ตรวจสอบรายชื่อ สื่อเล่านิทานด้วยเสียง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สื่อเล่านิทานด้วยเสียง

ลำดับที่
 
สื่อเล่านิทานด้วยเสียง
รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3108 P
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
เลขที่ 112 หมู่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
1. เด็กชายธเนศวร์ อุตสาหะ
2. เด็กชายณัฐพล แก้วมณี
3. เด็กหญิงนพร ตันโต
เรื่อง กระรอกกับหนู
2.  
หมายเลขการสมัคร 3127
โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)
เลขที่ 361 หมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 
1. เด็กหญิงศรัณย์พร ฟองศรัณย์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองศิริประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิชาญาพร วังขีด
4. เด็กหญิงอรจิรา เหมืองทอง
เรื่อง กรุณาแจ้งด่วน
3.  
หมายเลขการสมัคร 3143 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวสิริวรรณ แสงวงศ์
2. นางสาววาทินี หมายมั่นศร
3. นางสาวภัทรินทร์ ดิเรกโรจน์วุฒิ
4. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
เรื่อง ราชสีห์กับหนู
4.  
หมายเลขการสมัคร 3146 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวจตุพร เจริญสุขเกษม
2. นางสาวสโรชา วันหวัง 
3. นางสาวสินี ธงถาวรสุวรรณ
4. นายสมชาย น่วมกลิ่น
เรื่อง ลูกหมูสามตัว
5.  
หมายเลขการสมัคร 3201 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวณัฐชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี หอมจันทร์ 
3. นางสาววิศนันทน์ ศิริศรีวัฒนาถาวร
เรื่อง PINOCCHOI (พีน็อคคีโอ)
6.  
หมายเลขการสมัคร 3225
โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)
เลขที่ 361 หมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
1. เด็กหญิงศรัณย์พร ฟองศรัณย์  
2. เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองศิริประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิชาญาพร วังขีด
4. เด็กหญิงอรจิรา เหมืองทอง
เรื่อง ตายเพราะปาก
7.  
หมายเลขการสมัคร 3235
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เลขที่ 183 หมู่ 1 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
1. เด็กชายกฤติยชญ์ สิริสิน
2. นางสาวฐิติพร แสนปุ๋ย
3. เด็กหญิงศรญา แสนปุ๋ย
4. เด็กหญิงทัศนีย์ จันทร์สิงห์
5. เด็กหญิงพฤกษา จันทร์สิงห์
เรื่อง โคดำยอดกตัญญู
8.  
หมายเลขการสมัคร 3236 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. นางสาวณิชนันทน์ รัตน์วสุนธรา
2. นางสาวกรภัสสร สันธนะจิตร
3. นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์
4. นางสาวภาณวี ฉัตรค้ำจุนเจริญ
เรื่อง นักเดินทาง 
9.  
หมายเลขการสมัคร 3237 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
1. นางสาววัจนี อมรวัชรพงศ์
2. นายสมชาย น่วมกลิ่น
3. นางสาวฑิฆัมพร สุรัตนไชยวณิชย์
4. นางสาวฐิติรัตน์ เฟื่องวรรธนะ
เรื่อง สามเกลอจอมยุ่ง
10.  
หมายเลขการสมัคร 3279 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
1. นางสาวชนาพร สันตะวาลิ้ม
2. นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์
3. นางสาวฑิตาพร ลิ้มภูวนนท์
4. นายสมชาย น่วมกลิ่น
เรื่อง กระต่ายกับเต่า
11.  
หมายเลขการสมัคร 3308 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวนาตยา บุตรครุธ
2. นางสาวญาดา มุขอารีวัฒนา
3. นางสาวศิวพร ฉลองขวัญ
4. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
เรื่อง ลูกหมูสามตัว
12.  
หมายเลขการสมัคร 3361 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
1. นางสาวตวงทิพย์ สุระรังสิต
2. นางสาวชลัยรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล
3. นางสาวสกาวรัตน์ บุญเลิศ
4. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ 
เรื่อง เหมียว เหมียวไม่อยากเป็นแมว
13.  
หมายเลขการสมัคร 3362 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. นางสาวสโรชา ถาวรศิลสุระกุล
2. นางสาวอิสริยะ อัศวมงคลพันธุ์  
3. นางสาวกรรณิกา ดีเทียน
4. นายสมชาย น่วมกลิ่น
เรื่อง เจ้าชายสูทขาวสูทดำ
14.  
หมายเลขการสมัคร 3363 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์
2. นางสาววรรณธิดา นาคเกษม
3. นางสาวนวพร นิธิปัญญาวงศ์
4. นางสาวปิยวรรณ ครองมิ่งมงคล
5. นางสาวสุทธิดา มโนมยางกูร
เรื่อง แอปเปิ้ลวิเศษ
15.  
หมายเลขการสมัคร 3378 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   
1. นางสาวเบญจพร ฟู  
2. นางสาววิมลวรรณ ฟู
3. นางสาวพรพิมล ไตรรัตนพรเจริญ
4. นางสาวพรรณี เจียมทนงศักดิ์
เรื่อง ค้างคาวเย้ยยุทธจักร
16.  
หมายเลขการสมัคร 3393 P
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เลขที่ 295 ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
1. เด็กหญิงศวัสมน ใจดี
2. เด็กหญิงวริศา ใจดี
3. นางฑีฆะรัตน์ ใจดี
4. นายธีระ เลิศภูมิปัญญา
เรื่อง เจ้าก้น
17.  
หมายเลขการสมัคร 3394 P
โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์
เลขที่ 162/2 ซอยกาญจนาคม  ถนนพหลโยธิน 2
ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท  จังหวัด กรุงเทพฯ
1. เด็กหญิงปุญญนันท์ ดวงสร้อยทอง
2. นางบุญศรี ดวงสร้อยทอง
3. นายนนทศักดิ์ ดวงสร้อยทอง
เรื่อง หนูนิดพูดโกหก
18.  
หมายเลขการสมัคร 3398 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
1. นางสาวนัสรีน เอกชน
2. นางสาววรางคณา มงคลรัตน์
3. นางสาวสุชานาถ ว่องวัฒนโรจน์ 
4. นางสาวอาทิตยา บุญเกิด
เรื่อง หนูทำได้
19.  
หมายเลขการสมัคร 3399
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวอิสริยะ อัศวมงคลพันธุ์ 
2. นางสาวสโรชา ถาวรศิลสิรกุล
3. นางสาวกรรณิกา ดีเทียน
4. นายสมชาย น่วมกลิ่น
เรื่อง หมีขาวไม่มีขน
20.  
หมายเลขการสมัคร 3400 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
1. นางสาววรวรรณ ทองแผ่น 
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตติกยะพงษ์เผ่าพันธุ์
3. นางสาวฉัตรพิมล มหวงศ์วิริยะ
4. นางสาวอาทิตยา บุญเกิด
เรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
21.  
หมายเลขการสมัคร 3402 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
1. นางสาวพิชญา บุญยืน
2. นางสาวพรรณวดี จันทระโยธา
3. นางสาวกัลยาลักษณ์ อัญชันบุตร
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
เรื่อง หมีขาวไม่มีขน
22.  
หมายเลขการสมัคร 3403 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
1. นางสาวชัชชญา ธนดำรงเลิศ
2. นางสาวภัทรภร โชคบุญเปี่ยม
3. นางสาวยอดขวัญ แซ่เฮ้ง
4. นางสาวอาทิตยา บุญเกิด 
เรื่อง ยัยมะเขือเทศขี้แยกับเจ้าชายแครอทผู้กล้าหาญ
23.  
หมายเลขการสมัคร 3451 P
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแข่
เลขที่ 141 หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
1. เด็กชายสมรักษ์ ใจกาศ
2. นางดอกไม้ ปานพาน
3. เด็กหญิงสรัญรัตน์ ตุ้ยกาศ
4. เด็กชายธีรภัทธ์ ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
5. เด็กชายศุภกร เดคำกาศ
เรื่อง หมูอ้วนโชคดี
24.  
หมายเลขการสมัคร 3499 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นางสาวนฤมล ยิ้มฉวี      
2. นางสาวธัญญาเรศ สดไสย
3. นางสาวอารดี ทวีทรัพย์
4. นางสาวพรชนก เริ่มเจริญ
เรื่อง บ่อน้ำของไรอัน
25.  
หมายเลขการสมัคร 3540 P
โรงเรียนราชวินิต ประถมบางแค
เลขที่ 130 หมู่ 3 ซ.62/4 ถ.บางแคเหนือ ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. เด็กหญิงจรัสทิพย์ กำจร
2. นางศุภมาศ กำจร
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์ ผิวขำ
4. เด็กหญิงสุวัจณี บุพลับ
เรื่อง เค้กจอมซ่ากับโดนัทช็อกโกแลต
26.  
หมายเลขการสมัคร 3565 P
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)
เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. เด็กชายวรฤทธิ์ กิ่งนอก
2. เด็กหญิงรัชนีกร คำรัตน์
3. นางสาวสุรภา ดุลยพัฒน์
4. นางภัทรพร เส้งพัฒน์
5. นางปวีณรัตน์ ตีรณานุสิษฐ์ 
เรื่อง กระต่ายกับเต่า
27.  
หมายเลขการสมัคร 3566 P
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)
เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. เด็กหญิงปวีณา อุปมัย
2. เด็กหญิงสุพรรณี ผาชา
3. เด็กหญิงลัดดา ปรางค์มณี
4. เด็กหญิงสุภาพร แจ่มกระจ่าง 
เรื่อง ไก่กับสุนัขจิ้งจอก
28.  
หมายเลขการสมัคร 3567 P
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)
เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ชัยบรรจงรัตนะ
2. เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงวิชชุดา วงตาดี
4. เด็กหญิงพนิดา ตราสุวรรณ
5. เด็กชายเจษฎากรณ์ แซ่จ๋าว 
เรื่อง กบเลือกนาย
29.  
หมายเลขการสมัคร 3568 P
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)
เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. เด็กหญิงอรนีย์ พูนดิษฐ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี ชูนามชัย
3. เด็กหญิงภาวนา สิทธิวงษ์
4. เด็กหญิงนลพรรณ ปิยควาณิช
5. นางสาวสุวรรณา เหลืองประมวล 
เรื่อง ผักพิชิตความจน
30.  
หมายเลขการสมัคร  3586 P
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)
เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สงสาร
2. เด็กหญิงชุติมา   เพ็งสวย
3. เด็กหญิงจุฑามาส  โมเหลา
4. นางจักรครินทร์  ตูมโฮม
เรื่อง แม่กบกับแม่วัว
31.  
หมายเลขการสมัคร 3589 P
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)
เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
1. เด็กหญิงชลพร ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชยางกรู ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า สีลาสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์ สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงสุนิสา คำภูเลิศ
เรื่อง ปลาดุกรบยักษ์
32.  
หมายเลขการสมัคร  3601 P
โรงเรียนราชินี
เลขที่ 444 ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
1. นางสาวภิรมย์สิริ ตรีเกสรนพมาศ
2. นางสาวชนนิกานต์ อุ่นอบ
3. นางสาววริศรา ศุภชาต
4. นางสาวอรณิชา งามเศรษฐมาศ
5. นางสาวอาจารีย์ โสมนาเจริญวงษ์
เรื่อง จุดประกายไฟในตนเอง
33.  
หมายเลขการสมัคร 3602 P
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)
เลขที่ 34 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 
1. เด็กชายนัฏฐพล  พนมรักษ์
2. นางหทัยรัตน์  ด้วงอินทร์
3. นายสุรวิช  ด้วงอินทร์
เรื่อง พระเศวตสุรคชาธาร
34.  
หมายเลขการสมัคร 3610 P
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
เลขที่ 146 หมู่ที่ 5  ตำบล ปางมะผ้า    
อำเภอ ปางมะผ้า
จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150
1. เด็กหญิงจารุณี   พรชัยวสันต์ 
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   พรชัยวสันต์ 
3. นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์
4. นางสาวนวลนภา  บวรบุญญานนท์
5. นางสาวทิพวัลย์  ชุติภัทร
เรื่อง ปีศาจเขาวงกต
35.  
หมายเลขการสมัคร 3612 P
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
เลขที่ 146 หมู่ที่ 5  ตำบล ปางมะผ้า    
อำเภอ ปางมะผ้า
จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150
1. เด็กหญิงภัสสร   ไพรปรีเปรม  
2. เด็กหญิงจินดา  อุดมอัมพร
3. เด็กหญิงศิริพร  ธารีพิทักษ์
4. เด็กหญิงนฤมล  ธารารักษา
5. นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ 
เรื่อง กระต่ายกับเต่า
36.  
หมายเลขการสมัคร 3619 P
โรงเรียนจักรคำคณาทร
เลขที่ 426 ตำบล  ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด ลำพูน 51000
1. ด.ญ.ภัทรพร ชัยห้วยห้า
2. ด.ญ.กมลมาศ โมลากุล
3. ด.ญ.กานต์ธิดา ตากาศ
4. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
5. นายเชิด ตากาศ 
เรื่อง ปริศนา 4 ข้อ ของกษัตริย์
37.  
หมายเลขการสมัคร 3629 P
โรงเรียนราชินี
เลขที่ 444 ตำบล พระบรมมหาราชวัง 
อำเภอ พระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
1. นางสาว สุภาวดี ศักดิ์ศรีนภากุล
2. นางสาว อติพร โตโพธิ์ไทย
3. นางสาว ปาณิสรา บุญม่วง
เรื่อง นางฟ้าหลังไมค์
38.  
หมายเลขการสมัคร  3647
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน 
จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางสาวจินดารัตน์  ศิลาชัย
2. นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ
3. นายกิตติพันธ์  บุดดา
4. นางสาวภัณฑิรา บุดดาวงษ์
5. นายพิเชษฐ์  เพ่งเล็งดี
เรื่อง หนูนิดไม่อยากกินผัก
39.  
หมายเลขการสมัคร 3648 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน 
จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางสาวเอื้องฟ้า  กระสังข์
2. นางสาวธีร์ชิตา  เทียบคุณ
3. นางสาวอรสา    ผักไหม
4. นายสุทนต์   กระสังข์
เรื่อง หนูนิดไม่อยากแปรงฟัน 
40.  
หมายเลขการสมัคร 3649 P
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554 ตำบล เวียง อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย 57000
1. เด็กชายณัฐวุฒิ ติ๊บสุภา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี บุญปั๋น
3. เด็กหญิงรัญชิดา พรมมินทร์
เรื่อง ไก่บินกินไก่
41.  
หมายเลขการสมัคร 3662 P
โรงเรียนคลองลานวิทยา  
เลขที่ 145ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ คลองลาน
จังหวัด กำแพงเพชร 62180
1. ด.ญ.เรณู   หูติ๊บ     
2. ด.ญ. ศิรินภา   ทาจี
3. ด.ญ.สายรุ้ง   สุภาวงค์ 
เรื่อง ลิงกับโลมา 
42.  
หมายเลขการสมัคร 3663 P
โรงเรียนคลองลานวิทยา  
เลขที่ 145ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ คลองลาน
จังหวัด กำแพงเพชร 62180
1. ด.ญ.เกตุกนก   ศรีสุกใส     
2. ด.ญ.นัสสิมา   ปัญญาวุฒิ
3. ด.ช.อภินันท์   สุริยะมั่ง   
เรื่อง ทำไมสุนัขจิ้งจอกจึงมีสีขาว
43.  
หมายเลขการสมัคร 3664 P
โรงเรียนคลองลานวิทยา  
เลขที่ 145ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ คลองลาน
จังหวัด กำแพงเพชร 62180
1. นางสาวมณฑา   แก้วทอง
2. นางสาวนุชจรี   ดวงหิรัญ      
3. นายลำพูน    กันอิน
เรื่อง ปีกยาวตีลังกา
44.  
หมายเลขการสมัคร 3673 P
โรงเรียนจักรคำคณาทร
เลขที่ 426 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง 
จังหวัด ลำพูน 51000
1. ด.ญ.กัลย์สุดา ต๊บกาศ
2. ด.ญ.วรภรณ์ วงค์คม
3. ด.ญ.รุ่งนภา มาลา
4. นางศศินันท์ ติ๊บกาศ    
5. ด.ญ.ฑิตฐิตา เขื่อนแก้ว
เรื่อง กระต่ายเจ้าปัญญา    
45.  
หมายเลขการสมัคร 3674 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่   92 ตำบล  วชิรพยาบาล  อำเภอ ดุสิต 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 10300
นางสาวแวววรรณ  เจริญสุข
1. นางสาวสุวัสสา มารัตน์
2. นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม
3. นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์
4. นางสาวนิชานันท์ ครองสิน
เรื่อง การกลับมาของกระต่ายกับเต่า
46.  
หมายเลขการสมัคร 3685 P
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
เลขที่ 527 หมู่ที่ 3 ตำบล  แม่ตืน  อำเภอ ลี้
จังหวัด ลำพูน 51110
1. เด็กหญิงฐิติยา  ชุ่มกาศ 
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  ยศธิวงค์
3. เด็กหญิงวรัญชญา  สุวรรณกาศ
4. เด็กหญิงวีรยา  ตันวิรัตน์
5. เด็กชายวุฒิพรรษ  ใจคำ
เรื่อง เสือกับกระรอกน้อย
47.  
หมายเลขการสมัคร 3699 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46 หมู่ที่ 15 ตำบล  ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางสาวภัณฑิรา   บุดดาวงษ์
2. นางสาวธีร์ชิตา  เทียบคุณ
3. นายจินดารัตน์  ศิลาชัย
4. นางสาวเอื้องฟ้า  กระสังข์
5. นายพิเชษฐ์     เพ่งเล็งดี
เรื่อง หนูนิดไม่อยากไปโรงเรียน
48.  
หมายเลขการสมัคร 3700 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46 หมู่ที่ 15 ตำบล  ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
1. นางสาวอรสา  ผักไหม
2. นางสาวธีร์ชิตา  เทียบคุณ
3. นายกิตติพันธ์  บุดดา
4. นางสาวภัณฑิรา  บุดดาวง
5. นายพิเชษฐ์   เพ่งเล็งดี
เรื่อง ใครจะเอากระพรวนไปแขวนคอแมว
49.  
หมายเลขการสมัคร  3742 P
โรงเรียนคลองลานวิทยา  
เลขที่ 145 หมู่ที่ 18 ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ  คลองลาน 
จังหวัด กำแพงเพชร 62180
1. นางสาว วรรณิศา   ตาแก้ว     
2. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล      
3. นางสาวดาริน      สีแนน 
4. นางสาวเจนจิรา   ตาแก้ว
5. นางสาวฉวีวรรณ  ทองบุญตา
เรื่อง เพื่อนทรยศ     
50.  
หมายเลขการสมัคร  3754 P
โรงเรียนคลองลานวิทยา  
เลขที่ 145 หมู่ที่ 18 ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ  คลองลาน 
จังหวัด กำแพงเพชร 62180
1. นายนพดล  อถมพรมราช   
2. นายสมประสงค์  พรมพิทักษ์
3. นางสาวเจนจิรา  อยู่ดี 
เรื่อง หมาป่ากับหนังแกะ
51.  
หมายเลขการสมัคร  3755 P
โรงเรียนคลองลานวิทยา  
เลขที่ 145 หมู่ที่ 18 ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ  คลองลาน 
จังหวัด กำแพงเพชร 62180
1. นายเฉลิมเพชร คงเพชรศักดิ์     
2. นางสาวอังคณา  มีหนู     
3. นางสาวชุติมา ตุ้มบุตร 
เรื่อง เด็กน้อยกับต้นแอปเปิ้ล
52.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาวชนาพร สันตะวาลิ้ม
2. นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์
3. นางสาวฑิตาพร ลิ้มภูวนนท์
4. นายสมชาย น่วมกลิ่น
เรื่อง  กระต่ายกับเต่า
53.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 135/446 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1.นางสาวกุลยา กุลโภศน
2. นางสาวชญานิศ หนูน้อย
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์รักไทย
4. นางสาวกัญญพัชร วรภมร
5. นางสาวภิญญาพัชร์ สิมะรัฐศักดิ์
เรื่อง สิงโตกับวัวสามสหาย
54.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
 1. นางสาวเอื้องฟ้า กระสังข์
2. นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ
3. นางสาวอรสา ผักไหม
4. นายสุทนต์ กระสังข์
เรื่อง หนูนิดไม่อยากกินผัก
55.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เลขที่ 179 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
1. นายกรกช ไชยวงศ์
2. นางจันทอน ไชยวงศ์
3. นางสาวกิตติพร ไชยวงศ์
เรื่อง ไผ่รวมกอ
56.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
เลขที่91 หมู่ที่11 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
1. เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปัญญา
2. เด็กหญิงนันทินี กันคำ
3. นายวิฑูร เสนางาม
เรื่อง หนูบ้านนอกกับหนูในเมือง
57.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 12120
1.เด็กชายพัดโบก ปรียานนท์
2. เด็ฏหญิงธนัชชา อรรถพันธุ์
3. เด็กหญิงบัญฑิตา จันทวีป
4.เด็กหญิงพีรยา ชิโนทัย
5. เด็กหญิงอภิชญา ชัยศิลบุญ
เรื่อง ส้มหล่นยอดกตัญญู
58.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 12120
1.เด็กชายธนดล ประทุมสุตร
2. เด็ฏหญิงรัณธิดา นิกพงษ์
3. เด็กหญิงภาลิศา ทิพยาสารทอง
เรื่อง หงส์สีเงิน
59. หมายเลขการสมัคร - ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
1. นางสาววรวรรณ ทองแผ่น
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตติกะพงษ์เผ่าพันธุ์
3. นางสาวฉัตรพิมล มหวงศ์วิริยะ
4. นางสาวอาทิตยา บุญเกิด
เรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
60.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
 เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
1. ด.ช.กิตติพศ แซ่ย่าง
2. นางลดาวัลย์ ไชยวงศ์
3. ด.ญ.ประกายดาว เป๊งลม
4. ด.ช.วีรยุทธ จันต๊ะ
เรื่องปูกับนกยาง
61. หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ต.ริมกก  อ. เมือง จ.เชียงราย 57000
1. นายสมปราชญ์ ภิราษร
2. นางสาวธนัญธร สมนวล
3. นายศิริพงษ์ โตพิพัฒนมงคล
เรื่อง ตำนานรักอมตะแห่งล้านนา มะเมี๊ยะ
62.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
 ต.แม่จัน อ. แม่จัน จ.เชียงราย 57240
1. เด็กหญิงเจนจิรา ฝูงกลิ่น
2. อาทิตยาพร คำเงิน
3. เด็กหญิงธัญรดา ปันคำ
4. เด็กหญิงจารุมาตย์ ห้วยไชย
เรื่อง ลาอยากร้องเพลง
63.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวบุษบง สะสม
2. นางสาวศุภรัตน์ สวัสดิ์พัฒนศิริ
3. นางสาววศินี คงในสัตย์
4. นางสาวธนพร วาสนามณฑล
เรื่อง ราชสีห์กับหนู
64.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายกฤษดา ชาน้อย
2. นางสาวศุภกานต์ แก้วภิรา
3. นางสาวศตพร นิลทร
4. นางสาวพิมพ์ชนก ฟังเฟง
5. นางสาวกิตติยารรักษ์ แสงฤทธิ์
เรื่อง ม้ากับลาต่าง
65. หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นนทกร มีแสง
2. รัชชานนท์ เวชสถิตสุวรรณ
3. กนกพร จันทร์จ่อ
4. วีรภัทร นิ่มอนงค์
5. กรทักษ์ เจตน์ประยุกต์
เรื่อง กบกับหนู
66.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายประวีณ พบสุข
2. นายถิรายุ สุจิตต์อมรพันธุ์
3. นายดณัยนันท์ ศรวิเศษฐนนท์
4. นายยศศักดิ์ อุดมสิทธ์
5. นายณพวัฒน์ ไชยประพันธ์
เรื่อง หมากับเงา
67.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวณัฐฐานันท์ เตชะพัฒนพานิช
2. นายธนทัต ปากวิเศษ
3. นางสาวนภัสสร ทองประดิษฐ์
4. นางสาวกัญญาณัฐ พลีสุขชาติ
5.นางสาวปิยะธิดา แก้วพึ่งทรัพย์
เรื่อง เศรษฐีเจ้าเลห์กับลูกสาวชาวนา
68.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายนวธาร เชาว์สูงเนิน
2. นางสาวกัลลิตา บุญรักษ์วนิช
3. นางสาวพลอยไพลิน พวงผกา
4. นางสาววาริศา ธนากรวงศารัตน์
5.นางสาวนนทิกานต์ อดิเรกสมบัติ
เรื่อง สุนัขกับเงา
69.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายศุภณัฐ ทองสอาด
2. นางสาวพลอยปวีณ์ ชุ่มชาติ
3. นางสาวกาญจนา สายเพ็ชร
4. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วพลอย
เรื่อง ชาวนากับงูเห่า
70.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายคมไท หิรัญสาย
2. ประถมรัตน์ ถีปรี
3. ปริยรุฬห์ ศรีแผ้ว
4. สรวิศ ธานี
5. สิรภพ วัฒนพยุงกุล
เรื่อง ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น
71.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายตั้งมั่น อภัยนอก
2. นายวชิรปรัชญ์ ชาบุตร
3. นายวรรรพล สดากร
4. นายพงศภัค จาตุรพงศ์
5. นายจิรัฏฐ์ พงศ์ประยูร
เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับหมาล่าเนื้อ
72. หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวธารณี เวชโชติ
2. นางสาวณัฐฐวดี วิบูลยานนท์
3. นางสาวมิลตรา เกิดบุญ
4. นางสาวพันไมล์ บุญธรรม
5. นางสาววุฒิวดี เดชสุข
เรื่อง กุหลาบอังกฤษ
73. หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวสิริเมรตา สุวรรณเทน
2. นางสาวพิรญา เวทยานนท์
3. นางสาวมิ่งกมล จิระกุล
4. นางสาวมายารีย์ ดลประสิทธิ์
5. นางสาวนงลักษณ์ วัฒนกูล
เรื่อง The Legends
74.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวณัฐธิตา ปานชั้น
2. นางสาวจิรสุดา จรรยพงษ์
3. ศุฬิมาศ ฤทธิ์เกิด
4. นางสาวบุญวี สุปัญโญ
5. นางสาวอัญชิสา โก้สกุล
เรื่อง ลูกหมู  3 ตัว
75.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาววรัญญา ศักดิ์พรรณทูร
2. นางสาวนนทกร อภิราชกมล 
3. นายปริญญา สุขจีน
4. นายภาณุวิชญ์ พูลทรัพย์
5. นายปฏิพล เพ็ชรทอง
เรื่อง ขาวกับดำ
76.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายชลกร อุ่นมีศรี
2. นายปัณณ์ แสงธนู
3. นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์
4. นายแผ่นฟ้า กรวัชรมนตรี
เรื่อง การตัดสินของพระราชา
77.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายภวัต จิรโมฬี
เรื่อง การท่องเที่ยวของเงิน
78.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายรัฐพงษ์ ใจซื่อ
2. นายพศุตม์ พุฒซ้อน
3. นายกศิภีม วีรกรวาทิน
4. นายภูรินธร สมประสงค์
เรื่อง สามพี่น้อง
79.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวปัณฑารีย์ วรฐิติศักดิ์
2. นายธนพนธ์ ต้อยปาน
3. นางสาววริศรา วิเชียรมณี
เรื่อง ขอโทษนะ....เจอร์รี่
80. หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายนนทวัฒน์ พรสุริยะศักดิ์
2. นายพชร เกศวารักษ์
3. นายณัฐวัตร เล่ห์ประเสริฐ
4. นายภคิน ทรัพย์พึ่ง
5. นายวิศรุต พงศ์พันธุ์วัฒนา
เรื่อง ราชสีห์กับหนู
81. หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายสาวรุ้ง แสร์สุวรรณ
2. นางสาววิรมณ ใจมั่น
3. นางสาวชนิณตา ชื่นไชยสิทธิ์
4. นายศุภณัฐ สกุลพาณิชย์
เรื่อง กบเลือกนาย

82.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1.นางสาวรวิภา ทองสุขมาก
2. นางสาวธัชพรรณ ประทุมสุวรรณ
3.นางสาวพรรณรวี สิทธิรัตน์
4. นางสาวธัชนก ลักษณ์อำนวยพร
5. นางสาวตติพร ชูตระกูล
เรื่อง เสื้อแห่งความสุข
83.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายภาณุพงศ์ พลกำแหง
2. นางสาวสายธร ฮัน
3. นางสาวอภิชญา งามเขตต์
4. นางสาวภัทรวรรณ แซ่ปู้
5. นางสาวศุภิสรา ชูขจร
เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง
84.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพลิน ฮามอำไพ
2. นางสาวทัชชญา ธีระธนะโชติ
3. นางสาวศรัณยา แก้วรอด
4. นางสาวกมลชนก ปลั่งพัฒนะพานิชย์
5. นางสาวนัจนันท์ เลิศสัตยานนท์
เรื่อง กาตัวดำกับหงส์สีขาว
85.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายสิรภัทร สินไพบูลย์
2. นายวิศว ตะพานวงศ์
3. นายสหรัฐ ประทุมเพ็ชร
4. นายอภิวิชญ์ กันตะสุวรรณ์
5.นายวิศรุต ไพศาลธนากิจ
เรื่อง สามพี่น้อง
86. หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพิสุทธิ์ นรบดีศุภกร
2. นายภัทร พรรณพงาพันธุ์
3. นายณัฐฐี โชคเกิด
4. นายพศวัต น่วมทวงษ์
5.นายวิศรุต สังข์สุข
เรื่อง เจ้าชายขอทาน 87.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. อรจิรา ชลธนสวัสดิ์
2. นางสาวกนกพร กอบกู้วิทยา
3. นางสาวปวีณ์นุช เนียมจ้อย
4. นางสาวปวีณนุช คูธนพิทักษ์กุล
5. นางสาวสุภัทรีญา ขันธศักดิ์
เรื่อง ถุงฝัน

สมัครนิทาน หมายเลขการสมัคร 3610 ขอเปลี่ยนนามสกุลสมาชิกลำดับที่ 5 จากนางสาวทิพวัลย์  ชุติภัทรา  เป็น  นางสาวทิพวัลย์  ชุติภัทร ค่ะ ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

 

รบกวนเปลี่ยนชื่อเรื่อง ของหมายเลข3648 จากหนูนิดไม่อยากกินผักเป็น  หนูนิดไม่อยากแปรงฟัน  ด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3629
เรื่อง นางฟ้าหลังวิทยุ พิมพ์ชื่อเรื่องผิด รบกวนช่วยแก้ไขเป็น "นางฟ้าหลังไมค์"ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร  3601
5. นางสาวอาจารีย์  โสมณาเจริญวงษ์
พิมพนามสกุลผิด ต้องเป็น "โสมนาเจริญวงษ์"
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3361  ขอเปลี่ยนเรื่องเป็น  เหมียว เหมียว
ไม่อยากเป็นแมว

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3236
แจ้งชื่อเรื่องคะ
...
...
..
.
เรื่อง นักเดินทาง
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

รูปภาพของ junesranger2010

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ขอแก้ไขรายชื่อสมาชิกคะ

1.ด.ช.ธเนศวร์  อุตสาหะ

2.ด.ช.ณัฐพล  แก้วมณี

3.ด.ญ.นพร ตันโต

ส่วนลำดับที่ 4 ขอนำชื่อออกเลยค่ะเพราะซ้ำกับลำดับที่ 2

สมาชิกกลุ่มมีแค่ 3 คน

ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

 

 หมายเลขสมัคร 3143

ขอแก้ไขรายชื่อสมาชิกคนที่ 4 จาก นางสาวสิริวรรณ แสงวงศ์ เป็น นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์ ค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์