รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชื่อเรื่อง                  :  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดผู้รายงาน                      :  นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ปีที่ศึกษา                       :  2552

บทคัดย่อ                รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จาก  เปลือกข้าวโพด มี จุดประสงค์ของการศึกษา เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้ จากเปลือกข้าวโพด  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน   บ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุด  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด ดำเนินการศึกษาโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ The single group pretest - posttest  design กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองกรวด อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จาก  เปลือกข้าวโพด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             

ผลการศึกษาพบว่า

                1.  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.73/82.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80

                2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด มีค่าเท่ากับ 0.5980 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5980 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.80

                3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด และมีค่าความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ  26.44

                4.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14

เป็นรายงานการวิจัยที่ถุกต้องตามหลักการ และนวัตกรรมน่าสนใจมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ควรเผยแพร่ผลงานอยางกว้างขว่างเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาระกอท

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 314 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • AAmiita
  • supatkul