ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2881 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ 
2. เด็กกชายวรหิรัณย์ ไกรสรทองศรี  
3. เด็กชายณัชพล ชลวัฒนาธนากร 
4. เด็กชายปรัตถกร อินทำ 
เรื่อง สุภาษิตไทยที่น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร 2835
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
1. นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จันทร์สำเริง
2.  
หมายเลขการสมัคร 2889 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
2. เด็กชายกลย์ธัช ทนสุนันท์ 
3. เด็กชายวริทธิ์ สุทธิสังข์
4. เด็กชายอิศเรนทร์ เดชธรรมรงค์
เรื่อง รามเกียรติ์
 
หมายเลขการสมัคร 2836
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
1. นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
2. เด็กชายแมน พ่วงเจริญ
3.  
หมายเลขการสมัคร 2897 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางจิตรา รุ่งเรือง
2. เด็กชายภาสวุฒิ ยะกุล 
3. เด็กชายฐากูล  ประทีปะผลิน 
4. เด็กชายทวีศักดิ์ สุขสุพืช 
เรื่อง ภาษาไทยมหาสนุก   
 
หมายเลขการสมัคร 3120 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์  
2. นางสาวนัฐพร ชุณหเจริญเวช
4.  
หมายเลขการสมัคร 3001 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวเกศินี   คำสุข
2. เด็กหญิงวิเวียร   ชาญเกียรติก้อง
3. เด็กหญิงศุภัชฌา   มหาวัฒนะ
4. เด็กหญิงกนกอร   นววณิชชากร
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
 
หมายเลขการสมัคร 3426
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
หมู่ที่ 4  ตำบล ศรีค้ำ อำเภอ แม่จัน
จังหวัด เชียงราย 57110
1. นางวัฒนา พิศพันธุ์
2. นางสาวสุนีย์ ชัยสาร
5.  
หมายเลขการสมัคร 3419 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวินี ช้างรู้กิจ
2. เด็กหญิงศิรดา  ประเสริฐไทย
3. เด็กหญิงเมสิริ  โกสิยวัฒน์
4. เด็กหญิงอลีนา ธรรมสอน
เรื่อง บทประพันธ์วรรณคดี
 
หมายเลขการสมัคร 3705 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46 หมู่ที่ 15 ตำบล  ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางสาวสมพร    กสิพันธ์ 
2. เด็กหญิงวิริยะสุดา วงค์ภักดี
6.  
หมายเลขการสมัคร 3478 P
โรงเรียนนารีวุฒิ 
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
1. นางสาวปิยนุช  ย้งปรีชา
2. นางสาวประภาพร ม่วงเจริญสุข  
3. เด็กหญิงพินิจนันท์  สุระพีพงษ์ 
4. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตั้งสุข  
เรื่อง ตัวละครในวรรณคดีไทย
 
หมายเลขการสมัคร 3718 P
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์ 60000
1. นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา จันทร์สำเริง
7.  
หมายเลขการสมัคร 3497 P
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
1. นางวัฒนา พิศพัน
2. ด.ช.กิตติพลชัย ไข่กา
3. ด.ช.ทินกร จี้อาทิตย์
4. ด.ช.นัฐพงษ์ แซ่จ๋าว
เรื่อง นิทานหรรษา
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวขนิษฐา หวังพนาวงศ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81895
8.  
หมายเลขการสมัคร 3532
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1. นางรัชนีกร จันทรสิทธิ์
2. นางสาวโศภิษฐกุล ลาลี
3. นางสาวมัชฌิมาภรณ์ หอมขจร
4. นางสาวนันทพร เรือนคุ้ม 
เรื่อง คำในภาษาไทย
   
9.
หมายเลขการสมัคร - ยกเลิก
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
 เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวินี ช้างรู้กิจ
2. เด็กหญิงศิรดา ประเสริฐไทย
3. เด็กหญิงเมสิริ โกสิยรัตน์
4. เด็กหญิงอลีนา ธรรมสอน
เรื่อง บทประพันธ์วรรณคดี

สื่อเว็บเพจ ช่วงชั้นที่ 2 หมายเลขการสมัคร 3616  เรื่องการท่องอาขยาน  ยัง

ไม่มีเครื่องหมายถูก ว่าพร้อมตรวจแล้ว ทั้งๆที่ส่งไปพร้อมสื่อนิทาน แต่มีเครื่องหมายถูกแล้ว

ช่วยตรวจดูหน่อยครับ

สื่อสร้างโดยเอาลิ้งค์มาจากยูทูบ มาเก็บไว้ในบล็อคส่งประกวดได้หรือป่าวครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/83825  ตอบด่วน ด่วน

รูปภาพของ supatkul

จากที่ดู เป็นการใช้ embed code สามารถได้ค่ะ

ขอแก้จาก นางสาวศรีสวาสดิ์ บุญนาค เป็น นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยแจ้งด้วยว่าหมายเลขสมัครเท่าไร

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หมายเลขการสมัคร 2920
ขอแก้ไขจาก ----> น.ส.วาสินี  เที่ยงน่วม   เป็น ----> นางสาววาสินี  เที่ยงน่วม  ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์