ตรวจสอบรายชื่อ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3110 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์ 
2. นางสาวสุปริญญา บัวรับพร
3. นางสาวบุญสิริพร บุญโญ
4. นายราเมศ ศิริสงวนวงศ์
เรื่อง Interesting math
 
หมายเลขการสมัคร 2813 P
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
หมู่ที่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 33210
1. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
2. นางสาวสาธิยา หาสุข
2.  
หมายเลขการสมัคร 3194 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล  บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์
2. นายชนาธิป    สุราฤทธิ์
3. นายสีหพงศ์  โรจน์ศิริสถิตย์
4. นายอิสริยะ  พันธุฟัก
เรื่อง สมการกำลังสอง
 
หมายเลขการสมัคร 2852 P
โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ
เลขที่  29 หมู่ที่    3   ตำบล   ห้วยเกตุ   อำเภอ  ตะพานหิน
จังหวัด  พิจิตร 66110  
1. นางสาวอัจนา     พิมพา
2. นางสาวชฎาพร    วันดา 
3.  
หมายเลขการสมัคร 3274
โรงเรียนสอาดเดิมวิทยา
เลขที่ 196  ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมือง 
จังหวัด ชุมพร 86000
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. นายปิยะ  คุ้มเหม
3. นายชยพล  กชมณ
4. นางสาวกนกวรรณ  พรหมพฤกษ์
เรื่อง สถิติและข้อมูล
 
หมายเลขการสมัคร 2925 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. ว่าที่ ร.ต.ศรนรินทร์  สังวาลย์
2. นางสาวสุชานาถ  อานนท์
4.  
หมายเลขการสมัคร 3483 P
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ตำบล บึงมะลู
อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33110
1. นายเสถียร  วิเชียรสาร   
2. นางสาวนันธิยา  ประชัน
3. นางสาวน้ำค้าง  คะนวล
4. นางสาวสุวนันท์  ประชัน 
เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
 
หมายเลขการสมัคร 3282 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นาวสาวผุดสดี ผุดผาด
2. นางสาวประกายมาศ วังแก้ว
5.  
หมายเลขการสมัคร  3539 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาววรรณา เปลี่ยนพุ่ม
2. น.ส.วลัญช์ทยา จีรโชตินันท์
3. น.ส.ภาสิริ พันธุพงศ์
4. น.ส.วรันธร คล่องสุดใจ
เรื่อง  Matrix
 
หมายเลขการสมัคร 3306 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางปิยนุช พิทักษ์พรชัย
2. นายธนภัทร ทัศน์พีรพันธ์
6.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
1. นางสาวโชติกาญจน์ พิมพา
2. นางสาวชฎาพร วันดา
3. นางสาวอภิญญา โตจิตร
4. นางสาวพัชราพร สุขสงค์
เรื่อง บทเรียนคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 3665 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
1. นายสำรวน เสมอภาค
2. นางสาวละไม ยอดโพธิ์
7.  
 
หมายเลขการสมัคร 3667 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นายสำรวน    เสมอภาค
2. นางสาวน้ำผึ้ง   ยอดโพธิ์
8.    
หมายเลขการสมัคร 3743 P
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
1. นาง รัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์ 
2. นางสาวณัฐฐิญา วงค์ธรรม   
9.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวจินดา พ่อค้าชำนาญ
2. นางสาวชุติมณฑน์ หาญฤทธิเจริญ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83333
10.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. ว่าที่ร.ต.ศรนรินทร์ สังวาลย์
2. นางสาวสุทธิดา มิตรภาพจิต
URL: http://www.thaigoodview.com/node/84061
11.

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวอินทิรา สอดศรี
2. อานนท์ ทาอามาตย์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/86521

แก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

หมายเลขการสมัคร 3503 P
โรงเรียนพระแก้ววิทยา
3. เด็กหญิงปวีณา เทศทอง เป็น เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง
4. เด็กชายชวลิต ชอบรัมย์ เป็น เด็กชายชลิต ชอบรัมย์

หมายเลขการสมัคร 3275
โรงเรียนสอาดเดิมวิทยา
เลขที่ 196  ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมือง 
จังหวัด ชุมพร 86000  
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. ด.ช.ชนาวุธ  แสงพลอยสุข
3. ด.ญ.สุกานดา  อินทร์รอด
4. ด.ญ.พลอยไพลิน  บูรณจินดา
 
ขอเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน จาก เรื่อง ร้อยละเป็นเรื่องการวัด
 และได้ส่งข้อมูลใบสมัครกับแผ่น CD ไปแล้วลงวันที่ 31 ม.ค. ค่ะทางไปรษณ๊ย์ ส่งแบบ EMS  หวังว่าอาจารย์คงได้รับแล้วน่ะค่ะ 
 
 
สำหรับ
หมายเลขการสมัคร 3274
โรงเรียนสอาดเดิมวิทยา
เลขที่ 196  ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมือง 
จังหวัด ชุมพร 86000
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. นายปิยะ  คุ้มเหม
3. นายชยพล  กชมณ
4. นางสาวกนกวรรณ  พรหมพฤกษ์
เรื่อง สถิติและข้อมูล
ขอยกเลิกการส่งค่ะ แต่ถ้าคราวหน้ามีประกวดอีกจะขอเข้าร่วมอีกค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

 

รูปภาพของ Atjanar

สวัสดิ์ค่ะ   อย่างจะขอเปลี่ยนประเภทการสมัครจาก สื่อออนไลน์เป็น เว็บเพจ ค่ะ  ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยเนื่องจากทำผลงานเป็นครั้งแรกจึงไม่เข้าใจในการส่งผลงานค่ะ หมายเลขสมัคร  2825   URL  www.thaigoodview.com/node/81357

รูปภาพของ hong

สื่อเว็บเพจ คือ สื่อที่สร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและมีสมาชิก 4คน
สื่ออนไลน์ คือ สื่อที่สร้างบนเว็บไซต์ thaigoodview และมีสมาชิก 2 คน
ตามที่ท่านแจ้งมา น่าจะเป็นสื่อออนไลน์เข้าใจถูกต้องไหมคะ

หมายเลขการสมัคร 3137

นางสาวชุติมณฑน์   หาญฤทธิเจริญ 
URL:  http://www.thaigoodview.com/node/83333

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3137 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 นางสาวชุติมณฑน์ หาญฤทธิเจริญ  URL   http://www.thaigoodview.com/node/83333

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์