กองทัพบกคัดรับทุนแพทย์พระมงกุฎ


          วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระบบรับตรง (Direct Admissions) จำนวน 100 นาย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2552
          2.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร)
          3.ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันไว้เรียบร้อยแล้ว
          4.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับ สกอ. ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)
          มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์
          1.อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงเปิดการศึกษา (ปี 2552)
          2.เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิน (เกิดในประเทศไทย) หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่า ตาหรือยาย ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ให้เตรียมหลักฐานสำเนาสูติบัตรของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด หรือหลักฐานหนังสือรับรองจากที่ทำการอำเภอ/เขต ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยมาแสดง)
          3.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์
          4.เป็นผู้ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ เช่น ตาบอดสี โรคอ้วนพี เป็นต้น และไม่เป็นโรค หรือปัญหาทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรค หรือขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ตามระเบียบกรมการแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2541 และระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2550
          5.เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร สำหรับเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
          6.เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติซึ่งพอจะถือว่าเป็นผู้มีภรรยาหรือสามี
          7.เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          8.เป็นผู้ไม่ติดสารเสพคิด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          9.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ทาง Internet
          -ชำระเงินค่าสมัคร 1 สิงหาคม–4 กันยายน 2551 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
          -ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551
          -สอบวิชาเฉพาะ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551
          -ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณเดือนธันวาคม 2551
           วิธีการสมัคร
          -สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กสพท 01) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะ/สถาบันได้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ลำดับ ตามลำดับความต้องการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ และกดยืนยันข้อมูลใบสมัคร แล้วผู้สมัครสอบจะได้รับ
          1.เลขที่อ้างอิงสำหรับชำระเงิน
          2.แบบฟอร์ม กสพท 01 รายละเอียดข้อมูลผู้สมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของ กสพท
          3.เอกสารแบบฟอร์ม กสพท 02 เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์มหาชน จำกัด ได้ทุกสาขา ภายในวันเวลาที่ระบุ
          -ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ (ไม่รวมถึงลำดับการเลือก) ผู้สมัครต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม กสพท. 03 ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย ส่งไปยัง สถานที่ประสงค์จะสมัครโดยแนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนและหลักฐานการชำระเงิน
          -หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนลำดับที่เคยสมัครไว้แล้ว จะต้องสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกครั้งที่ขอเปลี่ยนลำดับโดยมีเงื่อนไขคือ
          1.ทำการสมัครเปลี่ยนลำดับใหม่ภายใน 31 สิงหาคม 2551
          2.มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อน ก่อนการเปลี่ยนลำดับนี้แล้ว
          3.จะเปลี่ยนลำดับได้ต้องหลังจากการชำระเงินค่าสมัครสอบครั้งก่อนผ่านไปแล้วอย่างน้อย 2 วัน
          4.ชำระค่าสมัครใหม่จำนวน 715 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
          5.ส่งหลักฐานการสมัครสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมสำเนาใบชำระเงินในข้อ 4 ไปยังฝ่ายรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2551
          ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก โดย กสพท จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่ได้มีการชำระเงิน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2551 จำนวน 715 บาทเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนลำดับใด ๆ ทั้งสิ้น
          เอกสารประกอบใบสมัครสอบวิชาเฉพาะ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
          1.เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร (กสพท 01)
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
          3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป จัดใส่ซองจดหมายเล็กหรือถุงพลาสติกใส ปิดผนึก เขียนหน้าซองว่า “รูปถ่ายจำนวน 4 รูป”
          4.หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือขนาดไม่เกิน 5x10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ที่ถึงมือผู้สมัคร พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซอง ๆ ละ 5 บาท เพื่อ กสพท จะส่งบัตรประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
          6.เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันที่เรียนอยู่ก่อนวันสมัคร
          7. ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น สถานที่ส่งเอกสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารสมัครสอบ) ตึกอานันทมหิดลชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330
          8.กำหนด ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2551 ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับเอกสารที่นำมาส่งด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่ส่งโดยไปรษณีย์เอกชน ต้องส่งล่วงหน้าและต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่  4 กันยายน 2551
          การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในกำหนดเวลาข้างต้นการชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
          -นำเอกสารการชำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท 02) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน
          -ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 700 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 15 บาท รวมเงินที่ชำระผ่านธนาคาร 715 บาท
          -ทางศูนย์รับสมัครสอบจะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว
          -ให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที่ link ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ ที่เว็บไซต์
www.si.mahidol.ac.th/consortium ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและใบแจ้ง
          กำหนดการสอบ  ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ให้ Print หน้าจอ ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ (กสพท 06) ส่งโทรสารมาที่ 0-2411-5038, 0-2411-4142 และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบ กสพท 06 ไปแสดงที่กองอำนวยการสอบในวันสอบเพื่อรับบัตรแทน
          -กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สนามสอบวิชาเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสงขลา  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดขอนแก่น
สนามสอบอื่น ๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มเติม
          สิทธิ์ประเภททุนกองทัพบก
          -มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
          -ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย
          -ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงทั่วไป ปีละ 24,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด
          -เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับแต่งตั้งและบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร เข้ารับราชการในกองทัพบกสังกัดกระทรวงกลาโหม
          -การชดใช้ทุน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา (10 ปี)
          สิทธิ์ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
          -มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
          -ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าบำรุงทั่วไป ปีละ 24,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด
          -เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด
          -การชดใช้ทุนปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี         
         ผู้สนใจสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่
www.si.mahidol.ac.th/consortium หรือ www.pcm.ac.th สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเตรียมการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ โทร.0-2354-7826, 0-2354-7600 ต่อ 93588, 93744 โทรสาร 0-2354-7659
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104862 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
             ข้อมูล : คอลัมน์ “ทุนใหม่ล่าสุด”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 004(393)
www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 555 คน กำลังออนไลน์