กองทัพบกคัดรับทุนแพทย์พระมงกุฎ


          วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระบบรับตรง (Direct Admissions) จำนวน 100 นาย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2552
          2.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพท