ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2847 P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ. กำแพงเพชร 62110
1. นางสาวทรรศนกร  อินทร์เพ็ญ
2. เด็กชายอนันต์  ขอนทอง
3. เด็กหญิงนิลวรรณา  แซ่จ๋าว
4. เด็กหญิงเอมวิภา  อันยงค์
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
 
หมายเลขการสมัคร 2988 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ถนน เจริญกรุง ตำบล ทุ่งวัดดอน อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพ 10120
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร 
2. นางสาวนิรชา  ชินพันธ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82310 
2.  
หมายเลขการสมัคร 2865 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณพร 
2. เด็กชายอภิภูสิต จิรัตถิติกุล 
3. เด็กหญิงธนพร ชุณหชัชราชัย
4. เด็กชายพงศ์ภีระ  นิธินรเศรษฐ
เรื่อง ทวีป ยุโรป
 
หมายเลขการสมัคร 3123
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายธานินทร์  พร้อมสุข
2. นางสาวณัฏฐา  กอเกียรติธำรงค์
3.  
หมายเลขการสมัคร 2866 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายสุพัฒน์ นิยมพรสิน
2. ด.ญ.พิสิฏฐา เมฆอัมพร
3. ด.ญ.ณัฐหทัย อริยะพัฒนพาณิชย์
4. ด.ญ.เปรมิกา ชวเมธี
เรื่อง อาณาจักรอยุธยา
 
หมายเลขการสมัคร 3216 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120  
1. นางพีรทิพย์  สุคันธเมศวร์
2. นางสาวจารุลักษณ์ วิวัฒน์ธนศิษฏ์
4.  
หมายเลขการสมัคร 2868 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายสุพัฒน์ นิยมพรสิน
2. เด็กหญิงริญญารัตน์  พีรนันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชณา  บุญคำภาว์
4. เด็กหญิงศรัณยา  เพิ่มชอบ
เรื่อง มนตราพิศวง
 
หมายเลขการสมัคร 3261 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120   
1. นางรัชญา  ไชยนา
2. นางสาวอภิญญา โรจนภิญโญ
5.  
หมายเลขการสมัคร 2882 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุรีย์  สระศรีสม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธนามโนสาร
3. เด็กหญิงวัษฎา  ศิริพงษ์ธนะ
4. เด็กหญิงปิยมน  โอภาสเกรียงชัย
เรื่อง Asia
 
หมายเลขการสมัคร 3315
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ เมือง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. กรุณาแจ้งด่วน
2. ด.ญ. นิลวรรณ กุนาง
URL: กรุณาแจ้งด่วน
6.  
หมายเลขการสมัคร 2883 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางรุจี คำภูแสน
2. เด็กหญิงพชรพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. เด็กหญิงพรศิริ แก้ววิชิต
4. เด็กชายกร พิบูลย์คณาทรัพย์
เรื่อง ประวัติศาสตร์และสภาพสังคม
 
หมายเลขการสมัคร 3423
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เลขที่ 113   หมู่ที่  3   ตำบล นางแล    
อำเภอ เมือง จังหวัด  เชียงราย 57100
1. นางกมลพรรณ เขื่อนเพชร 
2. นายณัฐวุฒิ นางแล
7.  
หมายเลขการสมัคร 2885
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวชนิตา   สีตาบุตร
2. เด็กหญิงชนิภา ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนิตา ดาราศรีศักดิ์
4. เด็กหญิงพิชาภา ตั้งตระกูลเจริญ
เรื่อง Asia
 
หมายเลขการสมัคร 3460 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120    
1. นางรัชญา  ไชยนา
2. นางสาวฐิตาภา  หิรัญวัฒนานนท์
8.  
หมายเลขการสมัคร 2888 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางรุจี คำภูแสน
2. เด็กหญิงชรินพรกาญจนี
3. เด็กชายชยณัฐ  กมลาสิงห์
4. เด็กหญิงชนิกานต์  โลจนาภิวัฒน์
เรื่อง ทวีปยุโรป
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
1. นายเกียรติชัย พันมา
2. เด็กชายธีรพงษ์ อนาพันธ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81359
9.  
หมายเลขการสมัคร 2892 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
2. เด็กหญิงณัฐชฎา นาครักษ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา จารุกรุณา
4. เด็กหญิงธัญพิชชา วัฒนชีวโนปกรณ์
เรื่อง โลกของเรา
 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
1. นายเกียรติชัย พันมา
2. เด็กหญิงณพิธิพร อัมพรศรีสุภาพ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81381

10.  
หมายเลขการสมัคร 2895 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุรีย์ สระศรีสม
2. เด็กหญิงรัญชนา นานากิจมั่นคง
3. เด็กหญิงกาญจนา เอี่ยมกมล
4. เด็กหญิงภัทรขวัญ วีระถาวร
เรื่อง ยุโรป
 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
เลขที่ 91 หมู่ 11 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
1. ปโยธร ติณธรรม
2. เด็กหญิงอินทิรา ปงกันคำ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/90463

11.  
หมายเลขการสมัคร 2898 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
2. เด็กชายธนากร ปิติธนสารสมบัติ
3. เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วสัมฤทธิ์
4. เด็กชายณัฐพงศ์ นันทพงษ์
เรื่อง ทวีปแอฟริกา
   
12.  
หมายเลขการสมัคร 2978 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร
2. เด็กชายศุภโชติ มหาบัณฑุ
3. เด็กชายอธิพัฒน์ พูนสินบูรณะกุล
4. เด็กชายภาคิน เรืองศรี
เรื่อง Amazing  Thailand
   
13.  
หมายเลขการสมัคร 2979 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณพร
2. เด็กชายพิพรรธน์ ปึงเสียงดี
3. เด็กชายชญธร ใหญ่ไล้บาง
4. เด็กชายสรพล พรสมชัย
เรื่อง พระพุทธศาสนา
   
14.  
หมายเลขการสมัคร 2983 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวชนิตา  สีตาบุตร
2. เด็กหญิงธีรนาฎ กิจเกษตรไพศาล
3. เด็กหญิงธิภา หอธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงนภัทรกมล นามเดช
เรื่อง อยุธยา
   
15.  
หมายเลขการสมัคร 3002 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาวสุรีย์  สระศรีสม
2. เด็กชายภัทรพงษ์ ด่านพูนกิจ
3. เด็กชายนิปฐา ฐานกาญจน์
4. เด็กชายณัฐกิตติ์ เลิศวิชญโรจน์ 
เรื่อง ทวีปยุโรป
   
16.  
หมายเลขการสมัคร 3003 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางรุจี คำภูแสน
2. เด็กชายปรเมศร์ ธเนศไพศาล
3. เด็กชายติณห์ ตันโสภณ
4. เด็กชายคณิน จินดารัตนวงศ์ 
เรื่อง thai history
   
17.  
หมายเลขการสมัคร 3322 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่   64   ถนนหน้าสถานี  
ตำบล   บ้านโป่ง   อำเภอ   บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี 70110  
1. นางสาวจินตนา โรจนกนันท์
2. เด็กหญิงศุภร ขมประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์ อินทร์หัวย่าน  
4. เด็กหญิงศุภากร นิลประภา 
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
   
18.  
หมายเลขการสมัคร 3327 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่   64   ถนนหน้าสถานี  
ตำบล   บ้านโป่ง   อำเภอ   บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี 70110  
1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร
2. ด.ญ. เกียรติภรณ์ พงษ์วิทยภานุ
3. ด.ญ.กุลชนก วอนเพียร
4. ด.ญ.รมิตา ฝูงทองเจริญ
เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2
   
19.  
หมายเลขการสมัคร 3351 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูล
2. นางสาวฉัตรฐริกา อู่อำพร
3. นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นศรี  
4. นางสาวอินทิรา ชื่นประไพ 
เรื่อง Bonjour France
   
20.  
หมายเลขการสมัคร 3437
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางวนิดา   ธนากรวุฒิศักดิ์
2. น.ส. ปภัสศิริ   สุขพัฒนา  
3. น.ส.วาสนา    จรัสชัยวรรณา
4. ด.ญ. สวรส   กันทรรศยศ
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
   
21.  
หมายเลขการสมัคร 3480
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133   หมู่ที่ 6   ตำบล โพนทอง  
อำเภอ บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางสาวอุบล   ควรระงับ 
2. นายวุฒิชัย    ชื่นแช่ม  
3. นายณัฐพล   โพธิสาพิมพ์
4. เด็กหญิงชิดชนก   นาแสวง   
เรื่อง มรดกโลก
   
22.  
หมายเลขการสมัคร 3512 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาวจินตนา โรจนกนันท์    
2. นางสาวฐิตินันท์ ปิยะภูริวิชญ์กุล
3. นางสาวอภิญญา เฮงสวัสดิ์ 
4. นางสาวชนิกา ธนัชพรสกุล 
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   
23.  
หมายเลขการสมัคร 3515
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาวพรพิมล  พรมโกฏิ   
2. นางสาวจิลล่า วัฒนะอังกูร  
3. เด็กหญิงสิตานันท์   ลัดดากูล
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   เภาเกิด  
เรื่อง โครงการพระราชดำริ    
   
24.  
หมายเลขการสมัคร  3682
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่  92 ซ.มิตรคาม  ถ.สามเสน 
ตำบล  วชิระพยาบาล  อำเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10700
1. นาง หทัยรัตน์ ปรีชาเดช
2. เด็กหญิง มัทนา  โกศลวัฒนะ       
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  สถิรพันธุ์        
4. เด็กหญิง กีรติ  ตั้งจิตรมณีศักดา
เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2
 
25.  
หมายเลขการสมัคร 3686 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล  ท่าประดู่ อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง    21000
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์ 
2. นางสาวสุกัญญา แสงทอง
3. นางสาวสาธิตา ไตร่ตรอง
4. นายชุติพนธ์  บำรุงจิตต์
เรื่อง Ancient Egypt
   
26.  
หมายเลขการสมัคร 3694
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554 ตำบล  เวียง อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย  5700
1. นางบวรนันท์ จังติยานนท์
2. เด็กหญิงปิยพร ดะราศิริ 
3. เด็กหญิงแพรพลอย นินากาวา
4. เด็กหญิงเกวลิน ชัยวงศ์ 
เรื่อง กระบวนการยุติธรรม
   
27.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวพัชรา นิมิตรถวิล
2. เด็กชายสุทธิพงศ์ เจะสา
3.เด็กชายศักดิ์มงคล อาชา
4. เด็กชายธนบัตร เฉียบแหลม
เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒฯธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
28.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
1. นางอังคณา ณ พิกุล
2. นายศุภณัฐ มะโนเรือง
3. นางสาวกานต์ธิดา อโน
4. นายอานนท์ กาบแก้ว
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์
รูปภาพของ ball

หมายเลขการสมัคร 3351
ข้อแก้ไขข้อมูล
วัชรินทร์  สุวดินทร์กู

เป็น วัชรินทร์  สุวดินทร์กู
ขอบคุณครับ

สวัสดีครับอาจารย์พูนศักดิ์ ผมได้ให้นักเรียนจัดส่งผลงานไปให้ใหม่อีกครั้งแล้วครับ ในกรณีของผู้เข้าสมัคร หมายเลข 2865 ที่มีแต่แผ่นซีดีเปล่า

คิดว่าคงจะถือมืออาจารย์ประมาณวันพุธนะครับ

                                                                                                           ขอขอบคุณอย่างสูง

1. นางสาวพชรมณฑ์   ธีกาศ
2. ด.ช. พงศกร   เขียวกาศ

โรงเรียนบ้านดอยคำ

ขอแจ้งเปลี่ยนระดับช่วงชั้น จาก ช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงชั้นที่ 2 คับ

วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

URL: http://www.thaigoodview.com/node/91517

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3437
 น.ส. ปภัสศิริ   สุขพัฒนา  
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง จาก
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย เป็น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
รูปภาพของ hong

ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยค่ะ และไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3437
 น.ส. ปภัสศิริ   สุขพัฒนา  
ขอเเจ้งเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก

เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวแถบเอเชีย   เป็น  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ ckw12787

 ขออภัยค่ะแจ้งชื่อเรื่องผิด
หมายเลขการสมัคร 3449

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350   หมู่ที่ 10 ตำบล  เวียง   
อำเภอ เชียงของ จังหวัด   เชียงราย 57140 
1. นางศรีไพร  ฟ้าเลิศ 
2. นางสาวศิรินันท์  บุญชุม
3. นางสาวนงลักษณ์  ใจคำ
4. นางสาวปรียารัตน์   วงค์ชัย
 
แจ้งชื่อเรื่อง เปลี่ยนเป็น

เรื่อง ภูมิศาสตร์ในทวีปยุโรป

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2847 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน จ. กำแพงเพชร 62110 ขอแก้ไขเรื่อง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิต เป็น ประเพณีและวัฒนธรรม ครับ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

 ขออภัยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3332

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เลขที่1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพ 10120

ขอแจ้งการเปลี่ยน node จาก

 http://www.thaigoodview.com/node/40585

มาเป็น http://www.thaigoodview.com/node/86171

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3351
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110
 
1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กู
ขอแก้ไข เป็น นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กู 

เรื่อง France
ขอแก้ไขเป็น  Bonjour France
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ sss2771

 ขออภัยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2974

 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 1. นายธานินทร์ พร้อมสุข 2. นางสาวนาฏธิดา เจียมจิตรวนิช

URL: http://www.thaigoodview.com/node/82143

 ขอแก้ไขจากสาระวิชาสังคมศึกษา ไปเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัครที่2919

ขอแก้ไขจาก น.ส.ภูริชญา    ธโนปจัย   เป็น

นางสาวภูริชญา   ธโนปจัย

รบกวนด้วยนะคะ    ขอบคุณค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3117
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายธานินทร์  พร้อมสุข
2. น.ส.ณัฏฐา  กอเกียรติธำรงค์
ขอยกเลิกนะคะ
เพราะช่วงชั้นผิดค่ะ
และได้่่่่ส่งใบสมัครใหม่แล้วค่ะ
ขอบคุนนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์