วงแรก เป็นการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้บริหารลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยทีมวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงที่สอง เป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การนำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารศึกษา การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การควบคุมการวัดประเมินและการจัดการความรู้สู่การปฎิบัติที่เป็นเลิศ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทำจริง ทุกกิจกรรมมีการประเมินผล พร้อมสรุปใจความอย่างสั้น ๆ แต่ได้ใจความ และหลังจากนี้ ผู้บริหารจะได้นำไปขยายผลให้ครูในโรงเรียนจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่ทางสถานศึกษาต้องบริหารให้บังเกิดผลตามที่คาดหวังไว้ให้สำเร็จ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป

สร้างโดย: 
witthaya
แหล่งที่มา: 
witthaya

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์