ตรวจสอบรายชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2834
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เลขที่ 345 หมู่ที่ 2 ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย 57000
1. นางสาวรุ่งทิพย์    นิโรจน์
2. เด็กหญิงวรรณวารี    มณีวรรณ
3. เด็กหญิงศิลารมณย์     ร่มเย็น
4. เด็กหญิงเกวลิน    สายน้ำเย็น
เรื่อง ภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศ
 
หมายเลขการสมัคร 3342 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวกลธิรา เชาว์วุฒิประสิทธิ์
2.  
หมายเลขการสมัคร 2846 P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ. กำแพงเพชร 62110
1. นางสาวทรรศนกร  อินทร์เพ็ญ
2. เด็กชายวรรณรัตน์  อุดมสุข
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันแดง
4. เด็กหญิงสิริพร  เงินทอง
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 
หมายเลขการสมัคร 3637 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล จานแสนไชย
อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. เด็กหญิงพัชรี วิเศษชาติ
3.  
หมายเลขการสมัคร 2869 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายประพัฒน์ มาพันชวน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญญาพงษ์พันธ์
3. เด็กชายณัฐปคัลภ์ กาญจนรัตน์ 
4. เด็กชายชาติโยธิน ชินสกุล
เรื่อง บรรยากาศและอวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
4.  
หมายเลขการสมัคร 2891 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์  อานามวงษ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ทองชะอม
3. เด็กชายอลังการ  สร้อยจำปา
4. เด็กชายธนกฤต   จำนงค์ภักดี
เรื่อง Biology
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
5.  
หมายเลขการสมัคร 2896 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์  อานามวงษ์
2. เด็กชายฉันทพัทธ์   ศรีเพ็ญ   
3. เด็กชายวรภัทร  ศิริธง   
4. เด็กชายกีรติ  คงสุข   
เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
6.  
หมายเลขการสมัคร 2982 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางมิตรา    สงวนมิตร
2. เด็กหญิงทิพย์พาพร ชัยพรธนภัทร
3. เด็กหญิงอารีญา กฤดาตระกูล
4. เด็กชายปฐมพงศ์ มยุรมาศ
เรื่อง ระบบขับถ่าย , ระบบน้ำเหลือง , ระบบย่อยอาหาร , ระบบโครงกระดูก
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
7.  
หมายเลขการสมัคร 2998 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
2. เด็กชายชุติพนธ์ ราชุรัชต
3. เด็กชายธีรภัทร ดีประเสริฐ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์ อยู่คงศักดิ์
เรื่อง โลก และ อวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
8.  
หมายเลขการสมัคร 2999 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายประพัฒน์   มาพันชวน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชูชีพดำรงศักดิ์
3. เด็กหญิงกฤชญา  ทิพยวาน
4. เด็กหญิงศุภกร  วัชรอาภานุกร
เรื่อง super space
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
9.  
หมายเลขการสมัคร 3096 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่  อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายประพัฒน์ มาพันชวน
2. เด็กหญิงพิชญา  ไตรรัตนกุล  
3. เด็กหญิงสชา  ทับละม่อม 
4. เด็กหญิงอารยา  มณีอินทร์ 
เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
10.  
หมายเลขการสมัคร 3313 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี  70110
1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร 
2. ด.ญ. พรสวรรค์  ชินธเนศ 
3. ด.ญ. ธันยพร ระวังนาม
4. ด.ญ. อรณิชา  อารีพรประเสริฐ 
เรื่อง ระบบสุริยะและจักรราศี
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
11.  
หมายเลขการสมัคร 3314 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี  70110 
1. นางสาวนริศรา โกวเครือ
2. นางสาวเพ็ญรวี สำราญจักร
3. นางสาวหทยา ทวีไกรกุล
4. นางสาวมินตรา สันทัดพร้อม
เรื่อง เทหวัตถุโลกจักรวาลและอวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
12.  
หมายเลขการสมัคร 3347
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาววีนัส สิโนทก
2. นางสาวสุวิษา สุขประเสริฐ
3. นางสาวธนัฏฐา เลิศเสรีพัฒนกุล 
4. นางสาววรรณวิภา ว่องไว
เรื่อง solar system
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
13.  
หมายเลขการสมัคร 3348 ยกเลิก
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาวนุชกมล ยอแซฟ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทัฬหะกุลธร
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  ชินวินิจกุล
4. นางสาววีรดา วงศ์สัมพันธ์เวช
เรื่อง สารอาหารเล็กๆ  แต่คุณค่าคับกล่อง
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
14.  
หมายเลขการสมัคร 3349 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางประภัสสร สุทธิรัตนากร
2. นางสาวมาริสา วัฒนาโกศัย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา จิตต์ภาณุโสภณ
4. เด็กหญิงพรทิชา จรัญเจริญการ
เรื่อง รอบรู้ไปกับพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
15.  
หมายเลขการสมัคร 3413 P
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ตำบล บางรัก
อำเภอ เมือง  จังหวัด ตรัง 92000
1. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
2. ด.ช.ปกรณ์  อุยสุย
3. ด.ช.ธนวัฒน์   กีรติเมธากุล
4. ด.ช.ทศพร  ต้องหุ้ย
เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
16.  
หมายเลขการสมัคร 3438 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุกก่ำ  
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี    
4. นางสาวศลิษา สังข์ทอง
เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
17.  
หมายเลขการสมัคร 3440
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110 
1. นางประภัสสร สุทธิรัตนากร
2. ด.ญ.มลฤดี ทองรส
3. ด.ญ.ปาณิสรา อองกุลนะ
4. ด.ญ.พรวิดา   โสทน
เรื่อง เอกภพ  
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
18.  
หมายเลขการสมัคร 3452 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่   64  ตำบล  บ้านโป่ง
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี  70110
1. นางสาวจันทิมา ไกรวิทย์อนุสรณ์
2. ด.ญ.กนกรัตน์ เพชรนิล
3. ด.ญ.ชนรดี  เครือจันทร์
4. ด.ญ.พลอยประดับ  จูเกต       
เรื่อง โรคทางพันธุกรรม
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
19.  
หมายเลขการสมัคร 3454 P
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที 1/92 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย
2. นายกานต์  บูลย์ประมุข
3. เด็กชายเขตนคร  บุตรโคษา
4. เด็กชายศรัณญ์  สุนทรศารทูล
เรื่อง ไลเคนบ้านเรา
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
20.  
หมายเลขการสมัคร 3457 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล  บ้านโป่ง
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาวจันทิมา ไกรวิทย์อนุสรณ์
2. นางสาวปิยรัตน  มุรธาวานิช
3. เด็กหญิงนัฐฌา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงกฤษณา  อุสาหะ
เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
21.  
หมายเลขการสมัคร 3500
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางประภัสสร สุทธิรัตนากร
2. นางสาวปานจิรา อาจวิเศษ
3. นางสาวชฎาพร สืบบุญประเทือง
4. นางสาวปรางใส เสลาหลัก
เรื่อง ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลน่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
22.  
หมายเลขการสมัคร  3560 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี  70110 
1. นางสมชวน  ทีคำ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทัฬหะกุลธร
3. นางสาวแพรพรรณ  ชินวินิจกุล
4. นางสาววีรดา  วงศ์สัมพันธ์เวช
เรื่อง การจำแนกสารประกอบ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
23.  
หมายเลขการสมัคร 3579
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที 64 อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70110
1. นางสาวจันทิมา  ไกรวิทย์อนุสรณ์
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  ตัวสะเกต  
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์   บรรจง                  
4. เด็กหญิง พีชะฏา  เพชรรัตน์ 
เรื่อง ไฟฟ้ารอบรู้
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
24.  
หมายเลขการสมัคร 3594 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี  70110
1. นางสาววีนัส สิโนทก
2. นางสาวประพาพรรณ  พึ่งไทย 
3. นางสาวภานุชนาถ  บุญณรงค์ 
4. นางสาวอรพรรณ  มณีรัตน์
เรื่อง เอกภพ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
25.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
1. นางสุธาทิพย์ ผลไสว
2. นายอดิศร ศิริพงษ์เวคิน
3. นางสาวพัชรมัย นิ่มละออ
4. นางสาวสตรีรัตน์ อยู่ดี
เรื่อง อิทธิพลของดาราศาสตร์ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
26.  
หมายเลขการสมัคร 3670 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาววรรณภา   ศรีวิไลสกุลวงศ์
2. นางสาวธนภรณ์   สุขสิงห์โตรัตน์
3. นางสาวศาตนาถ   ไหล่ไพบูลย์
4. นางสาวมณีทิพย์   เจริญสุข
เรื่อง หนทางรอด (Way to Survive)
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
27.  
หมายเลขการสมัคร 3676 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ซอย มิตรคาม ถนน สามเสน  อำเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10300
1. นางสาวฉวีวรรณ แหวนวิเศษ 
2. นางสาวสุภานัน    แก้วศรี      
3. นางสาวธัณรัชถ์  บุญรัตน์สุวรรณ
4. นางสาวนภัสกร  นิกรแสน
เรื่อง รอบรู้เรื่องอวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
28.  
หมายเลขการสมัคร 3712 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาววิชัญญา ละมูล
2. เด็กชาย สิทธิณัฐ ศรีพฤกษมาศ
3. เด็กชายปราโมทย์  บุญวรุตม์
4. เด็กชายเมธัส ไชยาคำ
เรื่อง ทารก
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
29.  
หมายเลขการสมัคร 3753 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เลขที่ 13 หมู่ที่  4  ตำบล แม่จัน   อำเภอ แม่จัน
จังหวัด  เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57110
1. นายสุรศักดิ์  คุ้มถนอม  
2. นางสาวจุรีรัตน์ พรหมลี   
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ ฟ้าประทานกุล   
4. นางสาวเยาวลักษณ์ ธารพระคุณ
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
30.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
1. นางสาววัลลภา พรมท้าว
2. นายพีรณัฐ ปวงสวัสดิ์
3. นายณัฐชัย สละม่วง
4. นายณัฐสิทธิ์  โพหิรัญ
เรื่อง  ดาราศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

รูปภาพของ ball

ขอแจ้ง
หมายเลขการสมัคร 3511
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง 
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางสาววีนัส สิโนทก
2. นางสาวประพาพรรณ  พึ่งไทย 
3. นางสาวภานุชนาถ  บุญณรงค์ 
4. นางสาวอรพรรณ  มณีรัตน์ 
เรื่อง เอกภพ
เป็นช่วงชั้นที่ 3 ครับ
ขอบคุณมากครับ
เรียน   คุณครูพูลศักดิ์  ที่นับถือ
         โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล  ขอแก้ไขข้อมูล ดังนี้ค่ะ
ประเภทสื่อออนไลน์  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3  หมายเลขการสมัคร  3668 
                            จาก เด็กชายอำพล  พลศักดิ์   ขอแก้ไขเป็น  เด็กชายอำพล   อนุพันธ์
                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 หมายเลขการสมัคร  3637
                            จาก นางดรุณี  ขอเพิ่มเติมเป็น นางดรุณี  เสมอภาค

                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4 หมายเลขการสมัคร 3489
                            จาก นางสาวอารียา  นนทวงษ์  ขอแก้ไขเป็น  นางสาวอารียา  นนทวงศ์
ประเภทสื่อเว็บเพ็จ   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงช้ั้นที่  4  หมายเลขการสมัคร  3447
                           จาก นางสาวกรรณิการ์   กล้าจัด  ขอแก้ไขเป็น นางสาวกรรณิกา   กล้าจัด
                         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4  หมายเลขการสมัคร 3446
                           จากนางสาวจุฑามาส   แช่เฮง    ขอแก้ไขเป็น  นางสาวจุฑามาศ   แซ่เฮง
                                                                                                                           ขอบคุณค่ะ.......
รูปภาพของ msw8003

หมายเลขการสมัคร 3245  คุณครูหัวหน้าทีม  คือคุณครูสมโภชน์  ผ่องใส

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเรืองความหลากหลายทางชีวภาพ(kingdom of biology) เป็น

ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Diversity)

ขอบคุณค่ะ

หมายเลขสมัคร 3520 จากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า เพราะส่งใบสมัครไปในซองเดียวกับหมายเลขสมัคร 3422  ปรากฎว่าหมายเลข 3422 เช็ค√  เรียบร้อยแล้ว

แต่หมายเลข 3520 ยังไม่เห็นขึ้นเครืองหมาย √   ถ้ามีปัญหาอะไรช่วยแจ้งด้วย

                                                                                                ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ball

หมายเลขการสมัคร 3313
ไม่ทราบติดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
ได้รับงานเรียบร้อยเปล่าครับ
นักเรียนเป็นห่วง 

หมายเลขการสมัคร 3635
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่
จังหวัด ระยอง 21000
1. นายเอกพงศ์ ศรีวรพรกุล
2. น.ส.พัชนุช คล้าย
3. น.ส.ธมนวรรณ บุรเทพ
4. น.ส.ณิชารีย์ จิรชีพ
เรื่อง เรื่อง ย่อย ย่อย
รายชื่อผู้สมัครไม่สมบูรณ์ ขอแก้ไขเป็น  น.ส. พัชนุช คล้ายคลึง ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

ขออโทษค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ

ตอนนี้ยังไม่พบรายชื่อการสมัครของนางสาวอมรรัตนเลยค่ะ

รบกวนเเจ้งให้ทราบด้วยค่ะ 

จากลิงค์ http://www.thaigoodview.com/node/47980

ขอให้ท่านเเก้ไขเป็น http://www.thaigoodview.com/node/93053

 

หนูจะขอส่งเเบบฟอร์มการสมัครไปใหม่นะคะ  

ขอบคุณค่ะ 

 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ apstaweesak

ขอยกเลิกการสมัคร

หมายเลขการสมัคร 3455
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที 1/92 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

 ครับ

ขออภัยด้วยครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอยกเลิก
หมายเลขการสมัคร 3348
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางสาวนุชกมล ยอแซฟ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทัฬหะกุลธร
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  ชินวินิจกุล
4. นางสาววีรดา วงศ์สัมพันธ์เวช
เรื่อง สารอาหารเล็กๆ  แต่คุณค่าคับกล่อง
และแก้ไข
หมายเลขการสมัคร  3560
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี  70110 
1. นางสาวประภัศสร  สุทธิรัตนากร  ขอแก้ไขเป็น
1. นางสมชวน  ทีคำ

ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3438
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุกก่ำ  
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี    
4. นางสาวศลิษา สังข์ทอง
เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
 1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 ขอบคุณค่ะ

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3438
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุกก่ำ  
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี    
4. นางสาวศลิษา สังข์ทอง
เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
 1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร3457  คุณครูหัวหน้าทีม  คือคุณครูจันทิมา  ไกรวิทย์อนุสรณ์

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเรืองจากพันธุกรรม เป็น พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ได้ทำการส่งข้อมูลการสมัครไปใหม่อีกครั้งค่ะ
โดยครั้งที่เเร้วได้ส่งไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาเเละพละศึกษา ขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เเละข้อมูลบางส่วนใหม่

ขอให้ท่านเเก้ให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผมส่งการสมัครออนไลน์ผิดไปครับ ตอนนี้ส่งไป2ชุดนะครับ ชุดที่เป็นสมัครสื่อเว็ปเพจ(HTML) ไม่เอานะครับ ผมจะสมัครสื่อออนไลน์ครับ

รบกวนแก้ด้วยนะครับ ของ นายไตรรัตน์ ใจดี ครับ

อีกนิดนึงครับ ครูหัวหน้าทีมฝากเปลี่ยนจาก

นางอริสา  ถุงทรัพย์

เป็น

นางสาวอริสา   ถุงทรัพย์

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3189

1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล  
2. นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ 

ขอเปลี่ยน URL จาก
เป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

Smile   หมายเลขการสมัคร 3475   Smile
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่  133 หมู่ที่  6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี  
2. นายอุกฤษฏ์  นันอุมาลี     
3. นายพีรพงศ์  ศรีจันทร์ดี   
4. นายบุญธเรศ  จันเทวา  ขอเปลี่ยนชื่อเรื่่องจาก
เรื่อง ดาราศาสตร์           เป็นเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  ค่ะ
ขอบคุณค่ะ !!!
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ยกเลิกหมายเลขสมัครนี้ 

หมายเลขการสมัคร 2960

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1. นายปกรณ์ ปานรอด

 2. นางสาวนรมน เจียมประเสริฐ

URL: http://www.thaigoodview.com/node/82149

เปลี่ยน เป็น http://www.thaigoodview.com/node/89024

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3141 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 1. นายปกรณ์ ปานรอด 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชเฟื่อง URL: http://www.thaigoodview.com/node/83337 เปลี่ยนเป็น URL: http://www.thaigoodview.com/node/85043

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3314 โรงเรียนนารีวุฒิ

เลขที่ 64 อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

 1. นางสาวนริศรา โกวเครือ

 2. ด.ญ. เพ็ญรวี สำราญจักร

3. ด.ญ. หทยา ทวีไกรกุล

4. ด.ญ. มินตรา สันทัดพร้อม

 เรื่อง เทหวัตถุโลกและจักรวาล

ขอแก้ไขชื่อ เป็น

1. นางสาว หทยา  ทวีไกรกุล

2. นางสาว เพ็ญรวี  สำราญจักร

3. นางสาว มินตรา  สันทัดพร้อม

เเละชื่อเรื่อง เปลี่ยนเป็น

เรื่อง เทหวัตถุโลกจักรวาลและอวกาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์