เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รองผู้อำนวยการพะเยาว์ นองเจริญ

รูปภาพของ aons1

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง                  : การประเมินโครงการพัฒนาการสอนของครูด้วยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์)  สำนักงานเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานครผู้ประเมิน              : นางพะเยาว์  นองเจริญปีการศึกษา           : 2552                 การประเมินโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการพัฒนาการสอนของครูด้วยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์)  สำนักงานเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)  ซึ่งประเมิน  4  ด้าน คือด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  และประเมินผลกระทบของโครงการ  ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  1  คน  ครู  35  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  จำนวน  3  ฉบับ  ฉบับที่ 1  ใช้ประเมินด้านสภาวะแวดล้อมและด้านปัจจัยเบื้องต้น  ฉบับที่  2  ใช้ประเมินด้วนกระบวนการและฉบับที่  3  ใช้ประเมินด้านผลผลิต  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                ผลการประเมิน                1.  ด้านสภาวะแวดล้อม  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักการศึกษา  นโยบายของโรงเรียน  แผนปฏิบัติราชการและความต้องการของครู  มีความสอดคล้องกันโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =  4.13 ,   =  0.590)  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นคำถาม พบว่า  มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  3  ข้อ  นอกนั้นอยู่ในระดับมาก                  2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  เห็นว่า  ปัจจัยเบื้องต้นที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ  โดยรวม  เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (  =  3.76 ,   =  0.647)  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นคำถาม  พบว่า  มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ 

                3.  ด้านกระบวนการ  พบว่า  กระบวนการในการดำเนินโครงการ  ตั้งแต่การวางแผนโครงการ  การมีส่วนร่วม  การดำเนินการ  การนิเทศ  กำกับติดตาม  การบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนการประเมินผลและรายงานโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (  =  3.77 ,   =  0.712)  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นของข้อคำถาม  พบว่า  มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ 

                4.  ด้านผลผลิต  พบว่า  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =  4.17 ,   =  0.589)  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นข้อคำถาม  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด  5  ข้อ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวม  เห็นว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมาก (  =  3.86 ,   =  0.642)  และเมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นของข้อคำถาม  พบว่า  มีการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมากทุกข้อ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์