นายวีระศักดิ์ กาหลง : การใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก กา

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม

ผู้ศึกษา วีระศักดิ์ กาหลง  

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3

ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียน
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 21 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษามี 3 ประเภท คือ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  
การบวก การลบ การคูณทศนิยม จำนวน 12 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ รวม 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และ t – test (Dependent Sample)
  ผลจากการดำเนินการศึกษา การใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
  1. บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.18/ 84.77  
 2. ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7641 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ร้อยละ 76.41
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม มีความแตกต่างกันระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คือ คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมนักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60,= 0.54) แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ ด้านที่มากที่สุด ด้านเนื้อหา ( = 4.68,  = 0.49) ด้านสื่อการเรียนการสอน ( = 4.60,  = 0.53) และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.54,  = 0.59)  
  ผลจากการศึกษาครั้งนี้ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นทำให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือกันและกัน มีความรับผิดชอบในการเรียน และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์