ตรวจสอบรายชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3417 P
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัด กรุงเทพฯ 10330  
1. นางสาวสุพิชฌาย์  สง่างามสกุล
2. เด็กชายไตรวัฒน์ ไตรสาคร
2.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3666
โรงเรียนคลองหนองใหญ่
เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. นางสาวสุรภา ดุลยพัฒน์
2. เด็กหญิงรมย์รวินท์ บ่างสมบุรณ์
URL: กรุณาแจ้งด่วน

รูปภาพของ ball

ขอแจ้ง
หมายเลขการสมัคร 3511
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง 
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางสาววีนัส สิโนทก
2. นางสาวประพาพรรณ  พึ่งไทย 
3. นางสาวภานุชนาถ  บุญณรงค์ 
4. นางสาวอรพรรณ  มณีรัตน์ 
เรื่อง เอกภพ
เป็นช่วงชั้นที่ 3 ครับ
ขอบคุณมากครับ
เรียน   คุณครูพูลศักดิ์  ที่นับถือ
         โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล  ขอแก้ไขข้อมูล ดังนี้ค่ะ
ประเภทสื่อออนไลน์  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3  หมายเลขการสมัคร  3668 
                            จาก เด็กชายอำพล  พลศักดิ์   ขอแก้ไขเป็น  เด็กชายอำพล   อนุพันธ์
                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 หมายเลขการสมัคร  3637
                            จาก นางดรุณี  ขอเพิ่มเติมเป็น นางดรุณี  เสมอภาค

                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4 หมายเลขการสมัคร 3489
                            จาก นางสาวอารียา  นนทวงษ์  ขอแก้ไขเป็น  นางสาวอารียา  นนทวงศ์
ประเภทสื่อเว็บเพ็จ   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงช้ั้นที่  4  หมายเลขการสมัคร  3447
                           จาก นางสาวกรรณิการ์   กล้าจัด  ขอแก้ไขเป็น นางสาวกรรณิกา   กล้าจัด
                         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4  หมายเลขการสมัคร 3446
                           จากนางสาวจุฑามาส   แช่เฮง    ขอแก้ไขเป็น  นางสาวจุฑามาศ   แซ่เฮง
                                                                                                                           ขอบคุณค่ะ.......
รูปภาพของ msw8003

หมายเลขการสมัคร 3245  คุณครูหัวหน้าทีม  คือคุณครูสมโภชน์  ผ่องใส

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเรืองความหลากหลายทางชีวภาพ(kingdom of biology) เป็น

ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Diversity)

ขอบคุณค่ะ

หมายเลขสมัคร 3520 จากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า เพราะส่งใบสมัครไปในซองเดียวกับหมายเลขสมัคร 3422  ปรากฎว่าหมายเลข 3422 เช็ค√  เรียบร้อยแล้ว

แต่หมายเลข 3520 ยังไม่เห็นขึ้นเครืองหมาย √   ถ้ามีปัญหาอะไรช่วยแจ้งด้วย

                                                                                                ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ball

หมายเลขการสมัคร 3313
ไม่ทราบติดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
ได้รับงานเรียบร้อยเปล่าครับ
นักเรียนเป็นห่วง 

หมายเลขการสมัคร 3635
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่
จังหวัด ระยอง 21000
1. นายเอกพงศ์ ศรีวรพรกุล
2. น.ส.พัชนุช คล้าย
3. น.ส.ธมนวรรณ บุรเทพ
4. น.ส.ณิชารีย์ จิรชีพ
เรื่อง เรื่อง ย่อย ย่อย
รายชื่อผู้สมัครไม่สมบูรณ์ ขอแก้ไขเป็น  น.ส. พัชนุช คล้ายคลึง ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

ขออโทษค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ

ตอนนี้ยังไม่พบรายชื่อการสมัครของนางสาวอมรรัตนเลยค่ะ

รบกวนเเจ้งให้ทราบด้วยค่ะ 

จากลิงค์ http://www.thaigoodview.com/node/47980

ขอให้ท่านเเก้ไขเป็น http://www.thaigoodview.com/node/93053

 

หนูจะขอส่งเเบบฟอร์มการสมัครไปใหม่นะคะ  

ขอบคุณค่ะ 

 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ apstaweesak

ขอยกเลิกการสมัคร

หมายเลขการสมัคร 3455
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที 1/92 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

 ครับ

ขออภัยด้วยครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอยกเลิก
หมายเลขการสมัคร 3348
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางสาวนุชกมล ยอแซฟ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทัฬหะกุลธร
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  ชินวินิจกุล
4. นางสาววีรดา วงศ์สัมพันธ์เวช
เรื่อง สารอาหารเล็กๆ  แต่คุณค่าคับกล่อง
และแก้ไข
หมายเลขการสมัคร  3560
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี  70110 
1. นางสาวประภัศสร  สุทธิรัตนากร  ขอแก้ไขเป็น
1. นางสมชวน  ทีคำ

ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3438
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุกก่ำ  
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี    
4. นางสาวศลิษา สังข์ทอง
เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
 1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 ขอบคุณค่ะ

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3438
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุกก่ำ  
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี    
4. นางสาวศลิษา สังข์ทอง
เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
 1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร3457  คุณครูหัวหน้าทีม  คือคุณครูจันทิมา  ไกรวิทย์อนุสรณ์

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเรืองจากพันธุกรรม เป็น พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ได้ทำการส่งข้อมูลการสมัครไปใหม่อีกครั้งค่ะ
โดยครั้งที่เเร้วได้ส่งไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาเเละพละศึกษา ขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เเละข้อมูลบางส่วนใหม่

ขอให้ท่านเเก้ให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผมส่งการสมัครออนไลน์ผิดไปครับ ตอนนี้ส่งไป2ชุดนะครับ ชุดที่เป็นสมัครสื่อเว็ปเพจ(HTML) ไม่เอานะครับ ผมจะสมัครสื่อออนไลน์ครับ

รบกวนแก้ด้วยนะครับ ของ นายไตรรัตน์ ใจดี ครับ

อีกนิดนึงครับ ครูหัวหน้าทีมฝากเปลี่ยนจาก

นางอริสา  ถุงทรัพย์

เป็น

นางสาวอริสา   ถุงทรัพย์

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3189

1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล  
2. นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ 

ขอเปลี่ยน URL จาก
เป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

Smile   หมายเลขการสมัคร 3475   Smile
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่  133 หมู่ที่  6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี  
2. นายอุกฤษฏ์  นันอุมาลี     
3. นายพีรพงศ์  ศรีจันทร์ดี   
4. นายบุญธเรศ  จันเทวา  ขอเปลี่ยนชื่อเรื่่องจาก
เรื่อง ดาราศาสตร์           เป็นเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  ค่ะ
ขอบคุณค่ะ !!!
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ยกเลิกหมายเลขสมัครนี้ 

หมายเลขการสมัคร 2960

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1. นายปกรณ์ ปานรอด

 2. นางสาวนรมน เจียมประเสริฐ

URL: http://www.thaigoodview.com/node/82149

เปลี่ยน เป็น http://www.thaigoodview.com/node/89024

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3141 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 1. นายปกรณ์ ปานรอด 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชเฟื่อง URL: http://www.thaigoodview.com/node/83337 เปลี่ยนเป็น URL: http://www.thaigoodview.com/node/85043

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3314 โรงเรียนนารีวุฒิ

เลขที่ 64 อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

 1. นางสาวนริศรา โกวเครือ

 2. ด.ญ. เพ็ญรวี สำราญจักร

3. ด.ญ. หทยา ทวีไกรกุล

4. ด.ญ. มินตรา สันทัดพร้อม

 เรื่อง เทหวัตถุโลกและจักรวาล

ขอแก้ไขชื่อ เป็น

1. นางสาว หทยา  ทวีไกรกุล

2. นางสาว เพ็ญรวี  สำราญจักร

3. นางสาว มินตรา  สันทัดพร้อม

เเละชื่อเรื่อง เปลี่ยนเป็น

เรื่อง เทหวัตถุโลกจักรวาลและอวกาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์