ตรวจสอบรายชื่อ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3498 P
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ต.บางไผ่   
อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160  
1. นายนันทวัฒน์ หมื่นประจญ
2. เด็กชายวิรัตน์ หอมสมบัติ 
3. เด็กชายปัญจพัฒน์ จักษุอินทร์ 
4. เด็กชายปริทัสน์ เรตทิพย์   
เรื่อง กิจกรรมสรรค์สร้างความคิด พัฒนาทักษะชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 3148 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข 
2. นางสาวชนิกานต์  อภิสิทธิ์สมัย  
2.      
หมายเลขการสมัคร 3280 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวหทัยรัตน์  เหล่าบุญสุข
2. นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์
3.      
หมายเลขการสมัคร 3292 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาววรัญญา วิทยาขาว
4.      
หมายเลขการสมัคร 3356 P
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ต.บางไผ่   
อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. นายนันทวัฒน์ หมื่นประจญ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์ มูลศรี
5.      
หมายเลขการสมัคร 3605 P
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ต.บางไผ่   
อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. นายนันทวัฒน์  หมื่นประจญ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์ พจนวราภรณ์
6.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวรวงศ์
2. นางสาวอัมพิรา รักสัตย์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82160

รูปภาพของ nanthawat

ข้ออภัยในความผิดพลาดข้อแจ้งข้อมูลสื่อออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3

หมายเลขการสมัคร3356         โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เลขที่  115    หมู่ที่ 2.  ตำบล (แขวง)บางไผ่                                                             อำเภอ(เขต).บางแค. จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10160  ครู 1 นายนันทวัฒน์  หมื่นประจญ   นักเรียน 2 เด็กหญิงทิพวรรณ มูลศรี      URL หน้าหลักของผลงานที่ให้กรรมการตรวจ http://www.thaigoodview.com/node/90666

หมายเลขการสมัคร 3605       โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์. เลขที่  115    หมู่ที่ 2.  ตำบล (แขวง)บางไผ่                                                   อำเภอ(เขต).บางแค.จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160  ครู 1 นายนันทวัฒน์  หมื่นประจญ  นักเรียน  2 เด็กหญิงเกวรินทร์ พจนวราภรณ์  URL หน้าหลักของผลงานที่ให้กรรมการตรวจ http://www.thaigoodview.com/node/91649

รูปภาพของ supatkul

แก้ไขเรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2930
ขอแก้ไขจาก น.ส.สุนีย์  แซ่เล้า
เป็น นางสาวสุนีย์  แซ่เล้า นะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์