ตรวจสอบรายชื่อ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2880 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่  299  หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์
2. นางสาวกรรภิรมย์ พลเยี่ยม
3. นางสาวดวงกมล ตองตาสี
4. นางสาวภัทรสุดา บูรณ์เจริญ
เรื่อง ปัญหายอดฮิตในสังคมไทย
 
หมายเลขการสมัคร 2839 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 42 ตำบล ยานนาวา อำเภอ  สาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวปิยวรรณ  วงศ์วณิชย์เจริญ
2. นายวสุ    รุ่งเชาวรัฐ
2.  
หมายเลขการสมัคร 3028
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางขนิษฐา  ยั่งยืน
2. นางสาวณัฐชา  พ่วงจีน
3. กรุณาแจ้งด่วน
4. กรุณาแจ้งด่วน
เรื่อง โรคฮีสทีเรีย
 
หมายเลขการสมัคร 2876 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ตำบล ยานนาวา อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ  10120
1. นางสาวกัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์ 
2. นางสาววันลภา   ไพโรจน์พาณิชย์
3.  
หมายเลขการสมัคร 3052 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวปัทมา พันธ์เจริญ
2. นายณัฏฐ์ ไภษัชยกุล 
3. นายแพนพงศ์ พฤฒิพงศภัค
4. นายภาณุวิชญ์ อ่อนจู
เรื่อง วัยรุ่น
 
หมายเลขการสมัคร 2877 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ตำบล ยานนาวา อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ  10120 
1. นางสาวกัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์ 
2. นางสาวกนกวรรณ เกษมชัยชุติพันธ์
4.  
หมายเลขการสมัคร 3053 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายผ่อง  เกิดลาภี  
2. นายธนพล ทองเพ็ง
3. นายณัฐวัตร กลิ่นช้าง
4. นายนนท์นภัส อินทุวร
เรื่อง ตำนานแห่งฟุตบอล
 
หมายเลขการสมัคร 2906 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120  
1. นางขนิษฐา  ยั่งยืน 
2. นางสาวปฐมพร ประเสริฐวงศ์พิไล 
5.  
หมายเลขการสมัคร 3297 ยกเลิก P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่    7/1  อำเภอ เมือง
จังหวัด  อุตรดิตถ์  53000
1. นางสาวนุชนาฎ รัตน์ศิลา
2. นางสาวนวพรรณ ฟุ้งสมุทร
3. นางสาวพัชรี พลเยี่ยม
4. นางสาวสิริลักษณ์ รอดด้วง
เรื่อง สุขภาพดี   ไม่เป็นปัญหา
 
หมายเลขการสมัคร 2912 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120  
1. นางขนิษฐา ยั่งยืน
2. นางสาวพชรภร วงษ์สะอาด  
6.  
หมายเลขการสมัคร  3525 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม73170
1. นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
2. นางสาวปุญิกา อมรวาที
3. นางสาววริยา คุณปสุต
4. นางสาวภิษัชช์ทยา สุวรรณาภิรมย์
เรื่อง พิษมหัศจรรย์สายพันธุ์อันตราย
 
หมายเลขการสมัคร 2990 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
2. นางสาวจีราภรณ์ จารุอำไพแสง
7.  
หมายเลขการสมัคร  3526 P
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
เลขที่ 265 ตำบล  ตะลุบัน  อำเภอ สายบุรี
จังหวัด ปัตตานี 94110
1. นางสาวกูฮัสนี  ตูแวกะจิ  
2. นายฮาซัน  เซ็ง  
3. นายอิสมาแอล  ยูแม   
4. นายเอกราช  อูเซ็ง
เรื่อง ระบบภายในต่างๆ
 
หมายเลขการสมัคร 3014 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
2. นางสาววรัญญา  สุจีรกุลกิจ
8.  
หมายเลขการสมัคร 3533 ยกเลิก
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7 ถนนประชานิมิตร  ตำบล ท่าอิฐ 
อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
1. นางสาวนุชนาฎ รัตนศิลา
2. นางสาวนวพรรณ  ฟุ้งสมุทร  
3. นางสาวพัชรี    พลเยี่ยม 
4. นางสาวสิริลักษณ์    รอดด้วง
เรื่อง ระบบเลขฐาน
 
หมายเลขการสมัคร 3069 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
2. นางสาวมนัญญา เหล่าวีระธรรม
9.  
หมายเลขการสมัคร 3559 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170
1. นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข
2. นางสาวทิพวัลย์  หยังรุ่งเรืองชัย
3. นางสาวสุจิตรา  ฉันทวิลาศ
4. กรุณาแจ้งด่วน
เรื่อง ระบบประสาท
 
หมายเลขการสมัคร 3076 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช
2. นางสาวลัทธวรรณ เพ็ชรทอง
10.  
หมายเลขการสมัคร 3574
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่  39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด  นนทบุรี 11120
1. นายผ่อง  เกิดลาภี  
2. นายธนพล ทองเพ็ง        
3. นายณัฐวัตร กลิ่นช้าง     
4. นายนนท์นภัส อินทุวร 
เรื่อง ตำนานแห่งฟุตบอล
 
หมายเลขการสมัคร 3145 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
2. นางสาวสุภาดา โค้ววัฒนา
11.  
หมายเลขการสมัคร 3580
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1 ถนน ประชานิมิต ตำบล ท่าอิฐ 
อำเภอ เมือง จังหวัด  อุตรดิตถ์  53000
1. นางสาวนุชนาฎ รัตนศิลา
2. นางสาวนวพรรณ ฟุ้งสมุทร  
3. นางสาวพัชรี พลเยี่ยม
4. นางสาวสิริลักษณ์ รอดด้วง
เรื่อง สุขภาพดีไม่เป็นปัญหา
 
หมายเลขการสมัคร 3150 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
2. นางสาวรัตนา  แซ่ฮึง 
12.  
หมายเลขการสมัคร 3595 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นาย สวิส ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา
2. นาย วัฒนะพงศ์ ธนูวัฒนศิลป์
3. นาย เหมือนเมฆ ศรียาภัย
4. นายรณกฤต เศวตมหกุล
เรื่อง กีฬา
 
หมายเลขการสมัคร 3157 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม 
2. นางสาวอิงณภัทร์  พรเกษมจิรานนท์
13.  
หมายเลขการสมัคร 3607 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170 
1. นางสาวพรทิวา  สกุลทอง 
2. นางสาวหนึ่งสตรี   บุญเซ่ง
3. นางสาวคชาภรณ์  ใบชิต
4. นางสาวพรพรรณ   มาศวงศ์วิวัฒน์
เรื่อง กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบต่าง ๆในร่างกาย
 
หมายเลขการสมัคร 3168 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา  อำเภอ สาทร
จังหวัด  กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
2. นางสาวชลลดา  กลิ่นบุญฟุ้ง
14.  
หมายเลขการสมัคร 3719
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170  
1.นางจันทิรา  ผลวัฒนะ
2. นางสาวปัญจาภรณ์    โตใหญ่
3. นางสาวญาณาภรณ์  ธารีเทียน
4. นางสาวพรไพริน  คำสวัสดิ์
เรื่อง สุขภาพของคนในครอบครัว
 
หมายเลขการสมัคร 3208
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม  73170
1. นายสราวุธ จินดาพงษ์ 
2. นายพีรภาส กาญจนรัตน์
15.  
หมายเลขการสมัคร 3720
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170  
1.นางสาวจันทิรา  ผลวัฒนะ     
2.นายพงศกร    พลเยี่ยม
3.นายศุภกร  ชัยนุวัฒนาพล
4.นายณัฐกมล  วีระพันธ์ยานนท์
เรื่อง ปัญหาวัยรุ่น
 
หมายเลขการสมัคร 3209
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม  73170
1. นางสาวเจริญ   ถิ่นปุก
2. นายนนท์ชัย    ขุนวิเศษ
16.  
หมายเลขการสมัคร - ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. ครูขนิษฐา ยั่งยืน
2. ณัฐชา พ่วงจีน
เรื่อง  โรคฮิสทีเรีย
 
หมายเลขการสมัคร 3213 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา  อำเภอ สาทร
จังหวัด  กรุงเทพฯ 10120 
1. นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
2. นางสาวอภิญญา  อินทร์อ่อน 
17.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นางสาวพรทิพย์ ชลธี
2. นายพงศธร จักรเพชร
3. นางสาวปุญญิศา ปาริจฉัตต์
4. นางสาวสิรินันท์ ทอเจริญ
เรื่อง การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
 
หมายเลขการสมัคร 3202 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ตำบล ยานนาวา อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ  10120
1. นางสาวศศนันท์  กฤษณะวนิช  
2. นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์
18.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3277
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ตำบล ยานนาวา อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ  10120 
1. นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์      
2. นางสาวณัชชา จันทร์วิภาสวงศ์
19.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3285 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)
เลขที่ 229 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายศุภกิตติ์  ดนุดิษฐ์ 
2. นางสาวนันทวัน  พัฒนแก้ว
20.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3325
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมลฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวพรทิวา สกุลทอง
2. นางสาวอริยะกุล สุวาหลำ
URL: กรุณาแจ้งด่วน
21.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3330 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ซอยเจริญกรุง 57  ตำบล ยานนาวา 
อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์ 
2. นางสาวอารยา  คณิตรุ่งเรืองสิน 
22.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3331 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ซอยเจริญกรุง 57  ตำบล ยานนาวา 
อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก คำทอง 
23.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3368 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
2. นายนวภู  แซ่ตั้ง
24.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3374 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางฉวีวรรณ พงศ์ไทย
2. นายอุดมพร พงษ์วิชัย
25.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3388
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 84 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
2. นายชนะชล สุภา
26.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3434 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางมุกดา พูลศรี
2. นางสาวศิริกาญ ดวงสร้อยทอง
27.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3471 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่  299 หมู่ที่ 5    ตำบล  ศาลายา
อำเภอ พุทธมลฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวพรทิวา  สกุลทอง
2. นางสาวอริยะกุล  สุวาหลำ  
28.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3504
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299  หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  
อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
2. นายสุทธชาติ บุญเติม
29.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3506 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299  หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  
อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายเอกอุดม ทองเกษม
2. นางสาวสุภาภรณ์   เพชรทอง
30.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3536 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170
1. นางสาววิกานดา  เจรจา
2. นางสาวภัทรพร กิตติภัทรวัฒน์
31.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3549 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170
1. นายเอกอุดม    ทองเกษม
2. นางสาวนวรัตน์  อิงอนุรักษ์สกุล
32.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3553 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170
1. นายวรพจน์ ณ พัทลุง
2. น.ส.กรวินท์  กาญจนพิบูลย์
33.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3569 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170  
1. นางอังคณา เพ็ชรแก้ว
2. นางสาววิภาวี     ตีรนานุกูล  
URL: http://www.thaigoodview.com/node/92870 
34.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3575
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด   นครปฐม 73170   
1. นางสาวอิ่มใจ ดีไสว
2. นางสาวพัชรินทร์  วงศ์สกุลทอง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/92898 
35.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3587 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120   
1. นาย สมาน ถวิลกิจ
2. นางสาวฮาลียา รามาน
36.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3593
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางนวลตา จันทร์พาณิชย์
2. นางสาวขนิษฐา นกทรัพย์
37.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3597 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์
2. นางสาวกรรภิรมย์ พลเยี่ยม
38.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3600 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวชญาดา สมไพบูลย์
2. นายธรรม์พงศ์ คำคม
39.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3617 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางเสี่ยงเทียน   กรนุ่ม
2. นางสาวนฤมล   ศิริวิพฤกษ์
40.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3618 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวช่อทิพย์  ศักดิ์ปฏิฐา
2. นายธนธัส  ไทยวงษา
URL กรุณาสร้างสื่อการเรียนรู้แทนบล็อก
41.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3622 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
2. นางสาวบุศรินทร์  ศักดิ์ดีชุมพล
42.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3625
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ตำบล สาทร อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
2. นางสาวนวลพักตร์ พรเจริญ
43.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3626 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางนฤมล อินทวี
2. นางสาวศศินิภา  มุติ
44.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3627 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางกอบศิริ สถิตย์ศุภมาศ
2. นางสาวอรพรรณ  เปี่ยมดีสกุล
45.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3628 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว    
2. นางสาวกรกนก  อยู่เป็นสุข
46.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3632
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางนวลตา จันทร์พาณิชย์
2. นางสาววริศศา   วัณณะวัฒนะ
47.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3644
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม
2. นางสาวมนสิชา  ภูกองชนะ
48.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3653 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่  5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวศิริพร เอกอุ  
2. นางสาวธนพร พรพิพัฒน์เพ็ญ
49.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3655 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่  5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นางสาวศศิธร  สามทองกล่ำ
50.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3660
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่  299 หมู่ที่  5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่หลาบ
2. นางสาวมัณฑนา จาดสอน 
51.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3677 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นายสราวุธ  จินดาพงษ์
2. นางสาวธาริณี เอี่ยมลือนาม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/93829
52.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3697
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข
2. นางสาวชลธิดา  งามศิริพร 
URL: กรุณาแจ้งด่วน
53.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3706 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นางสาวอิสรา อินปั่น
2. นายณัฐวุฒิ พุ่มขจร
54.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3707 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นางสาวอิสรา อินปั่น
2. นางสาววัลย์วิมล อุษานภวิถี
55.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3709
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ 
2. นายสรนันท์  เนตจันทร์
56.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3714 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นางสาวติณนภา  เสน่หา
2. นายศุภโชค  เกียรติมณีกุล 
57.      
หมายเลขการสมัคร 3715 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นางสาวติณนภา  เสน่หา
2. นายสรนันท์ เนตรจันทร์
58.      
หมายเลขการสมัคร 3716 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170 
1. นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
2. น.ส.ศิริวรรณ  ต่างสี
58.      
หมายเลขการสมัคร 3717
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170 
1. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
2. นางสาวลลิตา ศิรินพวงศ์
59.      
หมายเลขการสมัคร 3722 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170  
1. นางสาวเจริญ ถิ่นปุก
2. นางสาวอนัญญา อัศวรุจานนท์   
60.      
หมายเลขการสมัคร 3724 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170   
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่หลาบ 
2. นางสาวมัณฑนา จาดสอน
61.      
หมายเลขการสมัคร 3725 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170  
1. นางสาวกรวีณา   ศรีละพันธ์
2. นางสาว ณัฐสุดา  นิลดำ
62.      
หมายเลขการสมัคร 3727 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170  
1. นางสาววิไลรัตน์    อยู่หลาบ 
2. นางสาวศรุดา  ตันติบวรสกุล
63.      
หมายเลขการสมัคร 3728 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170  
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. น.ส.ปริฉัตร หมวดทอง
64.      
หมายเลขการสมัคร 3733  P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170   
1. นางสาวเจริญ ถิ่นปุก
2. นางสาวธัญชนก รุ่งเรือง
65.      
หมายเลขการสมัคร 3745 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นายบุญช่วย ทองคุ้ม
2. น.ส.จรรญามณฑ์  เจริญศรี
66.      
หมายเลขการสมัคร 3756
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นางสาวศิริพร เอกอุ  
2. นางสาวธนพร พรพิพัฒน์เพ็ญ 
67.      
หมายเลขการสมัคร 3760 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล  ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด  นครปฐม 73170
1. นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ
2. นางสาวสายอักษร รักคง
68.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นางมุกดา พูลศรี
2. นางสาวพิชชากร ธนวัตถาภรณ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/91551
69.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. สราวุธ จินดาพงษ์
2.  พีรภาส กาญจนรัตน์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83800
70.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นายกฤษดา สัตยานุการ
2.  นางสาวสุมาลีย์ ทองคำ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/93760
71.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ
2.  นางสาวอรจิรา วันเดช
URL: http://www.thaigoodview.com/node/93987
72.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นางสาวติณนภา เสน่หา
2.  นางสาวสิริรักษ์ ตระกูลหวังวีระ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/939871
73.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ
2.  นางสาวดุจฤดี หินลาภ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/93952
74.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นางมุกดา พูลศรี
2.  นางสาวธิดารัตน์ คำโฮง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/93966
75.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
2. นางสาวอิสรียา อังคารชัย
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81901
76.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
2. นางสาวภัทรสุดา เรืองศักดิ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/
77.

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. ครูขนิษฐา ยั่งยืน
2. ณัฐชา พ่วงจีน
URL: http://www.thaigoodview.com/node

หมายเลขการสมัคร 3617
นางสาวนฤมล   ศิริวิพฤกษ์
ขอแจ้งเปลี่ยน URL: http://www.thaigoodview.com/blog/49505 เป็น http://www.thaigoodview.com/node/92297
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3628
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว    
2. นางสาวกรกนก  อยู่เป็นสุข
ขอเปลี่ยน URL เป็น

         http://www.thaigoodview.com/node/93786

 

ขอบคุณมากค่ะ Smile

 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

นางสาวธนพร พรพิพัฒน์เพ็ญ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

ได้ส่งใบสมัครไปพรอมกับ นายธรรม์พงษ์ คำคม และ นางสาวมนสิชา ภูกองชนะแล้ว

แต่รายชื่อยังไม่ปรากฎ และจะขอแจ้งเปลี่ยน

จาก  http://www.thaigoodview.com/node/50004 เป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/93638

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3662 

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่ออาจารย์จาก นางสาวสุปรียา พลหมรินทร์ เป็น นางสาวสุปรียา พหมรินทร์

และขอแจ้งเปลี่ยน URL จาก http://www.thaigoodview.com/node/48009 เป็น

 http://www.thaigoodview.com/node/90901

 ขอบคุณครับ 

รูปภาพของ hong

หมายเลขสมัคร 3622 เรียบร้อยค่ะ

นางสาว มนสิชา ภูกองชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

รหัสที่สมัคร 49665

แจ้งเปลี่ยน http://www.thaigoodview.com/node/49665 เป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/93198

รูปภาพของ hong

ไม่พบรายชื่อ กรุณาสมัครประกวดด้วยค่ะ และ URL ควรสร้างสื่อการเรียนแทนบล็อกค่ะ 

สมัครไปแล้วนะคร่า  ส่งไปพร้อม กับ ธรรมพงค์ คำคมอะคร่า

หมายเลขการสมัคร 3525 ชื่อคนที่4ผิด เปลี่ยนจากภิสัชช์ทยา สุวรรณาภิรมย์เป็น นางสาวภิษัชช์ทยา สุวรรณาภิรมย์คะ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ที่ชื่อ น.ส.บุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล ไม่ขึ้น

เพราะ ชื่ออาจารย์ซ้ำกันรึป่าวคะ

จะได้ส่งไปใหม่ ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

ไม่พบรายชื่อที่ส่งมา กรุณาส่งมาใหม่อีกครังค่ะ

อยากสอบถามว่า ส่งรายชื่อไป

น.ส.บุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล

ชื่ออาจารย์ นายเอกอุดม ทองเกษม

ทำไมชื่อถึงไม่ขึ้นคะ

ขอแจ้งลบ

หมายเลขการสมัคร 3533 และ หมายเลข 3297

และตอนนี้ข้าพเจ้าได้สมัครซ้ำไฟล์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3506

นางสาวสุภาภรณ์   เพชรทอง

ขอแจ้งเปลี่ยน URL: http://www.thaigoodview.com/blog/49597 เป็น http://www.thaigoodview.com/node/92845

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

แจ้งลบเนื่องจากสมัครผิดเพราะสมัครซ้ำค่ะ 

หมายเลขการสมัคร 3562

http://thaigoodview.com/node/92849

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3506

นางสาวสุภาภรณ์   เพชรทอง

ขอแจ้งเปลี่ยน URL: http://www.thaigoodview.com/blog/49597เป็น http://thaigoodview.com/node/92845

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3209

นายนนท์ชัย ขุนวิเศษ

แจ้งขอเปลี่ยนชื่อครูหัวหน้าทีมเป็น นางสาวเจริญ   ถิ่นปุก

กลุ่มสาระกางงานอาชีพ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3397
นายสุทธชาติ บุญเติม
แจ้งชื่ออาจารย์นะครับ ชื่อ นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
URL:http://www.thaigoodview.com/node/90443

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ ตอนนี้อยู่ลำดับที่ 3504 ค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3202
นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์
ขอแก้ไขจาก ช่วงชั้นที่3 เป็น --> ช่วงชั้นที่4 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์