ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2875 
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5  หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
2. เด็กหญิงพิชานันท์ ชูแผ้ว
3. เด็กหญิงอิงฟ้า มะยมหิน
4. เด็กหญิงสุกัญญา ใจยา
เรื่อง Cardinal and ordinal numbers
 
หมายเลขการสมัคร 3311
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุภางค์
2. นายวีระชัย จาวาลา
2.  
หมายเลขการสมัคร 2887 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวจินตนา แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอติญา เสียงใหญ่
3. เด็กหญิงวนัสนันท์ รัชตะทรัพย์ 
4. เด็กหญิงเบญญาภา สมศักดิ์รักสันติ
เรื่อง 基礎漢語 (ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน)
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
1. นางนิลนภา จังหาร
2.  นายสรโม เอ่าแม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/48373
3.  
หมายเลขการสมัคร 2981 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. Mr.Andy Owen
2. เด็กหญิงนภัทร หาญมุ่งธรรม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา อรุณแสงมณี
4. เด็กชายณัฐชนน อินทร์ทอง
เรื่อง English is not hard
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
2.  สุชาดา ภัทรเดชาธร
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82056
4.  
หมายเลขการสมัคร 3109
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นางสาวญานิกา ฉัตรแก้ว
3. นางสาวกนกนันท์ เผือกนาง
4. นายธุวชิต หาญสวัสดิ์ 
เรื่อง Enjoy our Eng.
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2.  นางสาวชนากานต์ ปิยะกมลนิรันดร์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81894
5.  
หมายเลขการสมัคร 3304 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. Mr.Andrew Owen
2. เด็กชายรัชพงค์ เรืองกิตติ์อัคร 
3. เด็กชายณัษฐพงษ์ พรทิพย์วรเวทย์    
4. เด็กชายพีรณัฐ แก้วสัมฤทธิ์
เรื่อง ภาษาอังกฤษ
  หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2.  นางสาวผกามาศ ตั้งติรวัฒน์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81914
6.  
หมายเลขการสมัคร 3319 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
1. นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์
2. นางสาวอัจจิมา พิมพ์กิ
3. เด็กหญิงมาริษา รัตนกฤษฎาธาร
4. เด็กหญิงสุธินี บุญเสนันท์
เรื่อง Present simple tense
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
7.  
หมายเลขการสมัคร 3321 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110 
1. นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์  
2. นางสาวณัฐริกา สุวงค์      
3. นางสาวบุษบากร แป้นน้อย 
4. นางสาวพัชริดา สุพร    
เรื่อง Phrasal Verb
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
8.  
หมายเลขการสมัคร 3391 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
1. นางราตรี  วราศิลป์
2. นางสาวชลนภา เหลืองรังษี
3. นางสาววริศรา มะเอียง
4. เด็กหญิงนวรัตน์  ขุนทอง
เรื่อง Strange Festival
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
9.  
หมายเลขการสมัคร 3474 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
1. นางสาวนิโลบล สมบูรณ์ศิริ
2. นางสาวชนานันท์ เอี่ยมน้อย
3. นางสาวกุลธิดา เตยหอม
4. นางสาวนัทมน ผดุงพัฒโนดม
เรื่อง Twelve Tenses
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
10.  
หมายเลขการสมัคร 3552 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110 
1. นางราตรี วราศิลป์
2. นางสาววรรณภา ค่องหิรัญ
3. เด็กหญิงพิชญา จันทร์วรชัยกุล
4. นางสาวปิติพร ล้อไชยพร
เรื่อง PREPOSITIONS
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
11.  
หมายเลขการสมัคร 3554 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110 
1. นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์ 
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาถวรานนท์
3. นางสาวเสาวลักษณ์ อรัญพันธ์
4. นางสาวศุภานัน นามใจ
เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
12.  
หมายเลขการสมัคร 3576 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
1. นางราตรี วราศิลป์
2. นางสาวอภิญญา วงศ์ภาคำ 
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา อร่ามพยอม 
4. นางสาวธนพร เทียนรุ่งอร่าม
เรื่อง Tense
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
13.  
หมายเลขการสมัคร 3603 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน
2. นางสาวชิดชนก จินตนาวุฒิ
3. นางสาวฐิตารีย์ รุทธโชติ
4. นางสาวณฐกานต์ โสธนะ
เรื่อง The Secret of English
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
14.  
หมายเลขการสมัคร 3609 P
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
1. นางสาวนิโลบล สมบูรณ์ศิริ
2. นางสาวนรีรัตน์ ตันศิริวิวัฒน์กุล                        
3. นางสาวมนัสนันท์ เมฆจินดา
4. เด็กหญิงณัชชา ศรีสวัสดิ์  
เรื่อง Indirect
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
15.  
หมายเลขการสมัคร 3614 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน     
2. นายเชาว์ นิยมสมาน
3. นางสาวจุฑารัตน์ เริ่มปลูก
4. นางสาวสรวงชนก นาสมนึก
เรื่อง chinese_ei_ei
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
16.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นางสาวดรุณี ชารัญจ่า
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์ โส๊ะตรี
3. เด็กหญิงญาณินท์ ทองดี
4. เด็กหญิงนัฐริยา เต้งหลี
เรื่อง Healthy Problem
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
17.  
หมายเลขการสมัคร 3684 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. นางสาวอัจฉรา รัตนวงษ์
2. นางสาวชนกนันท์ หะรินเดช
3. นางสาวณิศรา แสนคำ
4. นางสาวมณฑิตา วิทยาคม
เรื่อง Tense Of  World
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3609
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่   64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี 70110
1. นางสาวสิชล   เกราะเพ็ชร์
2. นางสาวนรีรัตน์    ตันศิริวิวัฒน์กุล                        
3. นางสาวมนัสนันท์   เมฆจินดา
4. เด็กหญิงณัชชา   ศรีสวัสดิ์  
เรื่อง Indirect
ขอแก้ไข
1. นางสาวสิชล   เกราะเพ็ชร์
เป็น
1. นางสาวนิโลบล  สมบูรณ์ศิริ
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3614
โรงเรียนระยองวิทยาคม

เปลี่ยนจาก  นางชนารัตน์ คำอ่อน     

เป็น นายชนารัตน์  คำอ่อนค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3391

โรงเรียนนารีวุฒิ

ขอเปลี่ยนจาก นางราตรี วารศิลป์

เป็น นางราตรี วราศิลป์

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3319

โรงเรียนนารีวุฒิ

ขอเปลี่ยน จาก นายสิชล  เกราะเพ็ชร์

เป็น นางสาว สิชล เกราะเพ็ชร์

เเละ ด.ญ. อัจจิมา พิมพ์กิ

 เป็น นางสาว อัจจิมา พิมพ์กิ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

 

หมายเลขการสมัคร 3298

นางสาวสุภัทรา บุญดี

ขอแก้ไขจาก นางสาวสุปราณี คำสวัสดิ์

    เป็น        นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลข 3184 ณิชา ตันติศิริวิทย์

เปลี่ยนลิงค์เป็น http://www.thaigoodview.com/node/86720

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

ขอรบกวนนะคะ
หมายเลขการสมัคร 3255
นางสาวดนุลดา  จันทะสิงห์
ขอเปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/82686
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3185
นางสาวภาณวี  ฉัตรค้ำจุนเจริญ

 ขอเปลี่ยนจาก  http://www.thaigoodview.com/node/81518

 เป็น http://thaigoodview.com/node/85279

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3177
ขอเปลี่ยนจาก
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82957 เป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3089
ขอเปลี่ยนจาก
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83737
เป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3217
นางสาวผกามาศ  ตั้งติรวัฒน์
จะขอเปลี่ยนเป็นURL:http://www.thaigoodview.com/node/84466
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 2878 กับ หมายเลขการสมัคร 3025 ซ้ำกันคะ

ขอเเจ้งลบหมายเลขการสมัคร 3025

 

 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขสมัคร 2879 กับหมายเลขการสมัคร 3024 ซ้ำกันค่ะ

ขอแจ้งลบเหลือหมายเลขการสมัคร 2879

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3184

ขอแก้linkค่ะ

เป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/83824 

ขอบพระคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3089
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ขอแก้

URL:http://www.thaigoodview.com/node/78306 

เป็น

URL:http://thaigoodview.com/node/83737

 

รูปภาพของ hong

เรียนร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์