เกษตรฯศรีราชา สอบตรงวิศวะภาคพิเศษ

         โครงการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2553
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2. เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         3. มีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และเกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.0
         4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
         5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออก จากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
         6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         หลักฐานประกอบการสมัคร
         1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
         3. หลักฐานการศึกษา
         3.1 ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
         3.2 ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สำเนาวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
         4. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
         หมายเหตุ : โดยเอกสารหมายเลข 2-4 โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องแล้ว
         การสมัครสอบ
         - สมัครด้วยตนเองที่ โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ชั้น 1 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์)
         - สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัคร พร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 (ต้องส่งสำเนาใบโอนเงินมาด้วย)
         - สมัครทางเวปไซต์ http://www.eng.src.ku.ac.th/ โดยกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ พร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 (ต้องสแกนหลักฐานต่าง ๆ แล้วแนบไฟล์ในเวปไซต์ เริ่มให้บริการได้ต้นเดือนกันยายน 2553)
         -ค่าสมัครสอบ 300 บาท สมัครในวันเวลาราชการ
         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์  0-3835-4852, 0-38-35-4580-4 ต่อ 2827 โทรสาร 0-3835-4852 หรือติดต่อคุณณิชาภัทร 08-4100-3693 โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์