ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3477 P
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ( บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
เลขที่ 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
1. นางเกศริน  ขจรคำ     
2. เด็กหญิงธิติสุดา  สายสิงห์  
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  วรรณติ   
4. เด็กชายณัฐชนน  อินทนนต์
เรื่อง สร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint 2007
 
หมายเลขการสมัคร 2824
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
เลขที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100
1. นางสาวพชร รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงใจเอื้อ กิเลน
2.  
หมายเลขการสมัคร 3656 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
เลขที่ 83 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
1. นางสมพร    ศิริเมือง 
2. เด็กหญิงนนทวรรณ   ชมนก      
3. เด็กหญิงพรรณราย  แสนท้าว
4. เด็กชายอนุศักดิ์  สินสม
เรื่อง Wonderful of Internet
 
หมายเลขการสมัคร 2823
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
เลขที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100
1. นางสาวพชร รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิญญา อินทรเกศ
3.  
หมายเลขการสมัคร 3696 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสวาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
1. นางสาวทิพวรรณ  กองกิจ 
2. ด.ญ. วรพิชชา มณฑีรรัตน์
3. ด.ญ. พิชชาธร  ไววิทย์ลิขิต
4. ด.ญ.นรัญจ์ อมะลัษเฐียร
เรื่อง คอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2837 P
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
เลขที่ 112 หมู่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
1. นางสาววีรวรรณ  วิรัชลาภ
2. เด็กชายธนภัทร  นิ่มน้อย
4.  
หมายเลขการสมัคร 3748
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เลขที่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
1. นายสุรศักดิ์   คุ้มถนอม  
2. นางสาวจุรีพร   พรหมลี     
3. นางสาวสุภาพร   มาเยอะ  
4. นางาสาวนงเยาว์   โอฬารกิจพาณิช
เรื่อง การเขียนโครงงาน
 
หมายเลขการสมัคร 2838
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
เลขที่ 12 ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510
1. นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง
2. ด.ญ.สาธิตา ถิ่นถาวรกุล
5.  

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านท่าหลวง
 หมู่ที่ 3 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ. ลพบุรี 15230
1. ผอ.เผด็จ สุพันธนา
2. ภานุเดช สีเหมาะ
3. เกรียงไกร ประเปรียว
4. พันธ์ฐการณ์ พรมวันนา
เรื่อง โครงงาน..สมุนไพรสร้าอาชีพระหว่างเรียน

 
หมายเลขการสมัคร 3074
โรงเรียนวัดมหรรณพ์        
เลขที่ 261/1 ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
1. นายนัตติวัฒน์  ศรีบุษย์
2. เด็กชายชยุตม์ โสภณดิลก 
6.  

 
หมายเลขการสมัคร 3075
โรงเรียนวัดมหรรณพ์        
เลขที่ 261/1 ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
1. นายนัตติวัฒน์  ศรีบุษย์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ เหล็กลอย  
7.  

 
หมายเลขการสมัคร 3359 P
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
เลขที่  67 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
1. นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ์  
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  บัวทองจันทร์  
8.  

 
หมายเลขการสมัคร 3366 P
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
เลขที่  67 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
1. นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ์  
2. เด็กชายอาสาฬ  พงศ์พิริยะสกุล 
9.  

 
หมายเลขการสมัคร 3487 P
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม)
เลขที่ 629/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
1. นางจินตนา  ม่วงศรี  
2. เด็กหญิงนีรนารา  แก้วเนียม
10.  

 
หมายเลขการสมัคร 3624 P
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
1. นางสาวพรีรัตน์ เพชรแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร    งามอนุรักษ์

รูปภาพของ yuysaku

ทำไมของทีมอื่นมีเครื่องหมายถูกสีแดง แล้วทีมที่ไม่มีหมายความว่าอย่างไรคะ

ขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า จากนางสาวพรีรัตน์  เป็นนางพรีรัตน์ คะ สาระการงานฯช่วงชั้นที่ 2 สื่อประเภทออนไลน์ อันดับที่ 10  ขอบคุณคะ

ไม่มีชื่อทีมบนเว็บไซต์ ซึ่งไม่ทราบว่าทางอาจารย์ได้รับผลงานของหนูแล้วหรือยัง

รายละเอียดของผลงาน

ชื่อโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ชื่อผลงาน Visual Basic 2008(Visual Studio)

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอาจารย์ เดชา ดรินทพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

     1.ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป

     2.ด.ญ.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์

     3.ด.ญ.วริศรา กิจศิริลาภ

ขอบพระคุณค่ะ

ทำไมไม่เห็นมีรายชื่อเลยล่ะคะ ส่งใบสมัครไปแล้ว 

 URLงานค่ะ : http://www.thaigoodview.com/node/91621

 

..
.. 

กรุณาตรวจสอบใบสมัครของ
 
       หมายเลขการสมัคร 3302
           โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  
            เลขที่ 450 หมู่ที่  4  ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้  
            จังหวัด  ลำพูน 51110
            1. นางอำไพ  หน่อเรือง
            2. นายวชิรพงษ์   ปาอ้าย
 
ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ เพราะส่งไปทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 28 มกราคม 2554 แล้ว แต่ยังไม่เห็นมีเครื่องหมายถูกให้เลย  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
..
.. 

หมายเลขการสมัคร 3591
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่   450 หมู่ที่   4 ตำบล ลี้   อำเภอ ลี้
จังหวัด ลำพูน 51110
1. นายวัชรินทร์    จันทิมา    
2. นางสาวธัญยาพร  คำลือ  
3. นางสาวศิริลักษณ์   หลุงอินทร์ 
4. นายอนันต์   ศรีวงค์ชัย
เรื่อง Visual Basic น่ารู้
.
.
.
.
.
ได้ส่งใบสมัครสลับกับทีม
.
.
.
.
.
หมายเลขการสมัคร 3698
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ที่ 4 ตำบล ลี้ อำเภอ  ลี้
จังหวัด ลำพูน  51110
1. นาย วัชรินทร์   จันทิมา
2. นางสาว อภิญญา เชิงหอม
3. นางสาว ภัทรพร  วงค์หลิ่งห้า
4. นางสาว กิ่งดาว คำน้อย
เรื่อง Swishmax น่ารู้ น่าใช้
.
.
.
.
แล้วได้ส่งใบสมัครมาแก้ไขแล้ว ทำไมยังไม่มีการเช็คถูกค่ะ ...

หมายเลขใบสมัคร 3114

ได้พิมพ์ชื่อครูที่ปรึกษาผิดเปลี่ยนเป็น

นาง จรินทร์ ธงงาม

แก้ไขข้อมูลค่ะ ส่งใบสมัครไปทางไปรษณีย์ แต่ไม่ได้ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์จะเป็นอะไรหรือป่าวคะ

 แก้ไขข้อมูลใบสมัครค่ะ

ชื่อเรื่องที่จัดทำคือ สื่อเว็บเพจ html เรื่อง เรียนรู้ภาษา html

ครูหัวหน้าทีม
นางสาวพิชชยานาฏ   รีรักษ์ 

 

นักเรียนร่วมทีม 
1)    ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาภรณ์   วงค์คม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2)    ชื่อ-นามสกุล นางสาวสวรีย์  เกตุแก้ว เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3)  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิมพ์วิไล   หายหัตถี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ที่อยู่สถานศึกษาเลขที่ 113หมู่ที่ 3 ตำบล นางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57100  โทรศัพท์ 053-705944 
 โทรสาร 053-705910 


หมายเลขการสมัคร 3671
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  84000
1. นายสายชล สุขศรี 
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง 
3. นายวิชุกร คันธินทระ 
4. นายจิรายุส พวงประทุม
เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ <<<< อันนี้ยกเลิกนะครับ
 
 
 
 
ใช้อันนี้ครับ >>> หมายเลขการสมัคร 3757
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง  
3. นายวิชุกร คันธินทระ 
4. นายจิรายุส พวงประทุม 

เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ลงทะเบียนทางเว็บไปช่วงค่ำๆ ส่งใบไปแล้วเอวันศุกร์ค่ะ Wink

ลงทะเบียนทางเว็บแล้วนะครับ ใบสมัครผมส่ง ems ไปวันนี้อ่ะครับ คงจะถึงพรุ่งนี้ ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคับ ว่าที่สมัครทางเว็บได้รึยังอ่าครับ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ชื่อผลงาน Hardware Computer ครับผม

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอโทษนะคับ พี่ช่วยดูของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้หน่อยครับ ส่งใบสมัครผ่านเว็บตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ยังไม่ขึ้นอ่ะครับ ส่วนใบสมัครกับผลงาน ผม Ems ไปแล้ววันนี้นะครับ แฮ่ะๆ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3198
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายวีรศักดิ์  เตชมหนนท์
2. นางสาวอรวรรณ ธัญญะวัน
เปลี่ยนเป็น 
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3490
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายชัยวิวัฒน์    จิตรมา
 
ขอเปลี่ยนเป็น
 http://www.thaigoodview.com/node/93501
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

พึ่งส่งใบสมัครวันนี้เองครับ

ลองเช็คให้ด้วยนะครับผม

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่ ^^

ขอบคุณล่วงหน้าครับ  

รูปภาพของ hong

หมายเลขสมัคร 3646 เรียบร้อยค่ะ

พึ่งส่งไฟล์เว็บไปทางไปรษณีย์วันนี้อ่ะครับ

ถ้าได้รับแล้ว ช่วยบอกทีนะครับ

ขอบคุณมากๆ ครับ ^^ 


หมายเลขการสมัคร 3276
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120   
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์    
 
รบกวนเปลี่ยน ชื่อเรื่องจาก ก.เอ๋ยก.ไก่..."ข.ไข่"อยู่ในบล็อก เป็น โลกมหัศจรรย์ของไข่ ด้วยค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140

1. นางอรุณี  ชัยพิชิต 
2. นายสุริยา พิชัยจม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/91103  เปลี่ยนเป็น  URL: http://www.thaigoodview.com/node/92548
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

แก้URLค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3027
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่  278  ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง
จังหวัด  เพชรบุรี 76000
1. นายปรีชา จันทร์เปล่ง 
2. นางสาวกรณิศ ศยามล
จากURL: http://www.thaigoodview.com/node/91524 เปลี่ยนเป็น URL: http://www.thaigoodview.com/node/92149
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

สมัครสื่อออนไลน์แล้วแต่เข้า URL  เพื่อแก้ไขงานไม่ได้ url www.thaigoodview.com/node/91987 ค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ค้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ attaphonsaynet

จากโรงเรียนบ้านขามเปี้ยครับ สมัครสื่ออนไลน์ เรื่อง การตัดเย็บกระเป๋าผ้า เรียบร้อยแล้วที่
       http://www.thaigoodview.com/node/91929
แต่ยังไม่เห็นรายชื่อในตารางครับ ส่งใบสมัครไปแล้ว ได้รับหรือยังครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์