กองทัพบกคัดรับทุนแพทย์พระมงกุฎ


          วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระบบรับตรง (Direct Admissions) จำนวน 100 นาย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2552
          2.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร)
          3.ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันไว้เรียบร้อยแล้ว
          4.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับ สกอ. ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)
          มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์
          1.อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงเปิดการศึกษา (ปี 2552)
          2.เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิน (เกิดในประเทศไทย) หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่า ตาหรือยาย ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ให้เตรียมหลักฐานสำเนาสูติบัตรของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด หรือหลักฐานหนังสือรับรองจากที่ทำการอำเภอ/เขต ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยมาแสดง)
          3.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์
          4.เป็นผู้ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ เช่น ตาบอดสี โรคอ้วนพี เป็นต้น และไม่เป็นโรค หรือปัญหาทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรค หรือขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ตามระเบียบกรมการแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2541 และระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2550
          5.เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร สำหรับเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
          6.เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติซึ่งพอจะถือว่าเป็นผู้มีภรรยาหรือสามี
          7.เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          8.เป็นผู้ไม่ติดสารเสพคิด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          9.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ทาง Internet
          -ชำระเงินค่าสมัคร 1 สิงหาคม–4 กันยายน 2551 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
          -ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551
          -สอบวิชาเฉพาะ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551
          -ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณเดือนธันวาคม 2551
           วิธีการสมัคร
          -สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กสพท 01) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะ/สถาบันได้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ลำดับ ตามลำดับความต้องการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ และกดยืนยันข้อมูลใบสมัคร แล้วผู้สมัครสอบจะได้รับ
          1.เลขที่อ้างอิงสำหรับชำระเงิน
          2.แบบฟอร์ม กสพท 01 รายละเอียดข้อมูลผู้สมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของ กสพท
          3.เอกสารแบบฟอร์ม กสพท 02 เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์มหาชน จำกัด ได้ทุกสาขา ภายในวันเวลาที่ระบุ
          -ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ (ไม่รวมถึงลำดับการเลือก) ผู้สมัครต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม กสพท. 03 ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย ส่งไปยัง สถานที่ประสงค์จะสมัครโดยแนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนและหลักฐานการชำระเงิน
          -หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนลำดับที่เคยสมัครไว้แล้ว จะต้องสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกครั้งที่ขอเปลี่ยนลำดับโดยมีเงื่อนไขคือ
          1.ทำการสมัครเปลี่ยนลำดับใหม่ภายใน 31 สิงหาคม 2551
          2.มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อน ก่อนการเปลี่ยนลำดับนี้แล้ว
          3.จะเปลี่ยนลำดับได้ต้องหลังจากการชำระเงินค่าสมัครสอบครั้งก่อนผ่านไปแล้วอย่างน้อย 2 วัน
          4.ชำระค่าสมัครใหม่จำนวน 715 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
          5.ส่งหลักฐานการสมัครสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมสำเนาใบชำระเงินในข้อ 4 ไปยังฝ่ายรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2551
          ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก โดย กสพท จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่ได้มีการชำระเงิน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2551 จำนวน 715 บาทเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนลำดับใด ๆ ทั้งสิ้น
          เอกสารประกอบใบสมัครสอบวิชาเฉพาะ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
          1.เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร (กสพท 01)
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
          3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป จัดใส่ซองจดหมายเล็กหรือถุงพลาสติกใส ปิดผนึก เขียนหน้าซองว่า “รูปถ่ายจำนวน 4 รูป”
          4.หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือขนาดไม่เกิน 5x10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ที่ถึงมือผู้สมัคร พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซอง ๆ ละ 5 บาท เพื่อ กสพท จะส่งบัตรประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
          6.เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันที่เรียนอยู่ก่อนวันสมัคร
          7. ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น สถานที่ส่งเอกสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารสมัครสอบ) ตึกอานันทมหิดลชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330
          8.กำหนด ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2551 ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับเอกสารที่นำมาส่งด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่ส่งโดยไปรษณีย์เอกชน ต้องส่งล่วงหน้าและต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่  4 กันยายน 2551
          การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในกำหนดเวลาข้างต้นการชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
          -นำเอกสารการชำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท 02) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน
          -ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 700 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 15 บาท รวมเงินที่ชำระผ่านธนาคาร 715 บาท
          -ทางศูนย์รับสมัครสอบจะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว
          -ให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที่ link ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ ที่เว็บไซต์
www.si.mahidol.ac.th/consortium ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและใบแจ้ง
          กำหนดการสอบ  ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ให้ Print หน้าจอ ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ (กสพท 06) ส่งโทรสารมาที่ 0-2411-5038, 0-2411-4142 และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบ กสพท 06 ไปแสดงที่กองอำนวยการสอบในวันสอบเพื่อรับบัตรแทน
          -กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สนามสอบวิชาเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสงขลา  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดขอนแก่น
สนามสอบอื่น ๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มเติม
          สิทธิ์ประเภททุนกองทัพบก
          -มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
          -ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย
          -ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงทั่วไป ปีละ 24,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด
          -เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับแต่งตั้งและบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เข้ารับราชการในกองทัพบกสังกัดกระทรวงกลาโหม
          -การชดใช้ทุน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา (10 ปี)
          สิทธิ์ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
          -มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
          -ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าบำรุงทั่วไป ปีละ 24,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด
          -เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด
          -การชดใช้ทุนปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี         
         ผู้สนใจสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่
www.si.mahidol.ac.th/consortium หรือ www.pcm.ac.th สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเตรียมการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ โทร.0-2354-7826, 0-2354-7600 ต่อ 93588, 93744 โทรสาร 0-2354-7659
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104862 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
             ข้อมูล : คอลัมน์ “ทุนใหม่ล่าสุด”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 004(393)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์