ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2951 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางจินตนา แซ่ย่าง
2. นางสาวณัฐนันท์ แสงพล 
3. นางสาวฐิติรัตน์ แต้ประเสริฐ
4. นางสาวภาวิณี ณ ถลาง
เรื่อง We can speak Chinese!
 
หมายเลขการสมัคร 2878 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2. นางสาวกานติมา เหล่าบุศณ์อนันต์   
2.  
หมายเลขการสมัคร 2967 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์
2. นางสาวชนกนันท์ จิวริยเวชช์
3. นางสาวรจนอร ใหญ่ไล้บาง
4. นางสาวธราธาร วงษ์สกุล
เรื่อง ภาษาเกาหลี
 
หมายเลขการสมัคร 2905 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. Mr.Cui Nan
2. นางสาวศิวพร ปิยะวดีพงษ์   
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81958 
3.  
หมายเลขการสมัคร 2969 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. Mr.Randall Oakham
2. นางสาวณัฏฐณิชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวชิดชนก ดาวเรือง
4. นางสาวพรรณละออ พิเชฐถาวร
เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพยภาษาอังกฤษ
 
หมายเลขการสมัคร 2907 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2. นางสาววีรยา ผดุง    
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81937 
4.  
หมายเลขการสมัคร 3007 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. Mr.Randay Oakham
2. นายแทนกาย กฤษณคุปต์
3. นายพศิน ศุขะพันธุ์
4. นางสาวปลายฝน กฤษณคุปต์
เรื่อง Basic English for M4
 
หมายเลขการสมัคร 2908 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม 
2. นางสาวสมฤทัย ค่ายกนกวงศ์ 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81947 
5.  
หมายเลขการสมัคร 3012 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาววิไลพร เพ็ชรศิริ
2. นางสาวธันยมัย สุริยอัมพร
3. นางสาวปพิชญา อัสสรัตนะ
4. นายศุภวิชญ์ พันธ์นรา
เรื่อง Idiom and Pro Verb
 
หมายเลขการสมัคร 2910 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์จิรา หาญจิตร 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81977 
6.  
หมายเลขการสมัคร 3193 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นางสาวญานิกา ฉัตรแก้ว 
3. นางสาวกนกนันท์ เผือกนาง 
4. นายธุวชิต หาญสวัสดิ์ 
เรื่อง Enjoy our Eng.
 
หมายเลขการสมัคร 2913 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจพร ฟู   
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81978 
7.  
หมายเลขการสมัคร 3537 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางจินตนา แซ่ย่าง 
2. นายฮิโรฮารุ ซูเอะซึกู
3. นายภาคิน วัชรอาภานุกร
4. นายพีรณัฐ พูลลาภ  
เรื่อง We can speak Chinese!
 
หมายเลขการสมัคร 2921 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. Mr.Cui Nan
2. นางสาวพัชรีย์ จารีย์กุล  
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81940 
8.  
หมายเลขการสมัคร 3538 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นางสาวลลิตา พิริยมานันท์
3. นางสาวปวีณ์นุช เกษมสันต์
4. นางสาวจิตรานุช นุตบันเทิง
เรื่อง abc the English
 
หมายเลขการสมัคร 2922
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวสุพักตา เพ็งแข   
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81980 
9.  
หมายเลขการสมัคร  3551 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นายอนวัช นัดสูงวงษ์
3. นายธรรค์ ธารธรจริญ
4. นายภาสวิชญ์ วิชิตพงษ์
เรื่อง อังกฤษน่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร 2924 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ อุดมจิรศักดิ์    
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81981
10.  
หมายเลขการสมัคร 3571 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นางสาวมนสิชา บุตรสุนทร
3. นางสาวรุจาภา วัชรอาภานุกร
4. นางสาวธัญญาเรศ พันธุ
เรื่อง Grammar for you
 
หมายเลขการสมัคร 2929 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางนิยุตา โคโมโตะ 
2. นางสาวนภัสภรณ์ ขันติวัฒนา 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81948 
11.  
หมายเลขการสมัคร  3588
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1. นางบุษบา วานิชสรร 
2. นายปิยพนธ์ พรมน้อย 
3. นางสาวณัฐวรรณ ศรีสมโภชน์
4. นางสาวฑริกา ตรีอินทร์
เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสากล
 
หมายเลขการสมัคร 2935 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2. นางสาวสุภาพร สุทธิไชยากุล
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81976 
12.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
  หมายเลขการสมัคร 2942 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาววิภาดา จิระรัตนกุล 
2. นางสาวธัญญาเรศ แซ่ล้อ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81960
13.  
 
หมายเลขการสมัคร 2976 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาววีณา  รัตนสุมาวงศ์  
2. นางสาวปทมา  สุกุลพราหมณ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82043
14.      
หมายเลขการสมัคร 2989 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
2. นางสาวปริยากร ปะหุปะไพ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82303 
15.      
หมายเลขการสมัคร 2995 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
2. นางสาวณิชกานต์ เจราหวัง   
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81704 
16.      
หมายเลขการสมัคร 2996 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
2. นางสาวมัจฉา มิตรชอบ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82885 
17.      
หมายเลขการสมัคร 3024 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2. นางสาวนัทท์ชนัญท์ มงคลนิภัทร์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81877  
18.      
หมายเลขการสมัคร 3046 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2. นางสาวธัญญารัตน์  สุขสนานพงศ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81952
19.       หมายเลขการสมัคร 3061 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวบุญยวีร์ กระบี่ศรี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82152
20.      
หมายเลขการสมัคร 3087 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
2. นางสาววิไลพร พันธุเพ็ง 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82306
21.      
หมายเลขการสมัคร 3089 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
2. นางสาวจริยา เต็งพงศธร 
URL: http://www.thaigoodview.com/node/84212
22.      
หมายเลขการสมัคร 3090
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
2. นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82863
23.      
หมายเลขการสมัคร 3093 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
2. นางสาวนิชา บางสุวรรณ
24.      
หมายเลขการสมัคร 3094 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
2. นางสาววิภาวดี วโรรส
25.      
หมายเลขการสมัคร 3111
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. Mr.Cui Nan
2. นางสาวศิวพร
26.      
หมายเลขการสมัคร 3126
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
2. นางสาววิมาลา รัตน์ด้วง 
27.      
หมายเลขการสมัคร 3130 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ 
2. นางสาวธันย์ชนก สมิติษเฐียร
28.      
หมายเลขการสมัคร 3161
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวทิวาพร อัศวชิน
29.      
หมายเลขการสมัคร 3177
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนพหทัย วสะสมิทธ์
30.      
หมายเลขการสมัคร 3184 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
2. นางสาวณิชา ตันติศิริวิทย์
31.      
หมายเลขการสมัคร 3185 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ 
2. นางสาวภาณวี ฉัตรค้ำจุนเจริญ
32.      
หมายเลขการสมัคร 3217
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2. นางสาวผกามาศ ตั้งติรวัฒน์
33.      
หมายเลขการสมัคร 3218 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์ 
2. นางสาวณัฐนันท์ ฤทธิ์อร่าม
34.      
หมายเลขการสมัคร 3222 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. Ms.Janet Srimaneerongroj
2. นางสาวณัฐธิดา อู่ทิฆัมพร
35.      
หมายเลขการสมัคร 3223 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
2. นางสาวกนกอร วิทัศนานนท์ 
36.      
หมายเลขการสมัคร 3230 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
2. นางสาวศิริวรรณ ต่ายจันทร์  
37.      
หมายเลขการสมัคร 3231 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ นันต๊ะปัน 
38.      
หมายเลขการสมัคร 3255 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย     
1. นางวีณา สุวรรณวงศ์
2. นางสาวดนุลดา จันทะสิงห์
39.      
หมายเลขการสมัคร 3256 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย     
1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
2. นางสาวอภิญญา สุริยาสวิภาต
40.      
หมายเลขการสมัคร 3260 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย     
1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์ 
2. นางสาวจริยา โสภาพงษ์
URL: กรุณาแจ้งด่วน
41.       หมายเลขการสมัคร 3273 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. นายสรไกร  สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวณิชาภัทร สง่าราศรี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82044
42.      
หมายเลขการสมัคร 3298 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
2. นางสาวสุภัทรา บุญดี
43.      
หมายเลขการสมัคร 3339
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
2. นางสาวรวิภา ยสทะแสน   
44.      
หมายเลขการสมัคร 3375 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นายสุชิน โกพันธุ์
2. นายชินดนัย พิพิธเดชา
 45      
หมายเลขการสมัคร 3392
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นายอภิเชษฐ์ วรรณวงษ์
2. นางสาวฉลองขวัญ ป้องคำ
 46      
หมายเลขการสมัคร 3410 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางภูสิน บุญญานันทชัย
2. นายธนพล พิทยาพิบูลพงศ์
 47      
หมายเลขการสมัคร 3424
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
1. นางสาววรรณวิมล บริรักษ์วิทยาเลิศ 
2. นางสาววาสนา สิทธิวงค์
 48      
หมายเลขการสมัคร 3470 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. Ms.Janet Srimaneerongroj
2. นางสาวสสินี ปานสายลม
 49      
หมายเลขการสมัคร 3739 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
2. นางสาวอรชุดา ณัทมนวงศา
50.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
2.  นางสาวลลิตา ศิรินพวงศ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/93972

51.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
2.  นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82863

52.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
2. นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83534

53.  

 

หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายธนกฤษณ์ บุญยะปานะสาร
2.  นางสาวเกวลิน ตันวัชรปาณี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/

54.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2.  นางสาวภัคนันท์ ท่านัทธี
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81899
55.  

 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางนิยุตา โคโมโตะ
2. นางสาววันเพ็ญ ปัทมะ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/81897
56.  

 

ขอแก้ไขข้อมูล
หมายเลขการสมัคร 3609
โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่   64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด   ราชบุรี 70110
1. นางสาวสิชล   เกราะเพ็ชร์
2. นางสาวนรีรัตน์    ตันศิริวิวัฒน์กุล                        
3. นางสาวมนัสนันท์   เมฆจินดา
4. เด็กหญิงณัชชา   ศรีสวัสดิ์  
เรื่อง Indirect
ขอแก้ไข
1. นางสาวสิชล   เกราะเพ็ชร์
เป็น
1. นางสาวนิโลบล  สมบูรณ์ศิริ
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3614
โรงเรียนระยองวิทยาคม

เปลี่ยนจาก  นางชนารัตน์ คำอ่อน     

เป็น นายชนารัตน์  คำอ่อนค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3391

โรงเรียนนารีวุฒิ

ขอเปลี่ยนจาก นางราตรี วารศิลป์

เป็น นางราตรี วราศิลป์

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3319

โรงเรียนนารีวุฒิ

ขอเปลี่ยน จาก นายสิชล  เกราะเพ็ชร์

เป็น นางสาว สิชล เกราะเพ็ชร์

เเละ ด.ญ. อัจจิมา พิมพ์กิ

 เป็น นางสาว อัจจิมา พิมพ์กิ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

 

หมายเลขการสมัคร 3298

นางสาวสุภัทรา บุญดี

ขอแก้ไขจาก นางสาวสุปราณี คำสวัสดิ์

    เป็น        นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลข 3184 ณิชา ตันติศิริวิทย์

เปลี่ยนลิงค์เป็น http://www.thaigoodview.com/node/86720

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

ขอรบกวนนะคะ
หมายเลขการสมัคร 3255
นางสาวดนุลดา  จันทะสิงห์
ขอเปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/82686
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3185
นางสาวภาณวี  ฉัตรค้ำจุนเจริญ

 ขอเปลี่ยนจาก  http://www.thaigoodview.com/node/81518

 เป็น http://thaigoodview.com/node/85279

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3177
ขอเปลี่ยนจาก
URL: http://www.thaigoodview.com/node/82957 เป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3089
ขอเปลี่ยนจาก
URL: http://www.thaigoodview.com/node/83737
เป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3217
นางสาวผกามาศ  ตั้งติรวัฒน์
จะขอเปลี่ยนเป็นURL:http://www.thaigoodview.com/node/84466
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 2878 กับ หมายเลขการสมัคร 3025 ซ้ำกันคะ

ขอเเจ้งลบหมายเลขการสมัคร 3025

 

 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขสมัคร 2879 กับหมายเลขการสมัคร 3024 ซ้ำกันค่ะ

ขอแจ้งลบเหลือหมายเลขการสมัคร 2879

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3184

ขอแก้linkค่ะ

เป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/83824 

ขอบพระคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

หมายเลขการสมัคร 3089
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ขอแก้

URL:http://www.thaigoodview.com/node/78306 

เป็น

URL:http://thaigoodview.com/node/83737

 

รูปภาพของ hong

เรียนร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์