รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง                       รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ดำเนินการ                  นายสุรินทร์  ลมจะโปะ

สังกัด                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการ                2552

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนครบุรีตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการแบบ  ซิปป์โมเดล (CIPP Model) ที่แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้านคือ  ด้านบริบท/สภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการดำเนินงาน  และด้านผลผลิต  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

ผลการดำเนินการพบว่า 

      ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4   ด้านปัจจัยนำเข้า   มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านบริบท/สภาวะแวดล้อม  และด้านผลผลิตตามลำดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้

1.     ผลการประเมินด้านบริบท/สภาวะแวดล้อม  พบว่า  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมชี้วัดพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบัน  รองลงมาเห็นว่าเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับความต้องการเป็นประโยชน์และได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน ตามลำดับ

2.     ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อเปรียบเทียบความเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของปัจจัยนำเข้าพบว่า  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าองค์ประกอบด้านบุคลากรมีความเหมาะสมเพียงพอ   รองลงมาได้แก่องค์ประกอบด้านงบประมาณ  และด้านวัสดุอุปกรณ์ตามลำดับ

3.     ผลการประเมินด้านกระบวนการ  พบว่า  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ส่วนใหญ่ เห็นว่ามีกิจกรรมการดำเนินงานเหมาะสมตามโครงการ และการนิเทศติดตามผลตามระยะเวลาที่กำหนดตามลำดับ

4.     ผลการประเมินด้านผลผลิต  พบว่า  โดยรวมมีความเหมาะสม   อยู่ในระดับ  มาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนพบว่า 
โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากสิ่งอันตราย รองลงมา ได้แก่  สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ  และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตามลำดับ

      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์