ตรวจสอบรายชื่อ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3244 P 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1  อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
1. นางศรีเรือน คล้ายชม
2. นางสาวหทัยรัตน์ แม้นศรีทิพย์
3. นางสาวปริญญา ยอดเกตุ
4. นางสาวสุกัญญา หม่องชา
เรื่อง มนุษยสัมพันธ์
 
หมายเลขการสมัคร 2930 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวสุนีย์  แซ่เล้า
2.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3149 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข 
2. นางสาวศุภนุช  เอกรณรงค์ชัย
3.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3170 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสมชาย  น่วมกลิ่น
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  อัญชันบุตร
4.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3173
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
2. นางสาวพรรณวดี  จันทระโยธา
5.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
  หมายเลขการสมัคร 2974 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวนาฏธิดา เจียมจิตรวนิช
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82143
6.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3377 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางพูนสุข  เอมโอภา
2. นางสาวจิตรทิพย์   เดือนอรุณส่อง
7.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3405 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวจิราพร ปั้นทอง
2. นายกฤติน ไกรลาสนฤมิต
8.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3472 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล   
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววิลาวรรณ ศรีสุวรรณ
2. นายสวิตต์ อัครมณีตระกูล
9.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3473 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล   
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวภาวิณี แสวงทรัพย์
2. นายสวิตต์ อัครมณีตระกูล
10.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. อาจารย์อิ่มใจ ดีไสว
2. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์สกุลทอง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/92898
11.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นายอภิเชษฐ์ วรรณวงษ์
2. นางสาวฉลองขวัญ ป้องคำ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/90129
12.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวเบญจวรรณ สิทธิวัจน์
2. นายธนกร สุภาศรี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/85301
13.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
2. นายชนะพล สุภา 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/85402
14.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวลภัสรดา เผือกพันธ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82241
15.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81754
16.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางรุจี อภัยพลชาญ
2. นางสาวชุตินันท์ ค้อชากูล
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83194
17.       หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาวชุติมา ปินะโต
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82068

รูปภาพของ nanthawat

ข้ออภัยในความผิดพลาดข้อแจ้งข้อมูลสื่อออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3

หมายเลขการสมัคร3356         โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เลขที่  115    หมู่ที่ 2.  ตำบล (แขวง)บางไผ่                                                             อำเภอ(เขต).บางแค. จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10160  ครู 1 นายนันทวัฒน์  หมื่นประจญ   นักเรียน 2 เด็กหญิงทิพวรรณ มูลศรี      URL หน้าหลักของผลงานที่ให้กรรมการตรวจ http://www.thaigoodview.com/node/90666

หมายเลขการสมัคร 3605       โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์. เลขที่  115    หมู่ที่ 2.  ตำบล (แขวง)บางไผ่                                                   อำเภอ(เขต).บางแค.จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160  ครู 1 นายนันทวัฒน์  หมื่นประจญ  นักเรียน  2 เด็กหญิงเกวรินทร์ พจนวราภรณ์  URL หน้าหลักของผลงานที่ให้กรรมการตรวจ http://www.thaigoodview.com/node/91649

รูปภาพของ supatkul

แก้ไขเรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2930
ขอแก้ไขจาก น.ส.สุนีย์  แซ่เล้า
เป็น นางสาวสุนีย์  แซ่เล้า นะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์