ตรวจสอบรายชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2855 P
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่  146  ตำบล ทุ่งวัดดอน    อำเภอ สาทร
จังหวัด  กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวทรัพย์ทวี   อภิญญาวาท 
2. นายธนชาติ  ศรีรชานนท์   
3. นายปิยพงศ์  คล่องบรรจง
4. นางสาวนวชล เจริญประสพลาภ        
เรื่อง ซากดีมีสาระ(fossil)
 
หมายเลขการสมัคร 2954 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ 
2. นางสาวพัชรี นุตรพิบูลมงคล  
2.  
หมายเลขการสมัคร 3006 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวรุ่งอรุณ เธียรประกอบ
2. นายสารัช โชติวงศ์สุโรจน์
3. นายรณพร ฤทธิประวัติ
4. นางสาวอลิสา เลื่อนลอย
เรื่อง Chemical
 
หมายเลขการสมัคร 2955 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ 
2. นางสาวธมชนก  จารุพันธุ์   
3.  
หมายเลขการสมัคร 3010 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120 
1. นายบัณฑิต ขำพันดุง
2. นายนราวิชญ์ พฤกษะวัณ
3. นายสาโรช   เตรียมชัยศรี
4. นายจิรโณทัย วัจนะวุฒิวงศ์
เรื่อง ระบบสุริยจักรวาล
 
หมายเลขการสมัคร 2956 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
2. นางสาวภารดี สรรพพิทยากร
4.  
หมายเลขการสมัคร 3104 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่39/4  หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
2. นายสุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย
3. นางสาวชนิดาภา  พานิชกุล
4. นางสาวพรธีรา  ชุนหจินดา
เรื่อง Science for M.4
 
หมายเลขการสมัคร 2958 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
2. นางสาวรักษณีย์  อัครวุฒิเมธากรณ์
5.  
หมายเลขการสมัคร 3105 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่39/4  หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม 
2. นายธนรัฐ    ศุภดิษฐ์ 
3. นายวิชญ์วศิน    ประภารัตน์ 
4. นายพีรวิชฏ์    ถิ่นพังงา  
เรื่อง universe
 
หมายเลขการสมัคร 3464 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวนรมน  เจียมประเสริฐ
6.  
หมายเลขการสมัคร 3142 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่  7  ตำบล  ท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
1. นายสมชาย   ปาณธูป
2. นางสาวสุกฤตา   สาระใต้
3. นางสาวกฤษณา เส็งสอน
4. นางสาวพรรษา รอดสวัสดิ์ภร
เรื่อง ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร 2961 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด 
2. นางสาวจุฬาลักษณ์     เดชเฟื่อง
7.  
หมายเลขการสมัคร 3195 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล  บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุไร รักชาติ  
2. นายจารุภัทร  ต้นทองคำ  
3. นายญาณพงศ์  จุลฤกษ์   
4. นายปรเมศวร์  เดชธรรมรงค์   
เรื่อง ปิโตรเลียม
 
หมายเลขการสมัคร 2964 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด 
2. นางสาวศศิธร  นิมิตรเมธากร 
8.  
หมายเลขการสมัคร 3241 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวปองฤทัย  พนัสเจริญ
2. น.ส.ณัฐชา  สิริปราชญา
3. น.ส.สลิลทิพย์  วิภาสวัชรโยธิน
4. น.ส.พสชนัน  รุ่งธีรกุล
เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์
 
หมายเลขการสมัคร 2966 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายธนพล  กลิ่นเมือง
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิก ลู่สุวรรณเลิศ
9.  
หมายเลขการสมัคร 3242
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
เลขที่ 132  หมู่ที่ 10  ตำบล วัดประดู่  อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  84000
1. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
2. นายพลาวิต  พละศักดิ์
3. นายศิริวัฒน์  ดาราเมือง
4. นางสาวดุษณีย์ พรมพงศ์  
เรื่อง พันธะเคมี (Chemical bonding)
 
หมายเลขการสมัคร 2968 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวอัจฉรา  คล้ายแก้ว
10.  
หมายเลขการสมัคร 3245 P
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
เลขที่  399 หมู่ที่ 11 ตำบล  แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย
จังหวัด เชียงราย 57180
1. นายสมโภชน์  ผ่องใส
2. นายกิตติชา  พลไพศาล
3. นายกิตติพงษ์  อ่อนใจ
4. นางสาวอลิษา อุยี่
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Diversity)
 
หมายเลขการสมัคร 2970 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางกุลรณี อารีมิตร
2. นางสาววนิดา รติยานุวัฒน์
11.  
หมายเลขการสมัคร 3296 P
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เลขที่ 183  หมู่ที่  1  ตำบล โกรกแก้ว อำเภอ โนนสุวรรณ
จังหวัด บุรีรัมย์ 31110 
1. นางสาววิไลวรรณ  สงสาร  
2. นายณรงศักดิ์ สมปาน
3. นายอวิรุทธ์ รัตน์นนท์
4. นางสาวปิยวรรณ จันทร์ภิรมย์
เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 
หมายเลขการสมัคร 2971 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางกุลณี อารีมิตร
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปิยะนันทสมดี
12.  
หมายเลขการสมัคร 3344 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 79 ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ  เมือง
จังหวัด ระยอง 21000
1. นางสาวกำไล โสมกูล
2. นางสาวกมลชนก หะรินเดช
3. นางสาวลลิตา กรดดำ
4. นางสาวธีริศรา มารันย่า
เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์
 
หมายเลขการสมัคร 2972 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายธนพล    กลิ่นเมือง
2. นางสาวกนกวรรณ   วิรัตน์วัฒนกุล
13.  
หมายเลขการสมัคร 3436 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม
อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางดรุณี เสมอภาค
2. นายอาทร ยอดจันทร์
3. นางสาวเนตรชนก แย้มยิ้ม
4. นายสุทธิชัย พะวร
เรื่อง วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 2973 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางกุลรณี  อารีมิตร
2. นางสาวกัลยารัตน์  ลิขิตรัตติวงศ์
14.  
หมายเลขการสมัคร 3342 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่  133   หมู่ที่  6     ตำบล โพนทอง 
อำเภอ บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี   15110  
1. นางอรกมล  ศรีจันดี  
2. นางสาวจิราพร   พูลผกา   
3. นางสาวศุภษร  วิเศษชาติ
4. นางสาวฤทัยทิพย์   แก่นเสา  
เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  หมายเลขการสมัคร 2987 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
1. นายธนพล   กลิ่นเมือง
2. นางสาวศุภนุช   ยิบแสงทอง   
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82236
15.  
หมายเลขการสมัคร 3446 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46  หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม
อำเภอ ห้วยทับทัน  จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางดรุณี เสมอภาค
2. นางสาวจุฑามาศ แช่เฮง
3. นางสาวอารียา นนทวงค์
4. นางสาวผการัตน์ สีสัน
เรื่อง ดาราศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 3023 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร 10120 
1. นางสาวพรรณนภา     กำบัง  
2. นางสาวสิรีธร   หมั่นสุข 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81886 
16.  
หมายเลขการสมัคร 3447 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46  หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม
อำเภอ ห้วยทับทัน  จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางดรุณี เสมอภาค
2. นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ
3. นางสาวกรรณิกา กล้าจัด
4. นายธวัชชัย แสงธรรม
เรื่อง พันธุกรรม
 
หมายเลขการสมัคร 3062 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายธนพล กลิ่นเมือง
2. นางสาวธนาภรณ์ แซ่ลี้
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82148 
17.  
หมายเลขการสมัคร 3455 ยกเลิก
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที 1/92 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย
2. นางสาววาลุกา  ไชยานุบัติ
3. นางสาวปัทมปาณี  แสนกล้า
4. นางสาวธัญนันท์  วิภาวนิช
เรื่อง การวัดและแปลความหมายข้อมูล
 
หมายเลขการสมัคร 3064 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายธนพล กลิ่นเมือง
2. นางสาวณัฐพร  สภานนท์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82163 
18.  
หมายเลขการสมัคร 3475
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่  133 หมู่ที่  6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี  
2. นายอุกฤษฏ์  นันอุมาลี     
3. นายพีรพงศ์  ศรีจันทร์ดี   
4. นายบุญธเรศ  จันเทวา    
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 
หมายเลขการสมัคร 3068
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายปกรณ์    ปานรอด  
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชเฟื่อง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82815 
19.  
หมายเลขการสมัคร 3476 P
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เลขที่ 426 ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000
1. นายวรเทพ วันกาล
2. นายชนินทร์ แสนสิงห์ชัย
3. นายสุรศักดิ์ ชนะดัง
4. นายภูรีวัฒน์ เครือธง
เรื่อง Physics Social Network
(สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื่องงานและพลังงาน)
 
หมายเลขการสมัคร 3071 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาววุฒิพร ลิขิตอนุสรณ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82139 
20.  
หมายเลขการสมัคร 3511
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง 
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาววีนัส สิโนทก
2. นางสาวประพาพรรณ  พึ่งไทย 
3. นางสาวภานุชนาถ  บุญณรงค์ 
4. นางสาวอรพรรณ  มณีรัตน์ 
เรื่อง เอกภพ
 
หมายเลขการสมัคร 3095 P
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
เลขที่   399   หมู่ที่   11   ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย
จังหวัด เชียงราย 57180  
1. นายสมโภชน์ ผ่องใส
2. นายอรรถชัย พรหมทัศน์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82894
21.  
หมายเลขการสมัคร  3519 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาว เนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
2. นายจิรายุ   ยุทธเกษมสันต์ 
3. นายสวนะ   คงเสือ 
4. นายวชิรวิชญ์   เอกวัฒน์ 
เรื่อง หลักการแก้ปัญหา(รูบิค)
 
หมายเลขการสมัคร 3140 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวชนากานต์ นิลภารักษ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82146
22.  
หมายเลขการสมัคร  3531 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7 ถนนประชานิมิตร  ตำบล ท่าอิฐ 
อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
1. นางสาวศิริลักษณ์   แหยมคง
2. นางสาวรุจาภา  ไชยอ่อน
3. นางสาว พัชรีญา  ภูใจ
4. นางสาวอรพรรณ  มั่นแย้ม
เรื่อง ระบบสุริยะ
 
หมายเลขการสมัคร 3141
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายปกรณ์  ปานรอด
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   เดชเฟื่อง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/85043
23.  
หมายเลขการสมัคร 3541 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาววิชัญญา ละมูล
2. น.ส.มาธวี อัศวสันติ
3. น.ส.ขวัญชนก คล้ายคลึง
4. นาย กฤตภาส สมศักดิ์รักสันติ 
เรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์
 
หมายเลขการสมัคร 3179 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวสิรินทร์  อุ่นมณี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82949 
24.  
หมายเลขการสมัคร 3542 P
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เลขที่ 196 ม.4 ถ.ตรัง-สิเกา
ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
2. นายปวิณ ภิรมย์
3. นางสาวอรวรา ดำนิล
4. นางสาวปณิดา ศิลารัตน์
เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 
หมายเลขการสมัคร 3186 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวสุชญา  เจียรโภคกุล  
2. นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81733  
25.  
หมายเลขการสมัคร 3547 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาว วิชัญญา ละมูล
2. นาย นนทวัชร์  ศรีเจริญจิตร์
3. นส.ไอริณ ตั้งเสรีสุขสันต์
4. นส.กันต์ฤทัย ศรีโนนเฮียง 
เรื่อง ดาราศาสตร์น่ารู้
  หมายเลขการสมัคร 3187 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวสุชญา เจียนโภคกุล
2. นางสาวรุจิวรรณ ลิขิตรุ่งเรือง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83540
26.  
หมายเลขการสมัคร 3635 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่
จังหวัด ระยอง 21000
1. นายเอกพงศ์ ศรีวรพรกุล
2. น.ส.พัชนุช คล้ายคลึง
3. น.ส.ธมนวรรณ บุรเทพ
4. น.ส.ณิชารีย์ จิรชีพ
เรื่อง เรื่อง ย่อย ย่อย
 
หมายเลขการสมัคร 3189 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล  
2. นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/89667
27.  
หมายเลขการสมัคร 3650 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่
จังหวัด ระยอง 21000
1. นายเอกพงศ์   ศรีวรพรกุล    
2. นายสีหพล   อินทร์กับจันทร์
3. นายวีรชัย   กุลจารุสิน         
4. นายอลงกร   เนาวนาถ   
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
  หมายเลขการสมัคร 3211 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวจิรัชญา ตั้งเจตสกาว
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82134
28.  
หมายเลขการสมัคร 3651
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่
จังหวัด ระยอง 21000
1. นางสาวอัจฉรา รัตนวงษ์
2. น.ส.พิมลดา สัมพันธ์         
3. น.ส.พัสวี  โชติอุทัย         
4. น.ส.ปัฐวิกรณ์   จันทร์บวร
เรื่อง Physics  Science     
 
หมายเลขการสมัคร 3270
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
เลขที่ 132  หมู่ที่ 10  ตำบล วัดประดู่ 
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสุพรรณวดี  ประสงค์ 
2. นางสาวรุ่งทิวา  ถิระโคตร 
29.  
หมายเลขการสมัคร 3652 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่  179 ตำบล ท่าประดู่  อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน   
2. นายธีรเทพ ฟ้าประทานชัย 
3. นายธฤต  นิติวัฒนานนท์  
4. นายพิเพชร  เมืองสุข
เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 
หมายเลขการสมัคร 3295 P
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เลขที่ 183  หมู่ที่  1  ตำบล โกรกแก้ว อำเภอ โนนสุวรรณ
จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
1. นางสาววิไลวรรณ  สงสาร  
2. นางสาววณิชกานต์ เวฬุวนารักษ์
30.  
หมายเลขการสมัคร 3661 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่  179 ตำบล ท่าประดู่  อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21000 
1. น.ส โสมวรรณ     พันธุ์สกุล
2. น.ส รวิสรา   รุ่งโรจน์    
3. นายภัทรภูมิ   ลักษณะโต  
4. น.ส  ปวีณา   อินทร์ไข
เรื่อง solar system
 
หมายเลขการสมัคร 3309 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวพรรณนภา กำบัง 
2. นางสาวธนัยนันท์  ลีหะสุนนท์ 
31.  
หมายเลขการสมัคร 3683 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล  ท่าประดู่ อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง    21000
1. นาง อัจฉรา   รัตนวงษ์
2. น.ส.ณัฐธยาน์   ธรรมยิ่ง 
3. นายธีรพันธุ์ มาโนช
4. นายนัยประการ   นครเขตต์
เรื่อง โครงสร้างอะตอม
 
หมายเลขการสมัคร 3338 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายจำเริญ บุญยืน
2. นางสาววิราศรี  ดีประดับดวง
32.  
หมายเลขการสมัคร 3693 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล  ท่าประดู่ อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง    21000
1. นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ์
2. นายณัฐวุฒิ พงษ์วารินทร์
3. นายศุภกร สวัสดิ์ล้น
4. นายอนิวัฒน์ จูห้อง 
เรื่อง พันธะเคมี
 
หมายเลขการสมัคร 3341 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
1. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
2. นางสาวนภรณ์ ผดุงพัฒโนดม
33.  
หมายเลขการสมัคร - ยกเลิก
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน
2. นางสาวกมลวรรณ ตั้งสุนทรชัย
เรื่อง พันธุ ทุกศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 3355 P
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
หมู่ที่ 9 ตำบล  ผักไหม อำเภอ ศีขรภูมิ
จังหวัด สุรินทร์ 32110
1. นางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริ
2. นายธวัชชัย บุทอง
34.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. อาจารย์สุขุม ชิณวงศ์
2. นางสาวชนิสรา วโรดมพุฒิกุล
3. นางสาวณัฐชญา งามละเมียด
4. นางสาวประภัสสร หมู่พยัคฆ์
เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 3422 P
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เลขที่ 113   หมู่ที่  3   ตำบล นางแล    
อำเภอ เมือง จังหวัด  เชียงราย 57100
1. นายสุทธิกิตติ์  จังหาร
2. นายโสภณ   แก้วหน่อเมือง  
35.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน
2. นายตักกสิลา สายชล
3. นายณัฐปกรณ์ พันเสือ
4. นายณัฐภัทร สุขภูตานนท์
เรื่อง Physic linear motion การเคลื่อนที่แนวตรง
 
หมายเลขการสมัคร 3430
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายจำเริญ   บุญยืน   
2. นางสาวกนกพร  รัตนเจริญพร
36.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3433 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม
อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางดรุณี เสมอภาค
2. นายอาทร ยอดจันทร์
37.      
หมายเลขการสมัคร 3435
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม
อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางดรุณี เสมอภาค
2. นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ
38.      
หมายเลขการสมัคร 3489 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46   หมู่ที่ 15  ตำบล ผักไหม 
อำเภอ  ห้วยทับทัน จังหวัด  ศรีสะเกษ 33210  
1. นางสาวกฤษณาพร จันทะพันธ์  
2. นางสาวอารียา นนทวงศ์
39.      
หมายเลขการสมัคร 3509 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
2. นางสาวสุคนทิพย์   แก่นจันทร์
40.      
หมายเลขการสมัคร 3520 P
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
1. นางรุ่งรัตน์ กันทะเตียน
2. นางสาวสุกัญญา เสนนอก
41.      
หมายเลขการสมัคร 3524 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
2. นายไตรรัตน์ ใจดี
42.      
หมายเลขการสมัคร 3529 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170
1. นางสาวอังคณา   เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวอริสรา     วรรณพันธ์
43.      
หมายเลขการสมัคร 3592 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
2. น.ส.อรุณรัตน์ ศิริฟอง
44.  

 
หมายเลขการสมัคร 3633 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170 
1. นางสุธาทิพย์   ผลไสว
2. นายณัฐภัทร รุจจนเวท  
45.      
หมายเลขการสมัคร  3634 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170 
1. นางสุธาทิพย์   ผลไสว
2. นายนภยุสม์ ศรีวัฒนศักดิ์ 
46.      
หมายเลขการสมัคร 3658 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่  5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวอังคณา   เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  ชินธนวัฒน์
47.  

 
หมายเลขการสมัคร 3659
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล  ท่าประดู่ อำเภอ เมือง 
จังหวัด ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์  คำอ่อน
2. น.ส.กมลวรรณ  ตั้งสุนทรชัย
48.      
หมายเลขการสมัคร 3672 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นางสาวลัดดา  ศุภเศษสิริ
2. นางสาวนัฐพร  ดวงกันยา
49.      
หมายเลขการสมัคร 3721 P
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เลขที่  61/3 หมู่ที่ 4  ตำบล  พรหมณี  อำเภอ  เมือง
จังหวัด  นครนายก 26001
1. นางบลรัตน์  พิศดำขำ
2. นายพีรวัธน์  จันทนกูล
50.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทธิลักษณ์ ทองพิลา
2. นางสาวปิยะภรณ์ ฟูศรีบุญ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/85695
51.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. วลัยนวรรณ พูลสุขโข
2. นางสาวชลธิดา งามศิริพร
URL: http://www.thaigoodview.com/node/93700
52.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน
2. นางสาวกมลวรรณ ตั้งสุนทรชัย
เรื่อง http://www.thaigoodview.com/node/93246

รูปภาพของ ball

ขอแจ้ง
หมายเลขการสมัคร 3511
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง 
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางสาววีนัส สิโนทก
2. นางสาวประพาพรรณ  พึ่งไทย 
3. นางสาวภานุชนาถ  บุญณรงค์ 
4. นางสาวอรพรรณ  มณีรัตน์ 
เรื่อง เอกภพ
เป็นช่วงชั้นที่ 3 ครับ
ขอบคุณมากครับ
เรียน   คุณครูพูลศักดิ์  ที่นับถือ
         โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล  ขอแก้ไขข้อมูล ดังนี้ค่ะ
ประเภทสื่อออนไลน์  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3  หมายเลขการสมัคร  3668 
                            จาก เด็กชายอำพล  พลศักดิ์   ขอแก้ไขเป็น  เด็กชายอำพล   อนุพันธ์
                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 หมายเลขการสมัคร  3637
                            จาก นางดรุณี  ขอเพิ่มเติมเป็น นางดรุณี  เสมอภาค

                         -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4 หมายเลขการสมัคร 3489
                            จาก นางสาวอารียา  นนทวงษ์  ขอแก้ไขเป็น  นางสาวอารียา  นนทวงศ์
ประเภทสื่อเว็บเพ็จ   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงช้ั้นที่  4  หมายเลขการสมัคร  3447
                           จาก นางสาวกรรณิการ์   กล้าจัด  ขอแก้ไขเป็น นางสาวกรรณิกา   กล้าจัด
                         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4  หมายเลขการสมัคร 3446
                           จากนางสาวจุฑามาส   แช่เฮง    ขอแก้ไขเป็น  นางสาวจุฑามาศ   แซ่เฮง
                                                                                                                           ขอบคุณค่ะ.......
รูปภาพของ msw8003

หมายเลขการสมัคร 3245  คุณครูหัวหน้าทีม  คือคุณครูสมโภชน์  ผ่องใส

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเรืองความหลากหลายทางชีวภาพ(kingdom of biology) เป็น

ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Diversity)

ขอบคุณค่ะ

หมายเลขสมัคร 3520 จากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า เพราะส่งใบสมัครไปในซองเดียวกับหมายเลขสมัคร 3422  ปรากฎว่าหมายเลข 3422 เช็ค√  เรียบร้อยแล้ว

แต่หมายเลข 3520 ยังไม่เห็นขึ้นเครืองหมาย √   ถ้ามีปัญหาอะไรช่วยแจ้งด้วย

                                                                                                ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ball

หมายเลขการสมัคร 3313
ไม่ทราบติดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
ได้รับงานเรียบร้อยเปล่าครับ
นักเรียนเป็นห่วง 

หมายเลขการสมัคร 3635
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่
จังหวัด ระยอง 21000
1. นายเอกพงศ์ ศรีวรพรกุล
2. น.ส.พัชนุช คล้าย
3. น.ส.ธมนวรรณ บุรเทพ
4. น.ส.ณิชารีย์ จิรชีพ
เรื่อง เรื่อง ย่อย ย่อย
รายชื่อผู้สมัครไม่สมบูรณ์ ขอแก้ไขเป็น  น.ส. พัชนุช คล้ายคลึง ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

ขออโทษค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ

ตอนนี้ยังไม่พบรายชื่อการสมัครของนางสาวอมรรัตนเลยค่ะ

รบกวนเเจ้งให้ทราบด้วยค่ะ 

จากลิงค์ http://www.thaigoodview.com/node/47980

ขอให้ท่านเเก้ไขเป็น http://www.thaigoodview.com/node/93053

 

หนูจะขอส่งเเบบฟอร์มการสมัครไปใหม่นะคะ  

ขอบคุณค่ะ 

 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ apstaweesak

ขอยกเลิกการสมัคร

หมายเลขการสมัคร 3455
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที 1/92 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

 ครับ

ขออภัยด้วยครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอยกเลิก
หมายเลขการสมัคร 3348
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางสาวนุชกมล ยอแซฟ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทัฬหะกุลธร
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  ชินวินิจกุล
4. นางสาววีรดา วงศ์สัมพันธ์เวช
เรื่อง สารอาหารเล็กๆ  แต่คุณค่าคับกล่อง
และแก้ไข
หมายเลขการสมัคร  3560
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี  70110 
1. นางสาวประภัศสร  สุทธิรัตนากร  ขอแก้ไขเป็น
1. นางสมชวน  ทีคำ

ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3438
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุกก่ำ  
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี    
4. นางสาวศลิษา สังข์ทอง
เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
 1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 ขอบคุณค่ะ

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3438
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุกก่ำ  
3. นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี    
4. นางสาวศลิษา สังข์ทอง
เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
 1. นางประภัสสร  สุทธิรัตนากร 
ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร3457  คุณครูหัวหน้าทีม  คือคุณครูจันทิมา  ไกรวิทย์อนุสรณ์

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเรืองจากพันธุกรรม เป็น พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ได้ทำการส่งข้อมูลการสมัครไปใหม่อีกครั้งค่ะ
โดยครั้งที่เเร้วได้ส่งไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาเเละพละศึกษา ขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เเละข้อมูลบางส่วนใหม่

ขอให้ท่านเเก้ให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผมส่งการสมัครออนไลน์ผิดไปครับ ตอนนี้ส่งไป2ชุดนะครับ ชุดที่เป็นสมัครสื่อเว็ปเพจ(HTML) ไม่เอานะครับ ผมจะสมัครสื่อออนไลน์ครับ

รบกวนแก้ด้วยนะครับ ของ นายไตรรัตน์ ใจดี ครับ

อีกนิดนึงครับ ครูหัวหน้าทีมฝากเปลี่ยนจาก

นางอริสา  ถุงทรัพย์

เป็น

นางสาวอริสา   ถุงทรัพย์

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3189

1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล  
2. นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ 

ขอเปลี่ยน URL จาก
เป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

Smile   หมายเลขการสมัคร 3475   Smile
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่  133 หมู่ที่  6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี  
2. นายอุกฤษฏ์  นันอุมาลี     
3. นายพีรพงศ์  ศรีจันทร์ดี   
4. นายบุญธเรศ  จันเทวา  ขอเปลี่ยนชื่อเรื่่องจาก
เรื่อง ดาราศาสตร์           เป็นเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  ค่ะ
ขอบคุณค่ะ !!!
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ยกเลิกหมายเลขสมัครนี้ 

หมายเลขการสมัคร 2960

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1. นายปกรณ์ ปานรอด

 2. นางสาวนรมน เจียมประเสริฐ

URL: http://www.thaigoodview.com/node/82149

เปลี่ยน เป็น http://www.thaigoodview.com/node/89024

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3141 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 1. นายปกรณ์ ปานรอด 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชเฟื่อง URL: http://www.thaigoodview.com/node/83337 เปลี่ยนเป็น URL: http://www.thaigoodview.com/node/85043

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3314 โรงเรียนนารีวุฒิ

เลขที่ 64 อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

 1. นางสาวนริศรา โกวเครือ

 2. ด.ญ. เพ็ญรวี สำราญจักร

3. ด.ญ. หทยา ทวีไกรกุล

4. ด.ญ. มินตรา สันทัดพร้อม

 เรื่อง เทหวัตถุโลกและจักรวาล

ขอแก้ไขชื่อ เป็น

1. นางสาว หทยา  ทวีไกรกุล

2. นางสาว เพ็ญรวี  สำราญจักร

3. นางสาว มินตรา  สันทัดพร้อม

เเละชื่อเรื่อง เปลี่ยนเป็น

เรื่อง เทหวัตถุโลกจักรวาลและอวกาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์