เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้กระบวนการวิจัย 

             ในชั้นเรียน   

ชื่อผู้ประเมิน   นุชา  สระสม  ปีการศึกษา  2552 บทคัดย่อ การประเมินโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มี วัตถุประสงค์เพื่อทราบ บริบทหรือสภาวะแวดล้อม   ปัจจัยเบื้องต้น   กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล  ผู้ให้ข้อมูลคือ  ครูและ นักเรียนโรงเรียนวัดนินสุขาราม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ แบบสอบถามครู และ แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินสภาพการปฏิรูปการเรียนรู้  แบบประเมินความต้องการจำเป็น   แบบสังเกตปัจจัยเบื้องต้น ด้านวิทยากร  ด้านงบประมาณและเอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับครู แบบสอบถามกระบวนการดำเนินงานโครงการและกระบวนการฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน  แบบบันทึกโดยผู้บริหารด้านการนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   คือ ค่าร้อยละ (%)   ค่าเฉลี่ย(mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  ผลการประเมินสรุปได้  ดังนี้  1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ในเรื่องของสภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ในด้าน   ความเชื่อ ความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการเรียนรู้ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยปฏิบัติการและการประกันคุณภาพด้านการบริหารโรงเรียน  ด้านผลการปฏิบัติงาน  และโครงการที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกซึ่งโรงเรียนต้องดำเนินการก่อน คือโครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  อยู่ในระดับมาก 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ด้านวิทยากร  ด้านงบประมาณ และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับครู  ผ่านเกณฑ์การประเมิน3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการ ด้านการดำเนินงานโครงการ กระบวนการฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการได้รับการนิเทศภายในและการเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู   ผ่านเกณฑ์การประเมิน4. การประเมินผลผลิต  ด้านครูนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  ปีการศึกษา 2552 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.03   ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์