ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2816 
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
ตำบล  วังควง อำเภอ พรานกระต่าย  จังหวัด กำแพงเพชร  62110
1. นางสาวนันทวรณณ มั่นรอด
2. เด็กหญิงชลธิชา นาคสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกตุดาว เมฆี
4. กรุณาแจ้งชื่อด่วน
เรื่อง การสร้างหนังสือ E-BOOK ด้วยโปรแกรม  Desktop Author
 
หมายเลขการสมัคร 2818 P
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
2. ด.ช.มงคล สามพยา
2.  
หมายเลขการสมัคร 2840
โรงเรียนบ้านหลวง
เลขที่ 90   หมู่ที่ 2 ตำบล  ป่าคาหลวง อำเภอ บ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 55190
1. นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ 
2. นายทนงศักดิ์   สิริเวชานนท์
3. นางสาวนิภาพร  สุดสม 
4. นางสาวฐิตินันท์   พอใจ
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2819 P
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
1. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2. ด.ช.ขวัญชัย ขุมเงิน
3.  
หมายเลขการสมัคร 2859 P
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
ตำบล วังควง อำเภอ พรานกระต่าย
จังหวัด กำแพงแพชร 62110
1. นางสาวนันทวรรณ มั่นรอด  
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกตุดาว เมฆี
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ เขน่วม
เรื่อง การสร้างหนังสือ E-BOOK
ด้วยโปรแกรม  Desktop Author
 
หมายเลขการสมัคร 2825 P
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
1. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2. ด.ช.คามิน หม่อมศักดิ์
4.  
หมายเลขการสมัคร 2884 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล  บ้านใหม่ อำเภอ .ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางประภาศรี     นามเดช  
2. เด็กหญิง อัยยา   แองจีล่า  พราโด
3. เด็กหญิงทิพย์วนา  เอนกอายุวัฒน์ 
4. เด็กหญิงณภัทร   เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา
เรื่อง fashionicon women
 
หมายเลขการสมัคร 2826P
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง
จังหวัด ลำพูน 51120
1. นายเกรียงศิกด์ จันทร์วงค์
2. ด.ช.ตันติกร การอง
5.  
หมายเลขการสมัคร 2985 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. ว่าที่ร้อยตรี อัศวิน สุรวัชโยธิน
2. เด็กชายชาญวิทย์ แสงมาน
3. เด็กชายวรภาคย์ ชัยกรณ์กิจ
4. เด็กชายคุณะ หลาวเพ็ชร์
เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2827 P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
1. นายอวิรุทธ์  เหมานุรักษ์
2. เด็กหญิงสิริพร  เงินทอง
6.  
หมายเลขการสมัคร 2986 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาววีรานุช  วิจารณ์ปรีชา 
2. เด็กหญิงภัททิญา  บุนนาค
3. เด็กหญิงธันพิวา  จิตใจฉ่ำ
4. เด็กหญิงเบญญาภา  เพียรพิริยะ
เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2851 P
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
เลขที่ 291 หมู่ที่ 10 ตำบล  ช่องแค  อำเภอ ตาคลี 
จังหวัด นครสวรรค์ 60210
1. นางทิศนา   เหมือนวงค์
2. เด็กหญิงชลิตา   จำปาเงิน
7.  
หมายเลขการสมัคร 3026 P
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
เลขที่ 219 ตำบล วัดเกต อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ 50000
1. นางพชรลักษณ์  จอมแปง
2. ด.ช. อลงกต  เมืองตัน
3. นายพลากร  ลัมณี
4. นายบุญชัย  สมบุญสุโข
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver 8
 
หมายเลขการสมัคร 2853 P
โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 
เลขที่  161 ถนนพโลชัย     ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง  
จังหวัด  อุบลราชธานี 34000 
1. นายอุเทน   พุ่มจันทร์
2. เด็กชายพนมพร    เลอลักษณ์ศิลป์
8.  
หมายเลขการสมัคร 3114 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. ด.ญ.จีรวรรณ ไชยชนะ
3. ด.ญ. จุฑามาศ เริงถิน
4. ด.ช. กรกต ทองหลอม
เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
หมายเลขการสมัคร 3234
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
เลขที่ 317/2 ถ.เทวาภิบาล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
1. นายนิวัฒน์  ตีทอง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชาตรี
9.  
หมายเลขการสมัคร 3227 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ตำบล  บ้านโป่ง  อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110  
1. นางยอดสร้อย สุขสาคร
2. น.ส.วรัมพร ปิยะปราโมทย์
3. น.ส.นภัสวรรณ แก้วสุวรรณ
4. ด.ญ.กนกวรรณ ภิรมย์รักษ์  
เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
หมายเลขการสมัคร 3337
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 85  หมู่ที่ 4  ตำบล ขุนทะเล
อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84100
1. นางจุรีย์พร  ชูชนะกิจ 
2. เด็กหญิงวรรจนี  นรนวล 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/87694  
10.  
หมายเลขการสมัคร 3310 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64   ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง   
จังหวัด ราชบุรี 70110  
1. นางยอดสร้อย สุขสาคร
2. นางสาวนันทพร วีรกุลวัฒนา   
3. นางสาวนันทนัช เอกจีน 
4. เด็กหญิงธันย์ณภัช สุขสวัสดิ์   
เรื่อง เรียนรู้การใช้งาน  Photo shop
 
หมายเลขการสมัคร 3364
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
เลขที่ 1  หมู่ที่  2   ตำบล ทุ่งค่าย
อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง  92140
1. นางอริยา  ทองโอ    
2. นางสาวแพรพิไล   เอียดชะตา
URL: กรุณาแจ้งด่วน
11.  
หมายเลขการสมัคร 3228 P
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เลขที่ 50/1  หมู่ที่ 5  ตำบลศรีบัวบาน  
อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  51000
1. นางณัชชา  เตจะโสด  
2. เด็กชายฉัตรทอง ริมทอง
3. เด็กชายสิริวัชร พรมมาแบน
4. เด็กชายเดโชวัต เสมอใจ
เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย Photoshop
  หมายเลขการสมัคร 3365
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
เลขที่ 1  หมู่ที่  2   ตำบล ทุ่งค่าย
อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง  92140
1. นางอริยา  ทองโอ    
2. เด็กชายธีระยุทธ  แก้วดี   
URL: กรุณาแจ้งด่วน
12.  
หมายเลขการสมัคร 3380
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
เลขที่  67  ตำบล บ้านโป่ง 
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี  70110
1. นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ์
2. นายมฆวัต  มิตรเจริญ
3. นายอรรถชัย  อยู่ดี
4. นายบดีพล  มั่นคง
เรื่อง Photoshop มหาสนุก
  หมายเลขการสมัคร 3367
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
เลขที่  67 ตำบล บ้านโป่ง 
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด  ราชบุรี  70110 
1. นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ์  
2. นายนพดล  ทองยิ้ม 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/89918
13.  
หมายเลขการสมัคร 3390
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668  หมู่ที่ 1 ตำบล ริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ ไชยชนะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เริงถิน
4. ด.ช.กรกต ทองหลอม
เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
หมายเลขการสมัคร 3425
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เลขที่ 113   หมู่ที่  3   ตำบล นางแล    
อำเภอ เมือง จังหวัด  เชียงราย 57100 
1. นางสาวศิรินภา    กาวีต๊ะ
2. เด็กหญิงกนิษฐา    ต๊ะต้องใจ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/90317
14.  
หมายเลขการสมัคร 3395
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
เลขที่ 176  หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าสุด
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 57100
1. นางสกุณี นิยม
2. นายอาโย่ เชอหมื่อ
3. นายธันวา ศรีวิชัย
4. นายสุเมธ  ศรีปุริ
เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Macromedia dreamweaver8
  หมายเลขการสมัคร 3431 P
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต 
2. นางสาววลินดา  แซ่เติ๋น
URL: http://www.thaigoodview.com/node/91339
15.  
หมายเลขการสมัคร 3415
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
หมู่ที่ 5  ตำบล หนองบัว อำเภอ คง
จังหวัด นครราชสีมา 30260
1. นายสถิตย์  ประสังขิณี
2. เด็กหญิงชณัฐฎา  พิมพ์เภา
3. เด็กหญิงชณัฐดา  ใจเพียน
4. เด็กหญิงแพรวนภา  กระออมกลาง
เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 3481 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133   หมู่ที่ 6   ตำบล โพนทอง  
อำเภอ บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางสาวสุนีย์  พูนทอง  
2. เด็กหญิงชิดชนก  นาแสวง
16.  
หมายเลขการสมัคร 3420 P
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมถ์
เลขที่ 591 ตำบล มหาพฤฒาราม
อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ 10500
1. นางสาวปภาวรินทร์  กิตติอมรพงศ์
2. ด.ญ.จินตพร เย็นวิชัย
3. ด.ญ.วริศรา เหลาสกุล
4. ด.ญ.ภัทรศยา โพธิปักษ์รักษา 
เรื่อง หลัการทำงานของคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 3485 P
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบล ขามเปี้ย
อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี 34130
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. เด็กชายอรรถพล  สายเนตร
17.  
หมายเลขการสมัคร 3439
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านฆ้อง
อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120
1. นางนิชดา  ไวอำภี
2. ด.ญ. ธนัชพร  นิลรอด
3. ด.ญ.  แสงสิรี   อุระชื่น
4. ด.ญ.  ศิริกาญจน์  พุ่มทอง
เรื่อง เครื่องแขวน
 
หมายเลขการสมัคร 3494
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางสุนีย์  พูนทอง  
2. เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์หงษ์ 
18.  
หมายเลขการสมัคร 3482 P
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบล  ขามเปี้ย
อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี 34130
1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
2. นางสาวภัทราพร  สุขศรี
3. นางสาวนฤมล  จันทะเนตร
4. เด็กหญิงนฤมล  แก้วทน
เรื่อง แจ่วบองปลาร้า
 
หมายเลขการสมัคร 3615 P
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่  450  หมู่ที่ 4 ตำบล ลี้     อำเภอ ลี้
จังหวัด   ลำพูน 51110
1. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศ
2. นางสาวพิมลพรรณ   ทองอินต๊ะ  
19.  
หมายเลขการสมัคร 3486 P
โรงเรียนเลยพิทยาคม       
ตำบล  กุดป่อง อำเภอ เมือง    
จังหวัด เลย 42000
1. นายองอาจ  เกตะวันดี  
2. เด็กชายอริญชย์  ตรงสันติพงศ์
3. เด็กชายบุรพรรษ  ยศวิลัย
4. เด็กชายภควรรธน์ ฟองชัย
เรื่อง สนุกกับเต่าโลโก้
 
หมายเลขการสมัคร 3623
โรงเรียนบ้านนาเก็น
หมู่ที่ 3 ตำบล  หนองแวง อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี  412010
1. นายอภิชาติ บุญสอาด
2. นางสาวสาวิตรี นามก่ำ
20.  
หมายเลขการสมัคร 3501 P
โรงเรียนเดชอุดม
เลขที่ 377 หมู่ที่ 19 ตำบล เมืองเดช
อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี 34160
1. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
2. ด็กชายธนภัทร แววศรี
3. เด็กชายศิวกร หุ้มไธสง
4. เด็กหญิงนัฐธิชา สายบัว
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 3749 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เลขที่ 13 หมู่ที่  4  ตำบล แม่จัน   อำเภอ แม่จัน
จังหวัด  เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57110
1. นางพรรณทิพย์   อุดม
2. นายน๋อม   หย่าคำ  
21.  
หมายเลขการสมัคร  3528 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1 ถนนประชานิมิตร อำเภอ เมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
1. นางกมลทิน   พรมประไพ         
2. ด.ญ.ปภาวดี    เคลือบพ่วง       
3. ด.ญ.นันทัชพร   มั่นคง            
4. ด.ญ.ณัฐชนก     รวดพวง 
เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 3750 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เลขที่ 13 หมู่ที่  4  ตำบล แม่จัน   อำเภอ แม่จัน
จังหวัด  เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57110
1. นายกันต์ยศ   เจริญพร   
2. นายสอนรัก   รักกลัด
22.  
หมายเลขการสมัคร  3573 P
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล  อินทร์ลับ
2. เด็กชาย ธิษณ ศรีสุขวสุ
3. เด็กชาย นิติ สันติกุล
4. เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหลี่ยมผา
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสุจินต์ ชาวสวน
2. นางสาวมัลลิกา ชุมจินดา
URL: http://www.thaigoodview.com/node/47248
23.   หมายเลขการสมัคร  3510 P
โรงเรียนบัวใหญ่
ตำบล บัวใหญ่  อำเภอ วใหญ่
จังหวัด  นครราชสีมา 30120
1. นายนิรันด์  สารรัมย์ 
2.เด็กชายสายธาร  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายวงศธร  ชาวสวน
4. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุริรมย์  
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
1. นางอำไพ หน่อเรือง
2. นางสาวยุพารัตน์ หลิมศิวิไล
URL: http://www.thaigoodview.com/node/91758
24.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
หมู่ที่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 
1. นางสุจินต์ ชาวสวน
2. เด็กชายพิพัฒน์ ชาวสวน
3. เด็กชายนราวัฒน์ ติงสง่า
4. เด็กชายสาโรช บริบูรณ์
เรื่อง การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายด้วยโปรแกรม WebPageMaker
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
1. นางอำไพ หน่อเรือง
2. นายวชิรพงษ์ ปาอ้าย
URL: http://www.thaigoodview.com/node/86865
25.  
หมายเลขการสมัคร  3642
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
เลขที่ 424 หมู่ที่ 11 ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง 
จังหวัด ลำพูน  51130
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายเศวตโชติ  บุญศรี
3. น.ส.สุวิมล  เมืองมูล
4. น.ส.ทิพปภา  แสนเรือน
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
 เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
1. นางสาวเพ็ยสินี คำโน
2. เด็กหญิงสิรภัทร สายเหลา
URL: http://www.thaigoodview.com/node/92503
26.  
หมายเลขการสมัคร  3643
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
เลขที่ 424 หมู่ที่ 11 ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง 
จังหวัด ลำพูน  51130
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายอภิชัย  ดวงไฟ
3. นายปิยวัฒน์  มูลกันทา
4. น.ส.อมรรัตน์  สตรอง
เรื่อง ก้าวแรกสู่คอมพิวเตอร์
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 278 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
1. นายปรีชา จันทร์เปล่ง
2. นางสาวสัจจพร กรุงศรีเมือง
URL: http://www.thaigoodview.com/node/91621
26.  
หมายเลขการสมัคร 3646 P
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เลขที่ 22 ตำบล หายยา อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ 50100
1. นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ
2. เด็กชายกิตติชัย  วงค์ธานี
3. นางสาวกมลวรรณ  ภูลิ้นลาย
4. นายปิยภัทร  มูลหล้า
เรื่อง Social Network
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
27.  
หมายเลขการสมัคร 3678 P
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
เลขที่   139 หมู่ที่  10 ตำบล นาบอน  อำเภอ นาบอน
จังหวัด  นครศรีธรรมราช 80220
1. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ 
2. นางสาวสุธิดา  รัตนคช 
3. นางสาวโชติกาญจน์  ชูดอนตรอ 
4. นางสาวณัฐกานต์  พิกุลงาม 
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003
สร้างงานศิลปะ ประยุกต์สู่การจัดดอกไม้
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
28.  
หมายเลขการสมัคร 3680 P
โรงเรียนบัวใหญ่
ตำบล บัวใหญ่    อำเภอ บัวใหญ่
จังหวัด  นครราชสีมา 30120
1. นายนิรันด์  สารรัมย์   
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์กุลพิทักษ์ 
3. เด็กชายพัฒนชัย  เรืองคำ   
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตระกูลสันติรัตน์ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   
29.  
หมายเลขการสมัคร 3746
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เลขที่ 13 หมู่ที่  4  ตำบล แม่จัน   อำเภอ แม่จัน
จังหวัด  เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57110
1. นายสุรศักดิ์   คุ้มถนอม  
2. นางสาวจุรีรัตน์   พรหมลี     
3. นางสาวเพ็ญพักตร์   ฟ้าประทานกุล  
4. นางสาวเยาวลักษณ์   ธารพระคุณ
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
   
30.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1. นายปัญญา มั่นหมาย
2. นางสาวมณฑิกา ปาวณา
3. นางสาวสุริสา หลีแดง
4. นางสาวสุรีย์รัตน์ มาอ้อม
เรื่อง ความรู้ทางด้านศิลปะ
31.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
1.ครูปรียาดา ทะพิงค์แก
2. เด็กหญิงชื่นฟ้า นรนิธิวรรณ
3.เด็กหญิงแก้วทิพย์ นรนิธิวรรณ
4.เด็กหญิงอุรารักษ์ พงษ์ไฝ
เรื่อง โปรแกรม Illustrator
32.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
1.ครูปรียาดา ทะพิงค์แก
2. เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทรนนต์
3.เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ญานะ
4.เด็กหญิงเมย์ณุการณ์ อินทนนท์
เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
33.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ
2.  นางสาวแก้วกมล เส็นบัตร
3. นางสาวเจศิตา ฤทธิสุนทร
4. เด็กชายพีรภัทร ส้มเกลี้ยง
เรื่อง ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
34.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
 เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
1. นางสกุณี นิยม
2. นายอาโย่ เชอหมื่อ
3. นายธันวา ศรีวิชัย
4.นายชัยยศ ชัยจำเริญสกุล
เรื่อง เรียนรู้การใช้งาน Adobe Flash CS3
35.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
 เลขที่91 หมู่ที่ 11 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
1. นายเกรียงไกร ธนูชิต
2. นางสาวประกายแก้ว ทะเชียว
3. นางสาวอาริญา ราชสมบูรณ์
เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รูปภาพของ yuysaku

ทำไมของทีมอื่นมีเครื่องหมายถูกสีแดง แล้วทีมที่ไม่มีหมายความว่าอย่างไรคะ

ขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า จากนางสาวพรีรัตน์  เป็นนางพรีรัตน์ คะ สาระการงานฯช่วงชั้นที่ 2 สื่อประเภทออนไลน์ อันดับที่ 10  ขอบคุณคะ

ไม่มีชื่อทีมบนเว็บไซต์ ซึ่งไม่ทราบว่าทางอาจารย์ได้รับผลงานของหนูแล้วหรือยัง

รายละเอียดของผลงาน

ชื่อโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ชื่อผลงาน Visual Basic 2008(Visual Studio)

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอาจารย์ เดชา ดรินทพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

     1.ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป

     2.ด.ญ.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์

     3.ด.ญ.วริศรา กิจศิริลาภ

ขอบพระคุณค่ะ

ทำไมไม่เห็นมีรายชื่อเลยล่ะคะ ส่งใบสมัครไปแล้ว 

 URLงานค่ะ : http://www.thaigoodview.com/node/91621

 

..
.. 

กรุณาตรวจสอบใบสมัครของ
 
       หมายเลขการสมัคร 3302
           โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  
            เลขที่ 450 หมู่ที่  4  ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้  
            จังหวัด  ลำพูน 51110
            1. นางอำไพ  หน่อเรือง
            2. นายวชิรพงษ์   ปาอ้าย
 
ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ เพราะส่งไปทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 28 มกราคม 2554 แล้ว แต่ยังไม่เห็นมีเครื่องหมายถูกให้เลย  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
..
.. 

หมายเลขการสมัคร 3591
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่   450 หมู่ที่   4 ตำบล ลี้   อำเภอ ลี้
จังหวัด ลำพูน 51110
1. นายวัชรินทร์    จันทิมา    
2. นางสาวธัญยาพร  คำลือ  
3. นางสาวศิริลักษณ์   หลุงอินทร์ 
4. นายอนันต์   ศรีวงค์ชัย
เรื่อง Visual Basic น่ารู้
.
.
.
.
.
ได้ส่งใบสมัครสลับกับทีม
.
.
.
.
.
หมายเลขการสมัคร 3698
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ที่ 4 ตำบล ลี้ อำเภอ  ลี้
จังหวัด ลำพูน  51110
1. นาย วัชรินทร์   จันทิมา
2. นางสาว อภิญญา เชิงหอม
3. นางสาว ภัทรพร  วงค์หลิ่งห้า
4. นางสาว กิ่งดาว คำน้อย
เรื่อง Swishmax น่ารู้ น่าใช้
.
.
.
.
แล้วได้ส่งใบสมัครมาแก้ไขแล้ว ทำไมยังไม่มีการเช็คถูกค่ะ ...

หมายเลขใบสมัคร 3114

ได้พิมพ์ชื่อครูที่ปรึกษาผิดเปลี่ยนเป็น

นาง จรินทร์ ธงงาม

แก้ไขข้อมูลค่ะ ส่งใบสมัครไปทางไปรษณีย์ แต่ไม่ได้ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์จะเป็นอะไรหรือป่าวคะ

 แก้ไขข้อมูลใบสมัครค่ะ

ชื่อเรื่องที่จัดทำคือ สื่อเว็บเพจ html เรื่อง เรียนรู้ภาษา html

ครูหัวหน้าทีม
นางสาวพิชชยานาฏ   รีรักษ์ 

 

นักเรียนร่วมทีม 
1)    ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาภรณ์   วงค์คม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2)    ชื่อ-นามสกุล นางสาวสวรีย์  เกตุแก้ว เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3)  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิมพ์วิไล   หายหัตถี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ที่อยู่สถานศึกษาเลขที่ 113หมู่ที่ 3 ตำบล นางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57100  โทรศัพท์ 053-705944 
 โทรสาร 053-705910 


หมายเลขการสมัคร 3671
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  84000
1. นายสายชล สุขศรี 
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง 
3. นายวิชุกร คันธินทระ 
4. นายจิรายุส พวงประทุม
เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ <<<< อันนี้ยกเลิกนะครับ
 
 
 
 
ใช้อันนี้ครับ >>> หมายเลขการสมัคร 3757
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง  
3. นายวิชุกร คันธินทระ 
4. นายจิรายุส พวงประทุม 

เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ลงทะเบียนทางเว็บไปช่วงค่ำๆ ส่งใบไปแล้วเอวันศุกร์ค่ะ Wink

ลงทะเบียนทางเว็บแล้วนะครับ ใบสมัครผมส่ง ems ไปวันนี้อ่ะครับ คงจะถึงพรุ่งนี้ ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคับ ว่าที่สมัครทางเว็บได้รึยังอ่าครับ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ชื่อผลงาน Hardware Computer ครับผม

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอโทษนะคับ พี่ช่วยดูของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้หน่อยครับ ส่งใบสมัครผ่านเว็บตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ยังไม่ขึ้นอ่ะครับ ส่วนใบสมัครกับผลงาน ผม Ems ไปแล้ววันนี้นะครับ แฮ่ะๆ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3198
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายวีรศักดิ์  เตชมหนนท์
2. นางสาวอรวรรณ ธัญญะวัน
เปลี่ยนเป็น 
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3490
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายชัยวิวัฒน์    จิตรมา
 
ขอเปลี่ยนเป็น
 http://www.thaigoodview.com/node/93501
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

พึ่งส่งใบสมัครวันนี้เองครับ

ลองเช็คให้ด้วยนะครับผม

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่ ^^

ขอบคุณล่วงหน้าครับ  

รูปภาพของ hong

หมายเลขสมัคร 3646 เรียบร้อยค่ะ

พึ่งส่งไฟล์เว็บไปทางไปรษณีย์วันนี้อ่ะครับ

ถ้าได้รับแล้ว ช่วยบอกทีนะครับ

ขอบคุณมากๆ ครับ ^^ 


หมายเลขการสมัคร 3276
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120   
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์    
 
รบกวนเปลี่ยน ชื่อเรื่องจาก ก.เอ๋ยก.ไก่..."ข.ไข่"อยู่ในบล็อก เป็น โลกมหัศจรรย์ของไข่ ด้วยค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140

1. นางอรุณี  ชัยพิชิต 
2. นายสุริยา พิชัยจม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/91103  เปลี่ยนเป็น  URL: http://www.thaigoodview.com/node/92548
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

แก้URLค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3027
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่  278  ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง
จังหวัด  เพชรบุรี 76000
1. นายปรีชา จันทร์เปล่ง 
2. นางสาวกรณิศ ศยามล
จากURL: http://www.thaigoodview.com/node/91524 เปลี่ยนเป็น URL: http://www.thaigoodview.com/node/92149
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

สมัครสื่อออนไลน์แล้วแต่เข้า URL  เพื่อแก้ไขงานไม่ได้ url www.thaigoodview.com/node/91987 ค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ค้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ attaphonsaynet

จากโรงเรียนบ้านขามเปี้ยครับ สมัครสื่ออนไลน์ เรื่อง การตัดเย็บกระเป๋าผ้า เรียบร้อยแล้วที่
       http://www.thaigoodview.com/node/91929
แต่ยังไม่เห็นรายชื่อในตารางครับ ส่งใบสมัครไปแล้ว ได้รับหรือยังครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์