ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3009 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวนิตยา เปี่ยมแสง 
2. นางสาวสุริวัสส กุลศิริเรืองยศ
3. นางสาวภัทรปภา ฐาปนภาคย์ 
4. นายวรากร บางเลา
เรื่อง สุภาษิตคำพังเพย
 
หมายเลขการสมัคร 2899 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวบุศราภรณ์ วาทนเสรี 
2.  
หมายเลขการสมัคร 3054 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
2. นายกาจบัณฑิต แย้มสรวล 
3. นายสหพจน์ ผมทอง
4. นายกันตณัตฐ์ ธรรมคุฬห์ 
เรื่อง คำราชาศัพท์
 
หมายเลขการสมัคร 2911
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ
3.  
หมายเลขการสมัคร 3518 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1. นางสุชีลา จิวาลักษณ์
2. นางสาวทิพวรรณ ดีอุดม   
3. นางสาวศรีรุ้ง บุญเรือน  
4. นางสาวฐานิดา ภู่วรรณะ
เรื่อง วรรณคดีไทย เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์
 
หมายเลขการสมัคร 2920 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาววาสินี เที่ยงน่วม
4.  
หมายเลขการสมัคร 3596 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางภาวิณี ช้างรู้กิจ
2. นางสาวอิสรีย์ ชัยมัธยมผล
3. นาวสาวเจสสิก้า ช่วงชื่น
4. นางสาวสุกัญญา ติ่งเจริญ 
เรื่อง คำราชาศัพท์
 
หมายเลขการสมัคร 2927 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวเกวลิน   ทวีสุข
2. นางสาวเมทิกา   ลิขิตบวร
5.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1. นางรัชนีกร จันทรสิทธิ์
2. นางสาวโศภิษฐกุล ลาลี  
3. นางสาวมัชฌิมาภรณ์ หอมขจร
4. นางสาวนันทพร เรือนคุ้ม
เรื่อง คำในภาษาไทย
 
หมายเลขการสมัคร 2933 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
2. นางสาวชนัญญา ศรีสุริยพันธ์
6.  
หมายเลขการสมัคร 3752 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เลขที่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
1. นายสุรศักดิ์   คุ้มถนอม  
2. นางสาวจุรีพร   พรหมลี     
3. นางสาวสุภาพร   มาเยอะ  
4. นางสาวนงเยาว์   โอฬารกิจพาณิช
เรื่อง การเขียนโครงงาน
 
หมายเลขการสมัคร 2937 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข 
2. นางสาวอัญชิสา มากุลสวัสดิ์อุดม 
7.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู
2. นางสาวสายสุนีย์ ใหแก้ว
3. นายศักดิ์นรินทร์ จันทรทรัพย์
4. นางสาวเกษวลี ปัญญาเพิ่ม
เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล
 
หมายเลขการสมัคร 2947 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
2. นางสาวศรัณยา มีนิล
8.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู
2. นางสุภาพร ฟูวงศ์
3. นางสาววรัญญา ตุ่มคำ
4. นางสาวนารีรัตน์ เชอมือ
เรื่อง  การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว
 
หมายเลขการสมัคร 2949 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวธมลวรรณ พรมพลอย
9.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู
2. นายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์
3. นายสรนันท์ กันธิมา
4. นายโอภาส ลุงทอน
เรื่อง การออกเสียง  ร ล ควบกล้ำ
 
หมายเลขการสมัคร 2957 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวณัฐณิชา อนันต์วุฒิสมบัติ
10.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 2962 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาววิมลลักษณ์ ทองพยงค์
11.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3018 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์ 
2. นางสาวอรนุช ชำนาญจิต
12.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3055 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์  บุนนาค
2. นางสาวพิชามญชุ์ วรรโณทยาน    
13.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3060 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาววณิชชา จุปิติ
2. นางสาวพิณ พัดสมร
14.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3086 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวสุจิตรา เบญจะมาศ
15.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3097 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวสิริดา เย็นใจ  
16.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3133 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวอมรรัตน์ การุณวิเชียร
17.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
  หมายเลขการสมัคร 3147 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตานาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาวลลิตา คำเพ็ง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82233
18.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3158 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสด์ บุนนาค
2. นางสาว เสาวลักษณ์ พิมพบุตร
19.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3165 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวศุฑารัตน์ จุกกระโทก
20.      
หมายเลขการสมัคร 3172
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์ 
2. นางสาวชุติภัทร์ จินตนาภูษิต
21.      
หมายเลขการสมัคร 3191 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาววรรณธิดา นาคเกษม
22.      

หมายเลขการสมัคร 3204 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวจริยาพร ภระมรทัต
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82807

23.      
หมายเลขการสมัคร 3212 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวธันย์ชนก แซ่โง้ว
24.      
หมายเลขการสมัคร 3219 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตตานนท์
2. นางสาวพัชรี ศรีสุพรรณ์ 
25.      
หมายเลขการสมัคร 3224 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวมณฑญา กนกวิจิตรศิลป์
26.      
หมายเลขการสมัคร 3249 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาววิลพรรณ ไพโรจน์พาณิชย์
27.      
หมายเลขการสมัคร 3407 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุวรัตน์ บัวก้านทอง
2. นายสวัสดิพัฒน์ สมบูรณ์ธีระ 
28.      
หมายเลขการสมัคร 3730
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาววิสสุตา บุญเฉื่อย
29.      
หมายเลขการสมัคร 3735
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชนัฏฐา จารุพิศาลเลิศ
30.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวเบญจพร น้อยวงศ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/84911
31.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวปรารถนา ร่วมทวี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83921
32.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวกมลพรรณ จริยพิสิฐ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81900
33.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
2. นางสาวณัฐวรรณ เอกพงศ์ธร
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81881
34.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
2. นางสาวณัฐชญา ดาราเมือง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81890
35.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
2. นางสาวกานต์สินิ พูนสวัสดิ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81967
36.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
2. นางสาวศิวพร แท่นอุดมศักดิ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81969

สื่อเว็บเพจ ช่วงชั้นที่ 2 หมายเลขการสมัคร 3616  เรื่องการท่องอาขยาน  ยัง

ไม่มีเครื่องหมายถูก ว่าพร้อมตรวจแล้ว ทั้งๆที่ส่งไปพร้อมสื่อนิทาน แต่มีเครื่องหมายถูกแล้ว

ช่วยตรวจดูหน่อยครับ

สื่อสร้างโดยเอาลิ้งค์มาจากยูทูบ มาเก็บไว้ในบล็อคส่งประกวดได้หรือป่าวครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/83825  ตอบด่วน ด่วน

รูปภาพของ supatkul

จากที่ดู เป็นการใช้ embed code สามารถได้ค่ะ

ขอแก้จาก นางสาวศรีสวาสดิ์ บุญนาค เป็น นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยแจ้งด้วยว่าหมายเลขสมัครเท่าไร

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หมายเลขการสมัคร 2920
ขอแก้ไขจาก ----> น.ส.วาสินี  เที่ยงน่วม   เป็น ----> นางสาววาสินี  เที่ยงน่วม  ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์