สรุปการอ่าน


เส้นทางที่สองนำพาชีวิตไปสู่ความขึ้นสูง   ฉะนั้นพวกเราทุกคนควรนำทางชีวิตของเราเป็นสู่ทางที่ดี ทำดี คิดดี พูดดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหนังสือ : เมื่อไม่รู้จักตัวเอง ก็ไม่รู้ว่าตนควรจะมีหน้าที่อะไร
ผู้แต่ง : ท่านพุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : สมิต / สนพ.
ปีที่พิมพ์ : 12 / 2552
จำนวนหน้า : 24  อ่านวันที่ : 18 มิถุนายน 2553
ตรงกับสาระการเรียนรู้ : พระพุทธศาสนา
สาระที่ได้จากเรื่อง : หลักธรรมคำบรรยายของท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางแห่งความสุข
ตัวละครที่ชอบ/เหตุผล : ท่านพุทธทาสภิกขุ
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง : ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่ในทางไม่ประมาท
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน :
ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท