ธรรมศาสตร์มอบ 33 ทุนเรียนแพทย์

         การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  จำนวน  33 ทุน รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตตั้งแต่วันที่ 13 กันยายนถึงวันที่  29 กันยายน 2553 ที่เวบไซค์  http://reg.tu.ac.th/
         จำนวนทุนที่รับสมัครและคัดเลือก
         -พื้นที่เขตภาคกลาง(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.สระบุรี)จำนวนไม่เกิน 10 ทุน
         -พื้นที่เขตภาคใต้(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกร.พ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จำนวนไม่เกิน 17 ทุน
         -พื้นที่เขตภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.เมืองฉะเชิงเทรา)จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่างด้านการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะแพทยศาสตร์ฯพ.ศ.2549
         คุณสมบัติเฉพาะของผุ้สมัครเข่าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
         1.มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554)
         2.มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ระบุ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือมีบิดาหรือมารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ระบุไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
         3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
         4.ระยะเวลาศึกษา
         4.1เคยศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดหลักสูตรในเขตส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดที่ระบุหรือ
         4.2กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดที่ระบุ
         5.รับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น(ไม่รับผู้สอบเทียบชั้น)
         6.มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(รบ.1หรือปพ.1)ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         7.ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ
         8.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
         9.เป็นผุ้ที่มีความเหมาะสมต่องายวิชาชีพ คือไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         คุณสมบัติทางการศึกษา
         เป็นผู้ที่ศึกษาในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรุ้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544:มาตรฐานการเรียนรู้ชั้นม.4-ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้
         1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
         2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
         3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
         หลักฐานการสมัคร(จะต้องส่งหลังประกาศผลสอบช้อเชียน)
         1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบ Internet พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและแบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวฃนบท จาก เวบไซคฺ http://www.med.tu.ac.th/
         2.ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
         3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(รบ.1หรือ ปพ.1)ที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         4.บัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
         5.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
         6.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเาอยู่ต่อเนืองที่ระบุในคุณสมบัคิเฉพาะ
         7.ใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล(ถ้ามี)
         ทุนที่ได้รับ
         1.เงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่จ่ายจ