รายงานการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง                           รายงานการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ                      นายสุรินทร์  ลมจะโปะ

สังกัด                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการ                    2552

บทคัดย่อรายงานการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนครบุรี  ตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) แบ่งการประเมินออกเป็น 4  ด้าน คือ  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าความเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (Standard  Deviation) 

ผลการดำเนินการพบว่า 

การประเมินการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง                 โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มาก และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ด้านส่วนใหญ่เห็นว่า 
ด้านบริบทมีความเหมาะสมมากที่สุด  รองลงมาได้แก่
  ด้านปัจจัยนำเข้า  และ ด้านผลผลิตตามลำดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 

มาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมชี้วัดพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการประเมิน  การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง       โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  สอดคล้องกับ นโยบายและแผนงานของสถานศึกษามีความเหมาะสม    มากที่สุด  รองลงมาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของประเมินการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนและท้องถิ่นซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากัน

2. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า  โดยรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อเปรียบเทียบความเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของปัจจัยนำเข้าพบว่า  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าองค์ประกอบด้านบุคลากรมีความเหมาะสมเพียงพอ  มากที่สุด  รองลงมาได้แก่องค์ประกอบด้านงบประมาณและด้านวัสดุ อุปกรณ์ตามลำดับ

3. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ  พบว่า  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนใหญ่เห็นว่าการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะทีมงานมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การนำข้อขัดข้อง จากผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ  และการดำเนินการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของประเมินการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ตามลำดับ

4. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต  พบว่า  โดยรวมมีความเหมาะสม  

อยู่ในระดับมาก  และอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อเปรียบเทียบความเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่า  โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  นักเรียนมีทักษะทางสังคมมากที่สุด  รองลงมาได้แก่  ทักษะการเรียนรู้  และทักษะการจัดการตนเองตามลำดับ

     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์