ธรรมศาสตร์มอบ 33 ทุนเรียนแพทย์

         การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  จำนวน  33 ทุน รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตตั้งแต่วันที่ 13 กันยายนถึงวันที่  29 กันยายน 2553 ที่เวบไซค์  http://reg.tu.ac.th/
         จำนวนทุนที่รับสมัครและคัดเลือก
         -พื้นที่เขตภาคกลาง(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.สระบุรี)จำนวนไม่เกิน 10 ทุน
         -พื้นที่เขตภาคใต้(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกร.พ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จำนวนไม่เกิน 17 ทุน
         -พื้นที่เขตภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.เมืองฉะเชิงเทรา)จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่างด้านการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะแพทยศาสตร์ฯพ.ศ.2549
         คุณสมบัติเฉพาะของผุ้สมัครเข่าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
         1.มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554)
         2.มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ระบุ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือมีบิดาหรือมารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ระบุไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
         3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
         4.ระยะเวลาศึกษา
         4.1เคยศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดหลักสูตรในเขตส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดที่ระบุหรือ
         4.2กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดที่ระบุ
         5.รับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น(ไม่รับผู้สอบเทียบชั้น)
         6.มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(รบ.1หรือปพ.1)ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         7.ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ
         8.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
         9.เป็นผุ้ที่มีความเหมาะสมต่องายวิชาชีพ คือไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         คุณสมบัติทางการศึกษา
         เป็นผู้ที่ศึกษาในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรุ้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544:มาตรฐานการเรียนรู้ชั้นม.4-ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้
         1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
         2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
         3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
         หลักฐานการสมัคร(จะต้องส่งหลังประกาศผลสอบช้อเชียน)
         1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบ Internet พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและแบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวฃนบท จาก เวบไซคฺ http://www.med.tu.ac.th/
         2.ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
         3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(รบ.1หรือ ปพ.1)ที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         4.บัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
         5.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
         6.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเาอยู่ต่อเนืองที่ระบุในคุณสมบัคิเฉพาะ
         7.ใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล(ถ้ามี)
         ทุนที่ได้รับ
         1.เงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่จ่ายจริง(ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี)ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
         2.ค่าเช่าหอพักตามที่จ่ายจริง(ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน)ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
         3.ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
         ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1603,1606 ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1607-1612 ทางอีเมล์ : reg@tu.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์