ตรวจสอบรายชื่อ วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3008 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุดาสมร นุตเวช
2. น.ส.จงกชกร งามผิว
3. น.ส.ภูวิศา ชูจงกล
4. นายณัฐนนท์ ณรงค์ศักดิ์สกุล
เรื่อง จิตรกรชื่อดังของโลก
 
หมายเลขการสมัคร 2932
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
2. นางสาวกานต์สินี   พูนสวัสดิ์
2.  
หมายเลขการสมัคร 3013 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายจิรายุ ลิ้มปทุม
3. นายฐปนัท ลิ้มทองสิทธิคุณ
4. นายณัทสิทธิ์ ทองมี
เรื่อง music
 
หมายเลขการสมัคร 2936 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
2. นางสาวสิริลักษณ์  แซ่แต้ 
3.  
หมายเลขการสมัคร 3192 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล  บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายกันตพัฒน์  หงษ์ร่อน
3. นายภานุพันธ์   กิจแสวง
4. นายศุภกร  ปลั่งกมลดิ์
เรื่อง ดนตรีสากล
 
หมายเลขการสมัคร 3050 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายนพดล  เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวปวีณา   ธีระจันทเศรษฐ
4.  
หมายเลขการสมัคร 3238 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายธีธัช กาพย์แก้ว
3. นายอภิวุฒิ  รัตนรุจ
4. นายนัชชา ลิมปตานนท์
เรื่อง Music Generation
 
หมายเลขการสมัคร 3051 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายนพดล  เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวหญิง แซ่ซึ้ง
5.  
หมายเลขการสมัคร 3522 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่  7 ตำบล ท่าอิฐ    อำเภอ เมือง
จังหวัด  อุตรดิตถ์ 53000
1. นายปัญญา  มั่นหมาย 
2. นางสาวศิริประภา  โตมี  
3. นางสาววธัญญา  ท้าวทอง  
4. นางสาวอารีย์  นาคสมพันธ์   
เรื่อง วรรณคดีไทย เรื่อง  ประวัติศาสตร์ ศิลปะสากล
 
หมายเลขการสมัคร 3129 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
2. นางสาวธิติยา สุเมธเมธาชัย
6.  
หมายเลขการสมัคร 3572
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่7 ถนนประชานิมิตร  ตำบล ท่าอิฐ 
อำเภอ เมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
1. นายปัญญา    มั่นหมาย
2. นางสาวมณฑิกา   ปาวณา
3. นางสาวสุริสา  หลีแดง
4. นางสาวสุรีย์รัตน์  มาอ้อม
เรื่อง ความเป็นมาของศิลปะ
 
หมายเลขการสมัคร 3135 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
2. นางสาวธนพร เฉลิมขวัญมงคล
7.  
หมายเลขการสมัคร 3599 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่  อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง  21000
1. นางสาวโสมวรรณ  พันธุ์สกุล
2. นายศตวรรษ ตะยาภรณ์ 
3. นายมังกร   จึงรุ่งฤทธิ์  
4. นายกษิดิศ   ธรณไพบูลย์
เรื่อง Artist By Artist
 
หมายเลขการสมัคร 3163 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
2. นางสาวขริษฐา  กล้าหาญ
8.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3166 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
2. นางสาวสุธิดา พรหมศร
9.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3214 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวชยพาณี เหลืองอร่าม
10.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3248
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120   
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง 
2. นางสาวกมลวรรณ   แรงรักธรรม 
11.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3283 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120    
1. นายสุทัศน์   ตั้งฮั่น
2. นางสาวขวัญเกล้า   ไพทยะทัต
12.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3299
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120     
1. นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง 
2. นางสาวดาริกา หวังครอบกลาง  
13.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3300
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120      
1. นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง 
2. นางสาวขวัญฤดี ศรีแสง
14.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3301
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง 
2. นางสาวจันทกานต์ มงคลพลสิทธิ์      
15.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
  หมายเลขการสมัคร 3229 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายนภดล เพ็งชุมจันทร์
2. นางสาวโสภา ศิริ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81953
16.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3232 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
1. นายนภดล เพ็งชุมจันทร์
2. นางสาวนลินรัตน์ ดิลกปรีชากุล
URL: http://www.thaigoodview.com/node/85470
17.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3408 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสันติ นวลสวาย
2. นายธนู รุ่งรวย
18.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3467 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46  ตำบล ยานนาวา
อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพ 10120
1. นายกิตติธัช ชุ่มวงศ์
2. นายพิพัฒน์ รุ่งเรือง
19.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3488 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวกัญญา หวังตรงจิต
2. นายภควัต วงศ์มิตรไมตรี
20.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3641 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางลัดดา  มูลทองน้อย
2. น.ส.เมธปิยา  ผลจิระมงคล
21.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. ครูอุทัย ชมเพลินใจ
2. นายพสิษฐ์ สารวานิชพิทักษ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/85939

22.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสุทัศน์ ตั้งอั่น
2. นางสาวกรรภิรมย์ เนียมสุวรรณ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83334

23.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวอริสา มีเพียร
URL: http://www.thaigoodview.com/node/

24.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวอรณี ม่วงลาย
URL: http://www.thaigoodview.com/node/

25.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
2. นางสาวรุจิรา อินทน้ำเงิน
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83250

หมายเลข3513

1.คุณครู สรียา

เรื่อง การวาดการ์ตูนพื้นฐาน

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/85470

นส.นลินรัตน์ ดิลกปรีชากุล
และ นายนพดล เพ็งชุมจันทร

ขอแก้ไขเป็นการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

http://www.thaigoodview.com/node/81953

 

นางสาวโสภา ศิริ และ นายนภดล เพ็งชุมจันทร์

ขอแก้ไขเปลี่ยนเป็นประกวดประเภทสื่อการรียนรู้ออนไลน์คะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์