ศรีนครินทรวิโรฒคัดคนเก่งกีฬาเรียนป.ตรี


          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีด้วยวิธีสอบตรง ประเภทโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 42 สาขาวิชา รวม 129 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2552
          คณะที่เปิดรับ
          -คณะสหเวชศาสตร์
          -คณะวิศวกรรมศาสตร์
          -คณะพลศึกษา
          -คณะสังคมศาสตร์
          -คณะศึกษาศาสตร์
          -คณะวิทยาศาสตร์
          -คณะศิลปกรรมศาสตร์
          -วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
          -วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปรกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          6.ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้านการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.มีอายุไม่เกิน 28 ปีก่อนวันสมัคร
          2.เป็นผู้มีความสามารถด้านกีฬาดังต่อไปนี้คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทควันโด เทนนิส แบดมินตัน ลีลาศ ยูโด เรือพาย บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น ฟุตบอล เปตอง รักบี้ฟุตบอล และชนิดกีฬาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ให้ส่งใบรับรองตามแบบอ.1 และประวัติทางการกีฬาแบบอ.2 หลังจากการสมัคร)
          2.1 เป็นนักกีฬาระดับทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติ
          2.2 ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ
          2.3 ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือเทียบเท่า
          3.สำหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพมาก่อน
          4.ผู้สมัครวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนทั้ง 2 สาขาวิชา หากมีคะแนน TOEFL 450 หรือ IELTS 4.5 หรือผลการสอบจากแหล่งอื่นที่เทียบเคียง ไม่ต้องทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือในกรณีที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาเอกตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          5.ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่ระบุ
          เอกสารประกอบการสมัคร
          1.สำเนาระเบียนการศึกษา (ใบรบ. หรือใบปพ.1:4) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปัจจุบัน (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
          2.หลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา ดังต่อไปนี้
          2.1 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทางสาขาวิชาที่สมัคร เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ
          2.2 ใบรับรองความสามารถทางด้านการกีฬาของผู้สมัคร (แบบอ.1)
          2.3 ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร (แบบอ.2) โดยหลักฐานดังกล่าวต้องส่งถึงงานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ แบบลงทะเบียนด่วนภายในวันที่ 12 กันยายน 2552 เท่านั้น
          นิสิตประเภทโควตานักกีฬา ต้องเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่เป็นนิสิต และนักกีฬาระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาและค่าครองชีพในวงเงินไม่เกิน 120,000 บาทต่อปี
          การสมัคร
          -เข้าเว็บไซต์ที่
http://admissions.swu.ac.th ดูรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 1 (สอบตรง) ประเภทโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2552 แล้วดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่ต้องการสมัครและอื่น ๆ ให้ดี
          -บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง
          -พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงินผ่านทางธนาคาร/ที่ทำการไปรษณีย์ ไปยื่นชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 400 บาท พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารหรือไปรษณีย์เรียกเก็บซึ่งได้ระบุไว้แล้วในแบบฟอร์มการสมัครภายใน 1 วันทำการหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชำระเงินมากกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนดไว้จะต้องชำระใหม่ ส่วนที่ชำระไว้แล้วถือเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
          -เมื่อชำระเงินค่าสมัครไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่ชำระเงินไปแล้ว ต้องเริ่มปฏิบัติการสมัครใหม่ โดยต้องกระทำภายในวันที่ 12 กันยายน 2552 เท่านั้น และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
          เสร็จแล้วให้ส่งเอกสารการสมัครตามที่ระบุไว้ภายหลังจากการชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว           
          สนใจดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก
http://admissions.swu.ac.th
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104866. แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
            ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 004(393)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์