ตรวจสอบรายชื่อ วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2867 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
2. เด็กหญิงธนารีย์ จรินโท 
3. เด็กหญิงกัญชนาถ เผ่าจินดา 
4. เด็กหญิงอนัญญา วิศาลวัฒนะ
เรื่อง ดนตรี คลาสสิก
 
หมายเลขการสมัคร 2975 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น    
2. นางสาวจามีกร  กำพลวัชราพร
2.  
หมายเลขการสมัคร 2870 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นายทัตชัย  เสฐียรโกเศศ
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  สนิกะวาที
3. เด็กหญิงฑิตยา ชุติกานนท์ 
4. เด็กหญิงธัญจิรา  เกียรติอนวัชกุล 
เรื่อง Art
 
หมายเลขการสมัคร 3608 P
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
หมู่ที่ 4 ตำบล ศรีค้ำ อำเภอ แม่จัน
จังหวัด เชียงราย 57110
1. นางเยาวลักษณ์  แสงคำ
2. เด็กหญิงเกศรา  สิริธนสุวรรณ
3.  
หมายเลขการสมัคร 2871 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาวพัชรี  ยวนลา
2. เด็กหญิงปุณยาพร หงส์ประยูร  
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   บัวบาน  
4. เด็กหญิงณัฐธิดา เอี่ยมอาจหาญ
เรื่อง การเต้นเพลงสากล
 
หมายเลขการสมัคร 3639
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
หมู่ที่ 4 ตำบล ศรีค้ำ อำเภอ แม่จัน
จังหวัด เชียงราย 57110
1. นางสาวเยาวลักษณ์  แสงคำ
2. เด็กหญิงเกศรา  สิริธนสุวรรณ
4.  
หมายเลขการสมัคร 2872 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาวสุดาสมร นุตเวช              
2. เด็กชายสราวุธ อุ่นกาย    
3. เด็กชายธีเดช กาพย์แก้ว        
4. เด็กชายณัฐวงศ์ ขันธุปัตย์          
เรื่อง ศิลปะ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
5.  
หมายเลขการสมัคร 2873 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่  6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาวสุชาดา     เทพธัญ
2. เด็กหญิงณิชารีย์ ศิริบุญญา
3. เด็กหญิงชัชนาถ  ฉายะบุตร    
4. เด็กหญิงภาสีนี   บุนนาค      
เรื่อง ศิลปะ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
6.  
หมายเลขการสมัคร 2890 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายพันธวัช   กำลังหาญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ธนูศิริ
3. เด็กหญิงศตพร  ภักดี
4. เด็กหญิงอมรา  เหลียงกอบกิจ
เรื่อง We do Love music 
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
7.  
หมายเลขการสมัคร 2893 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายพันธวัช กำลังหาญ
2. เด็กหญิงอัจจิมาพร พงษ์สุพรรณ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ ศุภดิษฐ์
4. เด็กหญิงอาภาภรณ์  เลิศสิริสุข
เรื่อง school music
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
8.  
หมายเลขการสมัคร 2980 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายพันธวัช กำลังหาญ
2. เด็กหญิงธนิตา ปัญจวงศ์โรจน์
3. เด็กหญิงศศิภา เพิ่มพานิช
4. เด็กหญิงภูริชญา พินิตตานนท์
เรื่อง ดนตรีไทย
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
9.  
หมายเลขการสมัคร 2984 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุชาดา เทพธัญ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา สังข์ทอง
3. เด็กหญิงฉันทิศา เตตานนทร์สกุล
4. เด็กหญิงธนาพร ประทีปสว่างวงศ์
เรื่อง บุคคลสำคัญ, การใช้สี, งานอีเวน, ผลงานที่โด่งดัง
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
10.  
หมายเลขการสมัคร 2997 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120 
1. นางสาวสุดาสมร นุตเวช 
2. เด็กหญิงเอื้อกานต์ จารุศิริ
3. เด็กหญิงยศวดี นพจรูญศรี
4. เด็กหญิงธนาภรณ์ กุศลมโนมัย
เรื่อง ART CAFE
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
11.  
หมายเลขการสมัคร 3323 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  ตำบล บ้านโป่ง
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110  
1. นางสาวสรียา สุธาพจน์
2. ด.ญ.สุปัณญา  กลิ่นพิกุล
3. ด.ญ.สุทธิดา พันธ์เพียร
4. ด.ญ.ชลธิชา สรโยธิน
เรื่อง ศิลปะพาเพลิน
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
12.  
หมายเลขการสมัคร 3468
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล  บ้านโป่ง
อำเภอ  บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 
1. นายโชคชัย แคใหญ่
2. นางสาวกมลชนก ทองไทย
3. นางสาวปาลิตา เตียธสิทธิ์
4. นางสาวอนิสา นัยนันท์
เรื่อง DrumS “
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
13.  
หมายเลขการสมัคร  3513
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสาวสรียา
2. นางสาวพลอยลดา    ฐานสิทธินันท์ 
3. นางสาวฐิติมา  จันทร์ตรี 
4. นางสาวฐิติรัตน์  เสลาคุณ
เรื่อง  การวาดการ์ตูนพื้นฐาน
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
14.  
หมายเลขการสมัคร 3514
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64  ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110
1. นางสุรัตน์ อมรปิยะพงษ์     
2. นางสาวหทัยชนก  คำจู
3. นางสาว กมลวรรณ อยู่ประเสริฐ
4. นางสาวหัทยา อดทน
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
15.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
1. นางสาวอารยา ผิวดำ
2. นางสาววิไลวรรณ เขียวขำ
3. ด.ญ.ณัฏฐ์ธิดา ศรีวิชัย
4. ด.ญ.กาญจนา ชาญเนตรสกุล
เรื่อง สี
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
16.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
1.นางสาวอารยา ผิวดำ
2. เด็กชายกฤษฏา ทำบุญ
3. เด็กหญิงลินจง วงศ์แก้ว
4. เด็กหญิงคิทริน ชัยวงศ์
เรื่อง การวาดเส้น
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

หมายเลข3513

1.คุณครู สรียา

เรื่อง การวาดการ์ตูนพื้นฐาน

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/85470

นส.นลินรัตน์ ดิลกปรีชากุล
และ นายนพดล เพ็งชุมจันทร

ขอแก้ไขเป็นการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

http://www.thaigoodview.com/node/81953

 

นางสาวโสภา ศิริ และ นายนภดล เพ็งชุมจันทร์

ขอแก้ไขเปลี่ยนเป็นประกวดประเภทสื่อการรียนรู้ออนไลน์คะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์