พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

รูปภาพของ sss27727

 

4. พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

          เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ถ้าเป็นปฏิกิริยาของสารประกอบโคเวเลนต์จะมีการสลายพันธะของสารตั้งต้น และมีการสร้างพันธะของสารผลิตภัณฑ์ขึ้น ถ้าพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะทั้งหมดรวมกันแล้ว มีค่ามากกว่าพลังงานที่ได้จากการเกิดพันธะใหม่รวมกัน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประเภทดูดความร้อน ในทางตรงกันข้าม ถ้าพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะทั้งหมดรวมกันมีค่าน้อยกว่า พลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสร้างพันธะรวมกัน การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นประเภทคายความร้อน
          ในแง่ของพลังงานของโมเลกุล ถ้าสารที่เป็นผลิตภัณฑ์มีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้น ปฏิกิริยานั้นจะเป็นประเภทคายพลังงาน แต่ถ้าสารที่เป็นผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสารตังต้น ปฏิกิริยานั้นจะเป็นประเภทดูดพลังงาน
          การดำเนินไปของปฏิกิริยาในแง่ของพลังงานของโมเลกุล เมื่อโมเลกุลของแก๊สมาชนกันจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์สามารถจะแสดงให้เห็นได้โดยอาศัยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของสารตั้งต้น พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา และพลังงานของผลิตภัณฑ์ดังนี้
          ก.  กราฟระหว่าง NO กับ  CO  ซึ่งเป็นประเภทคายความร้อน
                    NO2 (g)  +  CO (g)  →  NO (g)  +  CO2 (g)  +  234  kJ
          เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยา NO2 (g)  +  CO (g)  →  NO (g)  +  CO2 (g)

          E1  คือพลังงานของสารตั้งต้น
          E3  คือพลังงานของสารผลิตภัณฑ์
          Ea  คือพลังงานก่อกัมมันต์ ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง E2 กับ E1
          ΔE  คือ พลังงานของปฏิกิริยา ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง E3 กับ E1
      ในปฏิกิริยาดังกล่าวนี้
          ΔE  =  -234 kJ
          Ea  =   66.9 kJ


 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 373 คน กำลังออนไลน์