เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3

ผู้สนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน

- ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) (อ่านรายละเอียด ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล)

เนื้อหา : การบริหารจัดการเว็บเพจ : ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ : เทคนิค : ประโยชน์ต่อการนำไปใช้
30 : 30 : 20 : 10 :10

ส่วนที่ 1 เนื้อหา 30 คะแนน
- เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยผู้เรียน โดยพิจารณาจากใบรับรองของครูผู้เป็นสมาชิกในทีมและเป็นผู้สอนในวิชานั้น หากไม่มีจะไม่พิจารณาให้รางวัล
- จำนวนหน้าที่เป็นไฟล์ประเภทเว็บเพจครบ 30 หน้า โดยแต่ละหน้ามีความยาวที่เหมาะสม ไม่น้อยเกินไป ถ้าไม่ครบจะไม่พิจารณาให้รางวัล (กรรมการพิเศษเป็นผู้ตรวจ)
- เลือกใช้ภาพกราฟิกและสื่อประสมอื่นที่เหมาะสม เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหานั้น เช่น เสียง ภาพยนตร์ รวมทั้ง Web programming ต่าง ๆ เช่น Simulation การโต้ตอบกับผู้ใช้
- มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 แหล่ง

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการเว็บเพจ 30 คะแนน
- การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆ ถูกต้อง เมื่อ upload ข้อมูลทั้งหมดไว้ในเครื่องแม่ข่าย
- ชื่อของไฟล์ และโฟลเดอร์ เป็นภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลข ที่สามารถเรียกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (กรรมการพิเศษเป็นผู้ตรวจ)
- ส่งผลงานเฉพาะไฟล์ที่ใช้งานมาเท่านั้น
- แบ่งกลุ่มชนิดของไฟล์อย่างเหมาะสม
- การใช้สื่อประสม เช่น ภาพ Flash เสียง ภาพยนตร์ ที่เหมาะสม เช่น เลือก format ที่ถูกต้อง ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป

ส่วนที่ 3 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่น แปลกใหม่
- ความสวยงามน่าสนใจใช้สีสันที่เหมาะสม
- การวาง layout ช่วยให้อ่านข้อมูลได้ง่ายสบายตา
- มีความกลมกลืนในการนำเสนอทุกหน้า

ส่วนที่ 4 เทคนิค 10 คะแนน
- แสดงผลอย่างถูกต้องผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยมคือ Internet Explorer version 6 ขึ้นไป และ/หรือ Firefox 3 ขึ้นไป
- แสดงผลภาษาไทยอย่างถูกต้อง (meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8")
- การใช้ <title>...</title> ต้องระบุทุกหน้า และเหมาะสมกับเนื้อหา
- ความถูกต้องของการใช้ตารางและ/หรือเฟรม
- ความราบรื่นในการเรียกดูข้อมูล (Navigation User friendliness)

ส่วนที่ 5 ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ 10 คะแนน
- เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน
- เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้
- เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป

ผลการติดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น


- ประเภทสื่อออนไลน์ (อ่านรายละเอียด ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล)

เนื้อหา : การบริหารจัดการเว็บเพจ : ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ : เทคนิค : ประโยชน์ต่อการนำไปใช้
20 : 20 : 30 : 20 :10

ส่วนที่ 1 เนื้อหา 20 คะแนน
- จำนวนเนื้อหาไม่น้อยกว่า 20 เพจ ถ้าไม่ครบจะไม่พิจารณาให้รางวัล โดยกรรมการจะนำเนื้อหาที่ผู้แข่งขันจัดทำมาปรับขนาดฟอนต์เป็น 12 Point (กรรมการพิเศษเป็นผู้ตรวจ)
- เลือกใช้ภาพกราฟิกและสื่อประสมอื่นที่เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น เสียง ภาพยนตร์ รวมทั้ง Web programming ต่าง ๆ เช่น Simulation การโต้ตอบกับผู้ใช้
- บอกแหล่งอ้างอิงที่มาของเนื้อหาและภาพประกอบที่นำมาใช้งาน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลไม่น้อยกว่า 8 แหล่ง

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการเว็บเพจ 20 คะแนน
- ชื่อของไฟล์รูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลข ที่สามารถเรียกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และต้องนำเก็บไว้ในเว็บไซต์ www.thaigoodview.com รวมแล้วไม่เกิน 20 เมกกะไบต์
- การใช้สื่อประสม เช่น ภาพ Flash เสียง ภาพยนตร์ ที่เหมาะสม เช่น เลือก format ที่ถูกต้อง ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป

ส่วนที่ 3 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่น แปลกใหม่
- ความสวยงามน่าสนใจใช้สีสันที่เหมาะสม
- การวาง layout ช่วยให้อ่านข้อมูลได้ง่ายสบายตา

ส่วนที่ 4 เทคนิค 20 คะแนน
- แสดงผลอย่างถูกต้องผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยมคือ Internet Explorer version 6.0 ขึ้นไป และ/หรือ Firefox 3 ขึ้นไป
- แสดงผลภาษาไทยอย่างถูกต้อง (meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8") และมีความราบรื่นในการเรียกดูข้อมูล (Navigation User friendliness)

ส่วนที่ 5 ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ 10 คะแนน
- เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป

ผลการติดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น


- ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
ภาษาที่ใช้ในการเล่าใช้ภาษาภาคกลาง อาจมีคำศัพท์หรือสำนวนที่เป็นศัพท์เฉพาะของภาษาถิ่นต่างๆได้

เนื้อเรื่อง : ภาษา : เสียง
30 : 30 : 40

ส่วนที่ 1 เนื้อเรื่อง 30 คะแนน
- สนุกสนาน ให้ความรู้ ความคิด มีประโยชน์ สร้างสรรค์

ส่วนที่ 2 ภาษา 30 คะแนน
- ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา สอดคล้องกับวัฒนธรรม เหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง

ส่วนที่ 3 เสียง 40 คะแนน
- ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี ท่วงทำนอง การใช้เสียงสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่อง

ผลการติดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์