ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2817 
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
ตำบล  วังควง อำเภอ พรานกระต่าย  จังหวัด กำแพงเพชร  62110
1. นางสาวนันทวรณณ มั่นรอด
2. นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมพงษ์
3. นางสาวพรปวีณ์ หมอนคุด
4. นางสาวรัตนาภรณ์ นารอด
เรื่อง การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม  Web Page Maker
 
หมายเลขการสมัคร 2860 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ตำบล   ริมใต้ อำเภอ แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่   50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. นางสาวธัญญาเรศ สายสนิท  
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81588
2.  
หมายเลขการสมัคร 2845 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่ 50180
1. นายณัฐพล กองโปธิ
2. นายสุรกิจ  จีนา  
3. น.ส. จุฑามาศ  ขุนทอง
4. น.ส. ธนพร กำเนิดนที  
เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 
หมายเลขการสมัคร 2861 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ตำบล   ริมใต้ อำเภอ แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่   50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะปุก
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81394 
3.  
หมายเลขการสมัคร 2848 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. น.ส.พิมผกา   วงค์สวย
3. น.ส.ธมลวรรณ  มูลมอญ    
4. น.ส.พัชรา   ภูมิศรี     
เรื่อง IT for  education 
 
หมายเลขการสมัคร 2862 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ตำบล   ริมใต้ อำเภอ แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่   50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. นางสาวสายธาร วันแก้ว    
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81590 
4.  
หมายเลขการสมัคร 2856 P
โรงเรียนกันทรารมณ์
ตำบล  ดูน  อำเภอ  กันทรารมย์  
จังหวัด ศรีสะเกษ 33130 
1. นายไตรรัตน์   เชื้อทองพิทักษ์      
2. นายอภิสิทธิ์   พลเสนา  
3. นายนัฐพล   ชมสมบัติ   
4. นายอธิพร   คุนุพันธ์   
เรื่อง การออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
 
หมายเลขการสมัคร 2900 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120  
1. นางผกากรอง กันทะเขียว    
2. นางสาวธันยา ขันธ์แก้ว 
5.  
หมายเลขการสมัคร 2863 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ตำบล   ริมใต้ อำเภอ แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่   50180 
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. น.ส ปรานอม คำหวาย
3. น.ส ลลิตา ศรีมูล 
4. น.ส วาสนา นทีไพรวัลย์ 
เรื่อง ระบบอินเทอร์เน็ต
 
หมายเลขการสมัคร 2903 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120  
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวนฤกันยา เชิดชูอำไพ
6.  
หมายเลขการสมัคร 2950 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11200
1. นางสาวอรอนงค์   กอดแก้ว
2. นางสาวกุลรัชต์   จตุราพิศพรชัย
3. นางสาวอริญญา  ธีระเกียรติกำจร
4. นางสาวดลภา  วิริยะสัทธา
เรื่อง Cooking Town
 
หมายเลขการสมัคร 2914 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120  
1. นางสุคนธ์ ยลประสาน
2. นางสาวสุนิสา บูชา
7.  
หมายเลขการสมัคร 3107 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่39/4  หมู่ที่ 6  ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพชรมณี เพชรชารี
2. น.ส. ณัฏฐณิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. น.ส. พิมวิภา ทีคำเกตุ
4. น.ส. จิราวรรณ สุขอันเลิศ
เรื่อง Flolance so
 
หมายเลขการสมัคร 2943
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาวสิริเนตร  หล่อเฟื่องธรรม 
8.  
หมายเลขการสมัคร 3228 P
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450  หมู่ที่ 8 ตำบล  ลี้  อำเภอ  ลี้ 
จังหวัด ลำพูน 51110
1. นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณี
2. น.ส.ภิรมณ ปอกกันทา
3. น.ส.อุทุมพร สุวรรณ
4. น.ส.กัญจนพร ศรีนวลวงค์
เรื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
 
หมายเลขการสมัคร 2946
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายวีรศักดิ์   เตชมหนนท์ 
2. นางสาวชุติมา    ปินะโต     
9.  
หมายเลขการสมัคร 3266 P
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450  หมู่ที่ 8 ตำบล ลี้  อำเภอ ลี้ 
จังหวัด ลำพูน 51110
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
2. นายประสงค์  วรรณยศ
3. นายปรัชญา  ปันอินทร์
4. นายเมธาวี  ลังกา
เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย  Gimp
 
หมายเลขการสมัคร 2963 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางผกากรอง   กันทะเขียว
2. นางสาวนีติรัฐ   พึ่งเดช
10.  
หมายเลขการสมัคร 3269 P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เลขที่ 88 ตำบล วังบูรพาภิรมย์ อำเภอ พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
1. นางฉิมพลี วิมลธรรม
2. นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
3. นายนพวิทย์ เลิศอุตสาหกุล
4. นายสิระ สิมมี
เรื่อง ภาษา C - จุดเริ่มต้นของนักพัฒนา
 
หมายเลขการสมัคร 3027
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่  278  ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง
จังหวัด  เพชรบุรี 76000
1. นายปรีชา จันทร์เปล่ง 
2. นางสาวกรณิศ ศยามล
11.  
หมายเลขการสมัคร 3294 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
เลขที่ 39/4   ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ  ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน สุรวัชโยธิน
2. นางสาวสิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัขณา 
3. นางสาวพนิตพร  บงกชประภา 
4. นายพีรพรรษ์ ลัทธิธรรม 
เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก
 
หมายเลขการสมัคร 3058 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1   ตำบล   ยานนาวา   อำเภอ  สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสุคนธ์    ยลประสาน
2. นางสาวลัดดาวัลย์    แก้วสิรินิมิต 
12.  
หมายเลขการสมัคร 3320 P
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร
วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบล  ประจวบ ฯ
อำเภอ เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
1. พระเจตน์สฤษฎ์ ( วรสทฺโธ )  อินทร์จันทร์
2. สามเณรสุรินทร์  สินสอน
3. สามเณรมณเทียร  นามพรหม 
4. สามเณรวิษณุ  แจ่มแจ้ง 
เรื่อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
 
หมายเลขการสมัคร 3080 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล ยานาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางวรรณพร เจริญแสนสวย
2. นายสุทธิเกียรติ วัฒนะชัยโชติกร
13.  
หมายเลขการสมัคร 3369 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
เลขที่  83   หมู่ที่  8  ตำบล  ธรรมามูล 
อำเภอ เมือง จังหวัด  ชัยนาท 17000
1. นางสมพร    ศิริเมือง
2. นางสาวนิตยา  ชมนก
3. นายศักดิ์ณรงค์  สืบมี
4. นายณัฐพงศ์   กล่ำเพียร
เรื่อง สร้างการ์ตูนง่าย ๆ ด้วย Flash
 
หมายเลขการสมัคร 3091 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางผกากรอง   กันทะเขียว  
2. นางสาวสาวิตรี   หงษาวงศ์ 
14.  
หมายเลขการสมัคร 3371 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
เลขที่  83   หมู่ที่  8  ตำบล  ธรรมามูล 
อำเภอ เมือง จังหวัด  ชัยนาท 17000  
1. นางสมพร    ศิริเมือง 
2. นายพัชรพงศ์   ม่วยเท้ง
3. นางสาวสุพรรณี   ปานสุวรรณ
4. างสาววันเพ็ญ  แซ่โซ้ง   
เรื่อง E-Book for Education
 
หมายเลขการสมัคร 3122 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางผกากรอง  กันทะเขียว
2. นางสาวจรรยา  ปัญญาพุทธิสาร
15.  
หมายเลขการสมัคร 3379
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
เลขที่  67  ตำบล บ้านโป่ง 
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี  70110
1. นางสาวศิริพร  สิทธิวงศ์
2. นายพรพัฒน์  ธนดุลพงษ์พล
3. นายไวโรจน์  รัตนภูมิ 
4. นายยุทธนา  วงศ์ติยากุล
เรื่อง มาใช้โปรแกรม Flash กันเถอะ
 
หมายเลขการสมัคร 3132 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายวีรศักดิ์  เตชมหนนท์
2. นางสาวจุฑามาศ   ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 
16.  
หมายเลขการสมัคร 3381
โรงเรียนห้วยยางวิทยา
เลขที่ 47 หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยยาง
อำเภอ ทับสะแก  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77130
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ผาภุมมา
3. นายบุรินทร์  พินอูป
4. นางสาวลัดดา  พลายบัว
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น(ภาษาซี)
 
หมายเลขการสมัคร 3134 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวบัณฑิตา บุญหอม
17.  
หมายเลขการสมัคร 3382 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา
เลขที่ 47 หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยยาง
อำเภอ ทับสะแก  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77130
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวธิดารัตน์  เพชรแผ่ศรี
3. นางสาวจุฑารัตน์  แซ่อึ้ง
4. นางสาวอลินดา  ชูศรี
เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
 
หมายเลขการสมัคร 3144 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวนิศรินทร์ อาบีดิน
18.  
หมายเลขการสมัคร 3383
โรงเรียนห้วยยางวิทยา
เลขที่ 47 หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยยาง
อำเภอ ทับสะแก  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77130
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวสุภาวลี  พุ่มดียิ่ง
3. นางสาวสุภาวดี  พึ่งโพธิ์ทอง
4. นางสาวเสาวรส  ช้อยเครือ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
หมายเลขการสมัคร 3152 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางผกากรอง  กันทะเขียว
2. นางสาวสุวรรณา  จิตเพชร
19.  
หมายเลขการสมัคร 3414
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
หมู่ที่ 5  ตำบล หนองบัว อำเภอ คง
จังหวัด นครราชสีมา 30260
1. นายสถิตย์  ประสังขิณี
2. นางสาวพัชรีรัตน์  ผลกลาง
3. นางสาวกรรณิการ์  แก้ววิเศษ
4. นายฐิรพงค์  รักกิจ
เรื่อง อินเทอร์เน็ต
 
หมายเลขการสมัคร 3153 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล  ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายโยธิน  พิภพเรืองรอง 
2. นางสาวณัฐวรรณ ทรัพย์เกษม 
20.  
หมายเลขการสมัคร 3427 P
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต 
2. นายสราวุธ  ชัยวงค์
3. นางสาวธิดาพร โชติสัมพันธ์เจริญ
4. นายธีรวัฒน์  ยาวิเลิง
เรื่อง มารู้จัก IT กันเถอะ
 
หมายเลขการสมัคร 3154 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางอภิรดี ทองพลอย
2. นางสาวพิชชากร ยืนยงกุลวุฒิ
21.  
หมายเลขการสมัคร 3441
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350  หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย  57140
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต
2. นายณัฐพล ศักดิ์สิทธิ์
3. นายจิรวัฒน์ ยะฝั้น
4. นายสุริยา สลีสองสม
เรื่อง ระบบเลขฐาน
 
หมายเลขการสมัคร 3155 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางอภิรดี ทองพลอย
2. นางสาวสุภาวรรณ สิทธิปัญญา 
22.  
หมายเลขการสมัคร 3456 P
โรงเรียนเลยพิทยาคม       
ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมือง    
จังหวัด เลย 42000
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นายธันวนันท์  แก้วแกมเกษ
3. นายพงษ์เทพ  ศิริพิทักษ์ชัย
4. นางสาวเพ็ญสุภา สุระชัยปัญญา
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
 
หมายเลขการสมัคร 3156 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายโยธิน  พิภพเรืองรอง 
2. นางสาววีระวรรณ  มิตรณรงค์    
23.  
หมายเลขการสมัคร 3491 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นาย บรรณสรณ์   ใบกว้าง
3. น.ส วาสนา   กันยะวงค์
4. นายนิพล จิ๋วหนองโพธิ์ 
เรื่อง Pro/Desktop
 
หมายเลขการสมัคร 3160 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางอภิรดี   ตองพลอย
2. นาสาวสุชญา ศิริโวหาร
24.  
หมายเลขการสมัคร 3496 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ๊
เลขที่  23 หมู่ที่ 3
ตำบล  ป่าเซ่า  อำเภอ  เมือง
จังหวัด  อุตรดิตถ์ 53000 
1. นางกนกอร  สีผากาย  
2. นางสาวภัทรกมล  ไสสีสูบ
3. นางสาวกนกวรรณ  คงสุข 
4. นางสาวภาวิณี  สมเชื้อ  
เรื่อง ระบบเลขฐาน
 
หมายเลขการสมัคร 3162 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายโยธิน  พิภพเรืองรอง
2. นางสาวปิยมาศ  ลุ่มเพชรมงคล 
25.  
หมายเลขการสมัคร 3502 P
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ตำบล บึงมะลู
อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33110
1. นายพิพัฒน์  เฌอร์กิจ
2. นายจิระพงษ์ บริหาร
3. นายเชษฐา แก้วหิน
4. นายโอภาส ไผ่เลี้ยง
เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
 
หมายเลขการสมัคร 3164 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายโยธิน  พิภพเรืองรอง 
2. นางสาวตรีรัตน์   โรจน์ประเสริฐกุล  
26.  
หมายเลขการสมัคร  3546 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120
1. ว่าที่ร้อยตรี อัศวิน  สุรวัชโยธิน
2. นาย โสพัฒน์  ปิ่นกาญจนนาวี
3. นาย ฐานิศวร์ วัฒนศัพท์
4. นาย จตุรงค์ ทับเมี่ยง
เรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 3167 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางผกากรอง  กันทะเขียว
2. นางสาวนัถฐากร   ศรีหะรัญ 
27.  
หมายเลขการสมัคร 3564 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมือง
จังหวัด  ระยอง  21000
1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
2. นางสาวชญานิศ ไชยรักษ์
3. นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ 
4. นางสาวธนณัฏฐ์ เอกลัคนารัตน์
เรื่อง Origami
 
หมายเลขการสมัคร 3198
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายวีรศักดิ์  เตชมหนนท์
2. นางสาวอรวรรณ ธัญญะวัน
28.  
หมายเลขการสมัคร 3591 P
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่   450 หมู่ที่   4 ตำบล ลี้   อำเภอ ลี้
จังหวัด ลำพูน 51110
1. นายวัชรินทร์ จันทิมา    
2. นางสาวธัญยาพร  คำลือ  
3. นางสาวศิริลักษณ์   หลุงอินทร์ 
4. นายอนันต์   ศรีวงค์ชัย
เรื่อง Visual Basic น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร 3199 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ศิลมัทถ 
29.  
หมายเลขการสมัคร  3620 P
โรงเรียนจักรคำคณาทร
เลขที่ 426 ตำบล  ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด ลำพูน 51000
1. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
2. น.ส.ทิพย์สุดา  อินภิบาล 
3. นายปฐมพงษ์ กันธิยะ
4. นายพุฒิสรรค์ โกมล 
เรื่อง ระบบมัลติมีเดียเสียง
 
หมายเลขการสมัคร 3246 P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 
1. นางฉิมพลี วิมลธรรม
2. นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
30.  
หมายเลขการสมัคร 3671 ยกเลิก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  84000
1. นายสายชล สุขศรี
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง
3. นายวิชุกร คันธินทระ
4. นายจิรายุส พวงประทุม
เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 3250 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาววราพร   เดชพงษ์สัมฤทธิ์ 
31.  
หมายเลขการสมัคร 3675 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92  ตำบล วชิรพยาบาล อำเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
2. นางสาวบุศรินทร์ เธียนชัยวัฒนา
3. นางสาวปิยะเนตร สิทธานุกูล
4. นางสาวกมลชนก อิ่มอารมณ์กุล
เรื่อง Jahshaka โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Opensource  software
 
หมายเลขการสมัคร 3251 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางจงลักษณ์  วรรณเวช 
2. นางสาวชนม์ชนก  สุทธิจักรี
32.   หมายเลขการสมัคร  3692
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่554 หมู่ที่ 4 ตำบล เวียง อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย 57000
1. นางบงกช  เลศักดิ์
2. นายสิริภาส   สิงหนาท
3. นางสาวปองวลัย  รัตนานุกูล
4. นางสาว รุฬิญา    วาสนา
เรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล
 
หมายเลขการสมัคร 3252 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางจงลักษณ์  วรรณเวช
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนคำมี
33.  
หมายเลขการสมัคร 3698 P
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ที่ 4 ตำบล ลี้ อำเภอ  ลี้
จังหวัด ลำพูน  51110
1. นาย วัชรินทร์   จันทิมา
2. นางสาว อภิญญา เชิงหอม
3. นางสาว ภัทรพร  วงค์หลิ่งห้า
4. นางสาว กิ่งดาว คำน้อย
เรื่อง Swishmax น่ารู้ น่าใช้
 
หมายเลขการสมัคร 3253 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 
2. นางสาวอุมาพร  แก้วพลายงาม
34.  
หมายเลขการสมัคร 3703 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่  92 ซ.มิตรคาม  ถ.สามเสน 
ตำบล  วชิระพยาบาล  อำเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10700
1. ว่าที่ร้อยตรีเดชา ดรินทพงศ์
2. ด.ญ.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์
3. ด.ญ.โศจิรัตน์  ธัญประทีป 
4. ด.ญ.วริศรา กิจศิริลาภ
เรื่อง Microsoft Visual Studio(Visual Basic) 2008
 
หมายเลขการสมัคร 3276
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์    
35.  
หมายเลขการสมัคร 3708
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554  หมู่ที่ 4 ตำบล เวียง อำเภอ เมือง
จังหวัด  เชียงราย 57000
1. นางบงกช  เลศักดิ์
2. ด.ญ.กวิสรา ก้อนศิลา
3. ด.ญ.กุลณัฐ ใจปาลี
4. ด.ญ.จิตมณี แดงฟู 
เรื่อง บุคคลสำคัญทางด้านคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 3286 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
1. นางจงลักษณ์   วรรณเวช 
2. นางสาวอรัชพร  ภาคนนท์กุล
36.  
หมายเลขการสมัคร 3710
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554  หมู่ที่ 4 ตำบล เวียง อำเภอ เมือง
จังหวัด  เชียงราย 57000
1. นางบงกช  เลศักดิ์
2. ด.ญ.พัชนิดา คำเมือง
3. ด.ญ.สกลสุภา มาตระกูล
4. ด.ญ.อัยยวรรณ ใชยวงศ์
เรื่อง อาหาร
 
หมายเลขการสมัคร 3340
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง 
2. นางสาวลภัสรดา เผือกพันธ์ 

37.  
หมายเลขการสมัคร  3723 P
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
เลขที่   139 หมู่ที่  10 ตำบล นาบอน  อำเภอ นาบอน
จังหวัด  นครศรีธรรมราช 80220 
1. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ 
2. นายพิชญ์ธนา  คีรีลักษณ์  
3. นายชัยวัฒน์  อนุชาติ  
4. นายศรายุทธ  นาคเสน
เรื่อง การปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี
 
หมายเลขการสมัคร 3376 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางอำภา  บุญเจริญ
2. น.ส.จิตรทิพย์   เดือนอรุณส่อง
38.  
หมายเลขการสมัคร 3757 P
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง 
3. นายวิชุกร คันธินทระ
4. นายจิรายุส พวงประทุม 
เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 3418 P
โรงเรียนปิยะบุตร์ 
เลขที่  133    หมู่ที่ 6   ตำบล โพนทอง  
อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์ 
2. นางสาวจิราพร   พูลผกา
39.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
 เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
1. นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์
2. นางสาววิภาภรณ์ วงศ์คม
3. นางสาวสวรีย์ เกตุแก้ว
4. นางสาวพิมพ์วิไล หายหัตถี
เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML
 
หมายเลขการสมัคร 3428 P
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต 
2. นางสาวรวินันทน์  คำหอม
40.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 278 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
1. ปรีชา จันทร์เปล่ง
2. นางสาวศันศนีย์ เป้าทอง
3. นางสาวกรณิศ ศยามล
4. นายอนาวิล ศรีสำอาง
เรื่อง แผนการจักการเรียนรู้
 
หมายเลขการสมัคร 3432 P
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต 
2. นายสุริยา พิชัยจม
41.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
 เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นางสาวพรทิพย์ ชลธี
2. นางสาวยุพาวรรณ พงษ์จำปา
3. นางสาวพัชรินทร์ คุณนะรา
4. นางสาวณัฐณิชา หมีสมุทร
เรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ต
 
หมายเลขการสมัคร 3302
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  
เลขที่ 450 หมู่ที่  4  ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ 
จังหวัด  ลำพูน 51110
1. นางอำไพ  หน่อเรือง
2. นายวชิรพงษ์   ปาอ้าย
42.  
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
1. นายวัชรินทร์ จันทิมา
2. นางสาวอภิญญา เชิงหอม
3. นางสาวกิ่งดาว คำน้อย
4. นางสาวภัทรพร วงศ์หลิ่งห้า
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3458 P
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
เลขที่  265  ถนน ท่าเสด็จ ตำบล ตะลุบัน   
อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี 94110
1. นางสาวดุจเดือน  กลับนุ้ย  
2. นายนิฮาริคส์  อารง
43.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. นางสาวธันยพร แซ่คู
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยกาล
4. นางสาวทิพา คิวฝอ
เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 3459 P
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
เลขที่  265  ถนน ท่าเสด็จ ตำบล ตะลุบัน   
อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี 94110 
1. นางสาวดุจเดือน  กลับนุ้ย
2. นางสาวนูรมา  แนกูระ  
44.   หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. นางสาวปิยะพร จอกดี
3. นางสาวปาณิศา ธนากิตติกูล
4. นางสาวพันธนันท์  พิทักษ์บุตร
เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
หมายเลขการสมัคร 3462 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายบรรณสรณ์  ใบกว้าง 
45.   หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมถ์ฯ
 เลขที่ 21 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1. นางสาวปิยะรัตน์ บุตรตะ
2. นายภควันต์ มณีเปรม
3. นายวัชรากร น้อยคูณ
4. นายกฤษณะ เพ็ชรนุ้ย
เรื่อง Photoshop 
 
หมายเลขการสมัคร 3463 P
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
เลขที 265 ตำบล ตะลุบัน
อำเภอ สายบุรี  จังหวัด ปัตตานี 94110
1. นางสาวนูรมา ตาเยะ
2. นางสาวอาวนี   กรูตามา
46.   หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
 เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
1. นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์
2. นางสาวทิพย์กมล แหนคำ
3. นางสาวชลธิชา วงศ์ไชยา
4. นางสาวไพลิน คารินทา
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาPHP 
 
หมายเลขการสมัคร 3490 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายชัยวิวัฒน์    จิตรมา
47.   หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
1. นายวัชรินทร์ จันทิมา
2.นางสาวธัญยาพร คำลือ
3.นางสาวศิริลักษณ์ หลุงอินทร์
4.นายอนันต์ ศรีวงศืวิชัย
เรื่อง  
 
หมายเลขการสมัคร 3507 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย      
1. นายสมชาย น่วมกลิ่น  
2. นางสาวกรองแก้ว  ก้องวิวัฒน์สกุล
48.   หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
 เลขที่424 หมู่ที่ 11 ต.น้ำดิบ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51130
1. นางดาริน วงศ์รินทร์
2. นายณัฏ์ฐวิสิษฐ์ สิทธิยะ
3. นายนัฐกิจ คำสนิท
4. นาบธนวัฒน์ ปาละสอน
เรื่อง ก้าวสู่เว็บเพจด้วย HTML 
 
หมายเลขการสมัคร 3508 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย     
1. นายสมชาย  น่วมกลิ่น
2. นางสาวชนนิกานต์ แซ่อึ้ง     
49.   หมายเลขการสมัคร - ยกเลิก ตรงกับลำดับที่ 22
โรงเรียนเลยพิทยาคม
 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
1.นายองอาจ เกตะวันดี
2. นายธันวนันท์ แก้วแกมเกษ
3. นายพงษ์เทพ ศิริพิทักษ์ชัย
4. นางสาวเพ็ญสุภา สุระชัยปัญญา
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 
 
หมายเลขการสมัคร 3548
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นายเอกอุดม    ทองเกษม
2. นางสาวนวรัตน์  อิงอนุรักษ์สกุล
50.      
หมายเลขการสมัคร 3669 P
โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน
เลขที่ 266/9 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
1. นางสาวณัฐาศิริ  เชาว์ประสิทธิ์
2. นายยุทธพงษ์  แสงสีนิล
51.      
หมายเลขการสมัคร 3681
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
1. นางบงกช  เลศักดิ์
2. นายนิธิกร สิทธิขันแก้ว 
URL: กรุณาแจ้งด่วน
52.      
หมายเลขการสมัคร 3751 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เลขที่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
1. นายกันต์ยศ   เจริญพร
2. นายศตวรรษ   ตาเงิน 
53.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นายสมชาย ชาวสวน
2. นายสุวัฒน์ กังเเฮ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/47441

54.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางผกากรอง กันทะเขียว
2.  นางสาวณัฐ รัตนวรรณ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82769
55.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. ผกากรอง กันทะเขียว
2.  วิสสุตา วงศ์ตระกูล
URL: http://www.thaigoodview.com/node/76392
56.  

 

รูปภาพของ yuysaku

ทำไมของทีมอื่นมีเครื่องหมายถูกสีแดง แล้วทีมที่ไม่มีหมายความว่าอย่างไรคะ

ขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า จากนางสาวพรีรัตน์  เป็นนางพรีรัตน์ คะ สาระการงานฯช่วงชั้นที่ 2 สื่อประเภทออนไลน์ อันดับที่ 10  ขอบคุณคะ

ไม่มีชื่อทีมบนเว็บไซต์ ซึ่งไม่ทราบว่าทางอาจารย์ได้รับผลงานของหนูแล้วหรือยัง

รายละเอียดของผลงาน

ชื่อโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ชื่อผลงาน Visual Basic 2008(Visual Studio)

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอาจารย์ เดชา ดรินทพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

     1.ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป

     2.ด.ญ.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์

     3.ด.ญ.วริศรา กิจศิริลาภ

ขอบพระคุณค่ะ

ทำไมไม่เห็นมีรายชื่อเลยล่ะคะ ส่งใบสมัครไปแล้ว 

 URLงานค่ะ : http://www.thaigoodview.com/node/91621

 

..
.. 

กรุณาตรวจสอบใบสมัครของ
 
       หมายเลขการสมัคร 3302
           โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  
            เลขที่ 450 หมู่ที่  4  ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้  
            จังหวัด  ลำพูน 51110
            1. นางอำไพ  หน่อเรือง
            2. นายวชิรพงษ์   ปาอ้าย
 
ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ เพราะส่งไปทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 28 มกราคม 2554 แล้ว แต่ยังไม่เห็นมีเครื่องหมายถูกให้เลย  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
..
.. 

หมายเลขการสมัคร 3591
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่   450 หมู่ที่   4 ตำบล ลี้   อำเภอ ลี้
จังหวัด ลำพูน 51110
1. นายวัชรินทร์    จันทิมา    
2. นางสาวธัญยาพร  คำลือ  
3. นางสาวศิริลักษณ์   หลุงอินทร์ 
4. นายอนันต์   ศรีวงค์ชัย
เรื่อง Visual Basic น่ารู้
.
.
.
.
.
ได้ส่งใบสมัครสลับกับทีม
.
.
.
.
.
หมายเลขการสมัคร 3698
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เลขที่ 450 หมู่ที่ 4 ตำบล ลี้ อำเภอ  ลี้
จังหวัด ลำพูน  51110
1. นาย วัชรินทร์   จันทิมา
2. นางสาว อภิญญา เชิงหอม
3. นางสาว ภัทรพร  วงค์หลิ่งห้า
4. นางสาว กิ่งดาว คำน้อย
เรื่อง Swishmax น่ารู้ น่าใช้
.
.
.
.
แล้วได้ส่งใบสมัครมาแก้ไขแล้ว ทำไมยังไม่มีการเช็คถูกค่ะ ...

หมายเลขใบสมัคร 3114

ได้พิมพ์ชื่อครูที่ปรึกษาผิดเปลี่ยนเป็น

นาง จรินทร์ ธงงาม

แก้ไขข้อมูลค่ะ ส่งใบสมัครไปทางไปรษณีย์ แต่ไม่ได้ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์จะเป็นอะไรหรือป่าวคะ

 แก้ไขข้อมูลใบสมัครค่ะ

ชื่อเรื่องที่จัดทำคือ สื่อเว็บเพจ html เรื่อง เรียนรู้ภาษา html

ครูหัวหน้าทีม
นางสาวพิชชยานาฏ   รีรักษ์ 

 

นักเรียนร่วมทีม 
1)    ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาภรณ์   วงค์คม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2)    ชื่อ-นามสกุล นางสาวสวรีย์  เกตุแก้ว เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3)  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิมพ์วิไล   หายหัตถี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ที่อยู่สถานศึกษาเลขที่ 113หมู่ที่ 3 ตำบล นางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57100  โทรศัพท์ 053-705944 
 โทรสาร 053-705910 


หมายเลขการสมัคร 3671
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  84000
1. นายสายชล สุขศรี 
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง 
3. นายวิชุกร คันธินทระ 
4. นายจิรายุส พวงประทุม
เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ <<<< อันนี้ยกเลิกนะครับ
 
 
 
 
ใช้อันนี้ครับ >>> หมายเลขการสมัคร 3757
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2. นายธนิสร แสงกระจ่าง  
3. นายวิชุกร คันธินทระ 
4. นายจิรายุส พวงประทุม 

เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ลงทะเบียนทางเว็บไปช่วงค่ำๆ ส่งใบไปแล้วเอวันศุกร์ค่ะ Wink

ลงทะเบียนทางเว็บแล้วนะครับ ใบสมัครผมส่ง ems ไปวันนี้อ่ะครับ คงจะถึงพรุ่งนี้ ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคับ ว่าที่สมัครทางเว็บได้รึยังอ่าครับ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ชื่อผลงาน Hardware Computer ครับผม

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

ขอโทษนะคับ พี่ช่วยดูของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้หน่อยครับ ส่งใบสมัครผ่านเว็บตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ยังไม่ขึ้นอ่ะครับ ส่วนใบสมัครกับผลงาน ผม Ems ไปแล้ววันนี้นะครับ แฮ่ะๆ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3198
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นายวีรศักดิ์  เตชมหนนท์
2. นางสาวอรวรรณ ธัญญะวัน
เปลี่ยนเป็น 
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3490
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายชัยวิวัฒน์    จิตรมา
 
ขอเปลี่ยนเป็น
 http://www.thaigoodview.com/node/93501
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

พึ่งส่งใบสมัครวันนี้เองครับ

ลองเช็คให้ด้วยนะครับผม

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่ ^^

ขอบคุณล่วงหน้าครับ  

รูปภาพของ hong

หมายเลขสมัคร 3646 เรียบร้อยค่ะ

พึ่งส่งไฟล์เว็บไปทางไปรษณีย์วันนี้อ่ะครับ

ถ้าได้รับแล้ว ช่วยบอกทีนะครับ

ขอบคุณมากๆ ครับ ^^ 


หมายเลขการสมัคร 3276
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120   
1. นางสาวอรกุล ไวว่อง
2. นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์    
 
รบกวนเปลี่ยน ชื่อเรื่องจาก ก.เอ๋ยก.ไก่..."ข.ไข่"อยู่ในบล็อก เป็น โลกมหัศจรรย์ของไข่ ด้วยค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง 
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140

1. นางอรุณี  ชัยพิชิต 
2. นายสุริยา พิชัยจม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/91103  เปลี่ยนเป็น  URL: http://www.thaigoodview.com/node/92548
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

แก้URLค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3027
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่  278  ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง
จังหวัด  เพชรบุรี 76000
1. นายปรีชา จันทร์เปล่ง 
2. นางสาวกรณิศ ศยามล
จากURL: http://www.thaigoodview.com/node/91524 เปลี่ยนเป็น URL: http://www.thaigoodview.com/node/92149
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

สมัครสื่อออนไลน์แล้วแต่เข้า URL  เพื่อแก้ไขงานไม่ได้ url www.thaigoodview.com/node/91987 ค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ค้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ attaphonsaynet

จากโรงเรียนบ้านขามเปี้ยครับ สมัครสื่ออนไลน์ เรื่อง การตัดเย็บกระเป๋าผ้า เรียบร้อยแล้วที่
       http://www.thaigoodview.com/node/91929
แต่ยังไม่เห็นรายชื่อในตารางครับ ส่งใบสมัครไปแล้ว ได้รับหรือยังครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์