ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2849 
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ที่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
1. นางสาว ทรรศนกร  อินทร์เพ็ญ
2. เด็กชาย วีรยุทธ  วารี
3. เด็กชาย ทักษิณ  ขันชะลี
4. เด็กชาย สุธิศักดิ์  ข่ายทอง
เรื่อง ร่างกายของเรา
 
หมายเลขการสมัคร 3316 P
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
หมู่ที่ 3 ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
1. นางกัลยา  สุเมตร
2. นายจิตรกร ทัศนภักดิ์
2.  
หมายเลขการสมัคร 2894 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายอนันต์  นุชเทศ
2. เด็กหญิงโชติกา กิตติวัฒน์
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  อลังการกุล
4. เด็กหญิงศุภิสรา โกมลสุทธิ์
เรื่อง การเบี่ยงทางเพศ
 
หมายเลขการสมัคร 3492 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางสาวสุดใจ  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงนุสรา กลิ่นจำปา
3.  
หมายเลขการสมัคร 3000 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายอนันต์ นุชเทศ
2. เด็กหญิงจิดาภา  เลิศศิล 
3. เด็กหญิงเพริศแพร้ว  ชัยวัฒน์ 
4. เด็กหญิงมิรินทร์  ศิวะโมกข์ลัคณา
เรื่อง Birthbaby 
 
หมายเลขการสมัคร 3493 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางสาวสุดใจ ร่มเย็น
2. ด.ญ. มณีรัตน์  อุ่นจันทร์   
4.  
หมายเลขการสมัคร 3004 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายอนันต์ นุชเทศ
2. เด็กชายคุณาณัฐ   วิริยะธนนันท์
3. เด็กชายสุริยพงศ์   เฉลิมนัย 
4. เด็กชายปุญญพัฒน์   เกชาคุปต์
เรื่อง โรคติดต่อ โรคติดติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อ รอบเดือน พัฒนาการทางเพศ
 
หมายเลขการสมัคร 3495 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางสุดใจ ร่มเย็น
2. เด็กหญิงวรัญญา พงษ์เกษม
5.  
หมายเลขการสมัคร 3113 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวกมลวรรณ ตะวิจัง
2. เด็กชายชัยวุฑฒิ เกตอุดม
3. เด็กชายภูริพัฒน ศิกษกโสภณ
4. เด็กชายวิธวินท์ วรนิตินันท์
เรื่อง สารเสพติด
 
หมายเลขการสมัคร 3640 P
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
หมู่ที่ 4 ตำบล ศรีค้ำ อำเภอ แม่จัน
จังหวัด เชียงราย 57110
1. นางรจนา  จาวันนะ
2. เด็กหญิงพิมจันทร์  ตานำ
6.  
หมายเลขการสมัคร 3357
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่   64   ถนนหน้าสถานี  
ตำบล   บ้านโป่ง   อำเภอ   บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีอูฐ 
3. เด็กหญิงจิราพร  สุวงค์
4. นางสาวฐิติรัตน์   พึ่งกลิ่น
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
7.  
หมายเลขการสมัคร 3516 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 219 หมู่ที่ 3 ตำบล กรองควาย 
อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน 55000
1. นางสาวนุชนาถ  รัตนศิลา 
2. นางสาวสุภาภรณ์  พาชนิด 
3. นางสาวภานุการ์  กลิ่นพินิจ 
4. นางสาวเสาวลักษณ์  คำเงิน   
เรื่อง วัย TEEN น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
8.  
หมายเลขการสมัคร 3535 P
โรงเรียน64   ถนนหน้าสถานี  
ตำบล   บ้านโป่ง   อำเภอ   บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110 
1. นายสุทธิเทพ ไพลิน 
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีอูฐ  
3. นางสาวจิราพร สุวงค์ 
4. นางสาวฐิติรัตน์ พึ่งกลิ่น
เรื่อง อาหาร5หมู่ น่ารู้ น่ารับประทาน
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
9.  
หมายเลขการสมัคร  3584 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1 ตำบล  ท่าอิฐ  อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
1. นายปัญญา  มั่นหมาย 
2. นายชัยมงคล  ชาวไทย 
3. นายธนากร  บูรณารมณ์ 
4. นายธนายศ  วิริยะกุล  
เรื่อง วัย TEEN น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

หมายเลขการสมัคร 3617
นางสาวนฤมล   ศิริวิพฤกษ์
ขอแจ้งเปลี่ยน URL: http://www.thaigoodview.com/blog/49505 เป็น http://www.thaigoodview.com/node/92297
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3628
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว    
2. นางสาวกรกนก  อยู่เป็นสุข
ขอเปลี่ยน URL เป็น

         http://www.thaigoodview.com/node/93786

 

ขอบคุณมากค่ะ Smile

 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

นางสาวธนพร พรพิพัฒน์เพ็ญ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

ได้ส่งใบสมัครไปพรอมกับ นายธรรม์พงษ์ คำคม และ นางสาวมนสิชา ภูกองชนะแล้ว

แต่รายชื่อยังไม่ปรากฎ และจะขอแจ้งเปลี่ยน

จาก  http://www.thaigoodview.com/node/50004 เป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/93638

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3662 

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่ออาจารย์จาก นางสาวสุปรียา พลหมรินทร์ เป็น นางสาวสุปรียา พหมรินทร์

และขอแจ้งเปลี่ยน URL จาก http://www.thaigoodview.com/node/48009 เป็น

 http://www.thaigoodview.com/node/90901

 ขอบคุณครับ 

รูปภาพของ hong

หมายเลขสมัคร 3622 เรียบร้อยค่ะ

นางสาว มนสิชา ภูกองชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

รหัสที่สมัคร 49665

แจ้งเปลี่ยน http://www.thaigoodview.com/node/49665 เป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/93198

รูปภาพของ hong

ไม่พบรายชื่อ กรุณาสมัครประกวดด้วยค่ะ และ URL ควรสร้างสื่อการเรียนแทนบล็อกค่ะ 

สมัครไปแล้วนะคร่า  ส่งไปพร้อม กับ ธรรมพงค์ คำคมอะคร่า

หมายเลขการสมัคร 3525 ชื่อคนที่4ผิด เปลี่ยนจากภิสัชช์ทยา สุวรรณาภิรมย์เป็น นางสาวภิษัชช์ทยา สุวรรณาภิรมย์คะ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ที่ชื่อ น.ส.บุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล ไม่ขึ้น

เพราะ ชื่ออาจารย์ซ้ำกันรึป่าวคะ

จะได้ส่งไปใหม่ ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

ไม่พบรายชื่อที่ส่งมา กรุณาส่งมาใหม่อีกครังค่ะ

อยากสอบถามว่า ส่งรายชื่อไป

น.ส.บุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล

ชื่ออาจารย์ นายเอกอุดม ทองเกษม

ทำไมชื่อถึงไม่ขึ้นคะ

ขอแจ้งลบ

หมายเลขการสมัคร 3533 และ หมายเลข 3297

และตอนนี้ข้าพเจ้าได้สมัครซ้ำไฟล์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3506

นางสาวสุภาภรณ์   เพชรทอง

ขอแจ้งเปลี่ยน URL: http://www.thaigoodview.com/blog/49597 เป็น http://www.thaigoodview.com/node/92845

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

แจ้งลบเนื่องจากสมัครผิดเพราะสมัครซ้ำค่ะ 

หมายเลขการสมัคร 3562

http://thaigoodview.com/node/92849

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3506

นางสาวสุภาภรณ์   เพชรทอง

ขอแจ้งเปลี่ยน URL: http://www.thaigoodview.com/blog/49597เป็น http://thaigoodview.com/node/92845

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3209

นายนนท์ชัย ขุนวิเศษ

แจ้งขอเปลี่ยนชื่อครูหัวหน้าทีมเป็น นางสาวเจริญ   ถิ่นปุก

กลุ่มสาระกางงานอาชีพ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3397
นายสุทธชาติ บุญเติม
แจ้งชื่ออาจารย์นะครับ ชื่อ นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
URL:http://www.thaigoodview.com/node/90443

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ ตอนนี้อยู่ลำดับที่ 3504 ค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3202
นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์
ขอแก้ไขจาก ช่วงชั้นที่3 เป็น --> ช่วงชั้นที่4 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์