ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2864 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่39/4  หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายปรีชา  รักษาสิริโรจน์ 
2. นายณัฐชนน ชลวัฒนาธนากร 
3. นายธนพล  นลินวงศ์ 
4. นายนวุติ   บัตรมาก   
เรื่อง Culture World
 
หมายเลขการสมัคร 2918
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยาวนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
2. นางสาวปณิชา  อลงกรณ์ชุลี 
2.  
หมายเลขการสมัคร 3005 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
2. นางสาวศศินา    ชมสุวรรณ
3. นางสาวศุภากร   ลีลานุภาพ
4. นางสาวกวินนาฏ   ศิริกมล
เรื่อง ภูมิศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
หมายเลขการสมัคร 2919 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยาวนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
2. นางสาวภูริชญา  ธโนปจัย
3.  
หมายเลขการสมัคร 3011 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางชนิตา สีตาบุตร
2. นางสาววรสิตา  สิริทวีชัย 
3. นางสาววิภาดา สว่าง
4. นายอภิภู คงเสรีรัตน์
เรื่อง Important people of Thailand
 
หมายเลขการสมัคร 3059 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรัชญา   ไชยนา
2. นางสาวกรุณา  ศรีจันทร์ดี  
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82063
4.  
หมายเลขการสมัคร 3102 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกริยา 
2. นางสาวฐานิต ทองชะอม 
3. นางสาวณภัทร จินดาน้อม 
4. นายฑีฆายุ ตัญตระกูล
เรื่อง รัฐไทยในดินแดนไทย
 
หมายเลขการสมัคร 3073 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์  
2. นางสาวปวีณา วิริยะมั่นพงศ์ 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82062
5.  
หมายเลขการสมัคร 3103 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายสุพัฒน์ นิยมพรสิน 
2. นางสาวภัทรา วทัญญุตา
3. นายเศรษฐพงษ์   ม้าประเสริฐ
4. นายกัญช์ สมพรไพลิน
เรื่อง เศรษฐศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 3077 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์  
2. นางสาวแก้วตา เรือนอินทร์   
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82245
6.  
หมายเลขการสมัคร 3121 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7 ตำบล ท่าอิฐ    อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์  53000 
1. นางสาวฐิติรัตน์ เกษศรี
2. นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว 
3. นางสาวฐารวี  ลิยงค์  
4. นางสาวภานุรัตน์ จันทร์หอม 
เรื่อง กฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
หมายเลขการสมัคร 3078 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์  
2. นางสาวชุติกาญจน์ พิทยพรพงศ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82246
7.  
หมายเลขการสมัคร 3200 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขทึ่  7  ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
1. นางกนกรัตน์ จันทร์กล่ำ
2. นางสาวจุฑามาศ สิงค์คุ้ม
3. นางสาวนงนุช ชัยพานิชย์
4. นางสาวลลิตรี พึ่งทอง
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
 
หมายเลขการสมัคร 3079 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์  
2. นางสาวตวงทอง  สุระรังสิต
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82239
8.  
หมายเลขการสมัคร 3239 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นางสาวปุญชรัสมิ์ อ่างแก้ว
3. นางสาววรณัฏฐ์ ตรีเพ็ชร์
4. นายศิลป์ปกิจ สันติศิริ
เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันตก
 
หมายเลขการสมัคร 3151 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. พระอาจารย์มหาถวิล จารุเตโช
2. นางสาวพัชรภรณ์  บับพาน
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83406
9.  
หมายเลขการสมัคร 3240 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นางสาวญาณภา จันทร์มาลา
3. นางสาวญาโณภาส จันทร์มาลา
4. นางสาวพลินทรา  บุญยัง
เรื่อง เขตภูมิอากาศโลก
 
หมายเลขการสมัคร 3171 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา  อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางพีรทิพย์  สุคันธเมศวร์
2. นางสาวนภัสชนก  เคหะธูป
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81727
10.  
หมายเลขการสมัคร 3449 P
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350   หมู่ที่ 10 ตำบล  เวียง   
อำเภอ เชียงของ จังหวัด   เชียงราย 57140 
1. นางศรีไพร  ฟ้าเลิศ 
2. นางสาวศิรินันท์  บุญชุม
3. นางสาวนงลักษณ์  ใจคำ
4. นางสาวปรียารัตน์   วงค์ชัย 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ในทวีปยุโรป
 
หมายเลขการสมัคร 3174 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวมนัสชนก เคหะธูป
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81732 
11.  
หมายเลขการสมัคร  3581 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายพงศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นายวรเมธ ปัญจเสวี
3. นายวรายุทธ สุขผล
4. นายพีรดล มั่นใจอาง
เรื่อง ประวัติศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 3176 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
2. นางสาวธิติยา ศรีชัยชาญวงษ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83536 
12.  
หมายเลขการสมัคร 3690 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล  ท่าประดู่ อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง    21000
1. นายสุขุม  ชิณวงศ์
2. นางสาว ธนาพร  กุลจารุสิน      
3. นางสาว สไบทิพย์  ตั้วเจริญ       
4. นางสาว พัฒสุภา  ธีรการุณวงศ์ 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 3181 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร
2. นางสาวอภัสรา มูลมณี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83537 
13.  
หมายเลขการสมัคร 3738
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล  ท่าประดู่ อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง  21000
1. นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล
2. น.ส.ธาวินี วิลามาศ            
3. น.ส.ศุภมน นิธิพิชญ        
4. น.ส.ปาริชา พุทธรักษา
เรื่อง The history of World War
 
หมายเลขการสมัคร 3182 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
2. นางสาวศาลา อันเน วงศ์ดาราพานิช 
14.  
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. อาจารย์พิทยา อึ้งบุญชู
2. นางสาวอมลรดา วรรณพันธ์
3. นางสาวมนสุชา แก้วเล็ก
4. นายเจษฏา พินิจมั้ง
เรื่อง ประเทศติมอร์ตะวันออก
 
หมายเลขการสมัคร 3183 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง  
2. นางสาวสิริลักษณ์ ธิติสิริเวช
15.  
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. อาจารย์พิทยา อึ้งบุญชู
2. นางสาวรัตน์สุดา โอภาสรัตน์
3. นางสาวสุภัสสร อมรนิยะฤกษ์
4. นางสาวอภิญญา ยันต์มโนมัย
เรื่อง ศาสนาคริสต์
 
หมายเลขการสมัคร 3210
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศว์
2. นางสาวกานต์ชนิต พัฒนะอิ่ม
16.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3254 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120  
1. นายชาญชัย    เปี่ยมชาคร
2. นางสาวจิตลดา    แก้วสว่าง
17.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3259 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120  
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวสุพัตรา บุญจริง
18.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3262
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120  
1. นางสาวพีรทิพย์   สุคันธเมศวร์   
2. นางสาวปานฤทัย  นิพนธ์รัตนา        
19.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3264 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120  
1. นางสาวพีรทิพย์   สุคันธเมศวร์   
2. นางสาวพิชชาพร  มงคลสุข   
20.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3278 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120   
1. ดร.พระมหาถวิล  จารุเตโร
2. นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม
21.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3281 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120   
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
2. นางสาวชลวรรณ  คงคล้าย 
22.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3289 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120    
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร  
2. นางสาวกรกมล  มีนสิรินันท์
23.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3307 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสมบัติ สุทธิรอด
2. นายวรัญญู  ตั้งสมบูรณ์กิจ
24.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3229
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120     
1. นายธานินทร์  พร้อมสุข    
2. นางสาวภาชินี  ผลงามเนตรอรุณ     
25.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3332
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายธานินทร์  พร้อมสุข
2. นางสาวรัตติพร  ปุเรตัง
26.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3334 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางพีระทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวอุษา คล้ายนิล
27.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3372 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสัญญา บัวจุด
2. นายสุทธิเกียรติ วัฒนะชัยโชติกร
28.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3387 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 84 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางปานจิตร์ สวัสดิ์วงศ์
2. นายชนะชล สุภา
29.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3396
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายธานินทร์  พร้อมสุข
2. น.ส. อมรรัตน์  สมุทรประภูติ 
30.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3409 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวจันทร์สุดา ไชยเสน
2. นายธนู รุ่งรวย
31.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3563 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม  73170
1. นางสาวดวงรัตน์  ประศาสน์วิทย์ 
2. น.ส.ลัลน์ลลิต  รับคำอินทร์
32.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3702 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 
1. พระมหาถวิล จารุเตโช
2. น.ส.ม่านฟ้า  มาตาปิตุกุล
33.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. ดร.พระมหาถวิล จารุเตโช
2. นางสาวจิดาภา อภิโชติกุล
URL: http://www.thaigoodview.com/node/87294

34.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. อาจารย์วีระศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาวสิริเนตร หล่อเฟื่องธรรม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82064

35.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. รัชญา ไชยนา
2. ฐิตาภา หิรัญวัฒนานนท์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81845

36.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวพีรทิพย์ คันธเมศวร์
2. นางสาวเมทินี กลิ่นสมใจ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81896

37.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวณัฏฐา กอกียรติธำรงค์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81966

รูปภาพของ ball

หมายเลขการสมัคร 3351
ข้อแก้ไขข้อมูล
วัชรินทร์  สุวดินทร์กู

เป็น วัชรินทร์  สุวดินทร์กู
ขอบคุณครับ

สวัสดีครับอาจารย์พูนศักดิ์ ผมได้ให้นักเรียนจัดส่งผลงานไปให้ใหม่อีกครั้งแล้วครับ ในกรณีของผู้เข้าสมัคร หมายเลข 2865 ที่มีแต่แผ่นซีดีเปล่า

คิดว่าคงจะถือมืออาจารย์ประมาณวันพุธนะครับ

                                                                                                           ขอขอบคุณอย่างสูง

1. นางสาวพชรมณฑ์   ธีกาศ
2. ด.ช. พงศกร   เขียวกาศ

โรงเรียนบ้านดอยคำ

ขอแจ้งเปลี่ยนระดับช่วงชั้น จาก ช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงชั้นที่ 2 คับ

วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

URL: http://www.thaigoodview.com/node/91517

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3437
 น.ส. ปภัสศิริ   สุขพัฒนา  
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง จาก
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย เป็น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
รูปภาพของ hong

ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยค่ะ และไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3437
 น.ส. ปภัสศิริ   สุขพัฒนา  
ขอเเจ้งเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก

เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวแถบเอเชีย   เป็น  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ ckw12787

 ขออภัยค่ะแจ้งชื่อเรื่องผิด
หมายเลขการสมัคร 3449

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350   หมู่ที่ 10 ตำบล  เวียง   
อำเภอ เชียงของ จังหวัด   เชียงราย 57140 
1. นางศรีไพร  ฟ้าเลิศ 
2. นางสาวศิรินันท์  บุญชุม
3. นางสาวนงลักษณ์  ใจคำ
4. นางสาวปรียารัตน์   วงค์ชัย
 
แจ้งชื่อเรื่อง เปลี่ยนเป็น

เรื่อง ภูมิศาสตร์ในทวีปยุโรป

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2847 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน จ. กำแพงเพชร 62110 ขอแก้ไขเรื่อง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิต เป็น ประเพณีและวัฒนธรรม ครับ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

 ขออภัยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3332

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เลขที่1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพ 10120

ขอแจ้งการเปลี่ยน node จาก

 http://www.thaigoodview.com/node/40585

มาเป็น http://www.thaigoodview.com/node/86171

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3351
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่  64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110
 
1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กู
ขอแก้ไข เป็น นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กู 

เรื่อง France
ขอแก้ไขเป็น  Bonjour France
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ sss2771

 ขออภัยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2974

 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 1. นายธานินทร์ พร้อมสุข 2. นางสาวนาฏธิดา เจียมจิตรวนิช

URL: http://www.thaigoodview.com/node/82143

 ขอแก้ไขจากสาระวิชาสังคมศึกษา ไปเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัครที่2919

ขอแก้ไขจาก น.ส.ภูริชญา    ธโนปจัย   เป็น

นางสาวภูริชญา   ธโนปจัย

รบกวนด้วยนะคะ    ขอบคุณค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3117
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายธานินทร์  พร้อมสุข
2. น.ส.ณัฏฐา  กอเกียรติธำรงค์
ขอยกเลิกนะคะ
เพราะช่วงชั้นผิดค่ะ
และได้่่่่ส่งใบสมัครใหม่แล้วค่ะ
ขอบคุนนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์