**ปฏิกิริยาการสะเทิน**

รูปภาพของ sss27574

                        

 

ปฏิกิริยาการสะเทิน  (Neutralization reaction)

 ปฏิกิริยาการสะเทิน หมายถึง ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส ซึ่งเข้าทำปฏิกิริยาพอดีกันได้สารผลิตภัณฑ์ คือ เกลือและน้ำ


 ตัวอย่างของปฏิกิริยาสะเทิน  ได้แก่ ปฏิกิริยาระหว่างกรด HCl  กับ  NaOH  ปฏิกิริยาระหว่าง CH3COOH  กับ NaOH  เป็นต้น

  HCl (aq)   +  NaOH (aq) ---->  NaCl (aq)  +  H2O (l)
  CH3COOH (aq)  +  NaOH (aq)  --->  CH3COONa (aq)  +  H2O (l)

 

การหาปริมาณสารซึ่งเป็นกรดหรือเบส โดยอาศัยปฏิกิริยาการสะเทิน

 เราสามารถหาปริมาณสารซึ่งเป็นกรดหรือเบส โดยอาศัยปฏิกิริยาการสะเทินข้างต้น


 การหาปริมาณที่เป็นกรดหรือเบสนี้ ใช้วิธีที่สารละลายตัวอย่างที่เป็นกรดหรือเบส ทำปฏิกิริยากับสารละลายที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนซึ่งเป็นเบสหรือกรด  แล้ววัดปริมาตรของสารละลายทั้งสองที่เข้าทำปฏิกิริยากัน


 สารละลายที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน เรียกว่า สารละลายมาตรฐาน และกระบวนการหาปริมาณสารโดยวิธีใช้สารละลายมาตรฐานให้ทำปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง เรียกว่า  วิธีการไทเทรต

ข้อมูลจาก ::> สื่อการเรียนการสอนของ คุณครู กุลรณี อารีมิตร