สอนพื้นฐาน...สานต่อความคิด

ข้อมูลส่วนตัวผู้วิจ้ย

ชื่อ-สกุล  นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก

วัน/เดือน/ปีเกิด 15  พฤศจิกายน  2527

ที่อยู่ 51  ถ.อาคารสงเคราะห์ 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

วุฒิการศึกษา 
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 - ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทุนที่ได้รับ 
 - โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สควค.)   โดย...สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถานที่ทำงาน 
  โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์  181 ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140   
โทรศัพท์ 073-223739 , 084-7502781

ความสำเร็จในอดีต
         เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา  สอบเข้าเรียนต่อทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเรียนจบระดับปริญญาตรี ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
        ในส่วนของการทำงานนั้น  ข้าพเจ้าต้องเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรครูทั้งในและนอกโรงเรียน รวมไปถึงนักเรียนทุก ๆ คน  และข้าพเจ้าคิดว่าความสำเร็จในการทำงานของข้าพเจ้าในอนาคตนั้นก็คือ...การได้เห็นความสำเร็จของนักเรียนนั่นเอง

ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ
รายละเอียดวิชา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 รหัสวิชา   ง 30202  (คอมพิวเตอร์) 
 เนื้อหาที่เรียน  การสร้างภาพ animation  ด้วยโปรแกรม  Macromedia Flash Version 8.0
ปัญหาที่พบ
- นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
- นักเรียนไม่โต้ตอบกับครู
- นักเรียนไม่มีความมั่นใจในตนเอง
- นักเรียนขาดทักษะการคิดสร้างสรรค์
- นักเรียนขาดทักษะการคิดประยุกต์

ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดย
 เปลี่ยนการจากบอกเป็นการถาม
 กระตุ้นให้นักเรียนคิด
 ผลงานของครูไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุด...นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่ดีกว่าได้เสมอ

เพื่อให้ผู้เรียน
 มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
 มีกล้าแสดงออก คือกล้าแสดงเสนอความคิด
 ภูมิใจในผลงานของตนเอง
 มีความสุขกับการเรียน
 มีความคิดสร้างสรรค์
 สามารถประยุกต์/ดัดแปลงพัฒนางานของตนเองได้

เรื่องเล่า : สอนพื้นฐาน...สานต่อความคิด
       ในปีการศึกษา 2552  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ง  30202  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  7  คนที่เรียนวิชานี้  ในส่วนของเนื้อหาวิชาจะสอนโดยเน้นเนื้อหาเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงาน Animation  ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8.0  ซึ่งในระยะแรกที่สอนนั้น พบว่านักเรียน  นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดประยุกต์  และสร้างสรรค์  นักเรียนขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่มีการโต้ตอบกับครู  ข้าพเจ้าจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกระบวนการสอน  โดยจัดการสอนแบบ Workshop คือการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงานจริงตามคำแนะนำเบื้องต้น (เทคนิควิธีการสอน)  และให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียนเอง   แนวความคิดที่นำมาใช้นั้นคือ อุปสรรคของการคิดที่ ดร.สุวิทย์ มูลคำ กล่าวไว้มี 7 ส่วน แต่จะขอกล่าวเพียงสามส่วนที่เกี่ยวข้องคือ ขาดประสบการณ์ที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการคิด  เพราะการคิดหากต้องการให้มโนภาพมีความแจ่มชัดก็จะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่คิดมาก่อน จะเป็นการช่วยให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น ถ้าไม่เคยพบเห็นมาก่อน ก็จะทำให้นึกไม่ออก ประสบการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ส่วนอุปสรรคอีกข้อหนึ่งคือ คือขาดกำลังใจ  ผู้ที่คิดไม่ออกมักจะเกิดความท้อแท้  สิ่งสำคัญประเภทหนึ่ง คือขาดกำลังใจจากผู้ใกล้ชิด  และส่วนสุดท้ายคือเร่งรัดให้คิดในเวลาที่จำกัด  ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย คิดไม่ออก บางครั้งทำให้รู้สึกว่าเครียดจนเกินไป (Smith , F อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลคำ ม 2551 : 142-143)
      จากแนวคิดดังกล่าวครูจะต้องขจัดอุปสรรคการคิดของนักเรียนทั้ง 3  ส่วนนี้ออกไป ในส่วนแรกครูจะต้องสอนพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพทดลองปฏิบัติในสิ่งที่ง่าย ๆ ก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานหรือเป็นประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อไป  โดยครูจะต้องคอยให้กำลังใจ และไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าถูกเร่งรัดหรือจำกัดเวลา  ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ ในแต่ละสัปดาห์ที่เข้าสอนนักเรียน ครูและนักเรียนก็จะร่วมทำ Workshop กัน โดยครูให้นักเรียนดูผลงานของนักเรียนรุ่นที่ผ่านมา  จากนั้นครูสอนวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยสาธิตให้นักเรียนดู  จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันมององค์ประกอบของงานครู และช่วยกันวิจารณ์ว่าเป็นเช่นไร และเสนอแนะเพิ่มเติมได้  จากนั้นก็ให้นักเรียนนำเทคนิควิธีการที่ครูสอน..มาสร้างชิ้นงานอะไรก็ได้ที่ใช้เทคนิคนั้น โดยให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ ครูไม่ต้องขีดกรอบความคิดของนักเรียน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำและครูคอยให้กำลังใจและคำแนะนำต่าง ๆ  จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อน ๆ ดู และให้เพื่อนร่วมกันแนะนำโดยให้นักเรียนเปิดใจรับคำติชมของเพื่อน ๆ เพื่อที่จะได้พัฒนาผลงานของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป
  
บทสรุป
ผลที่เกิดขึ้น
       ความสำเร็จของครู  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเข้าใจ และพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนได้
       ความสำเร็จของนักเรียน  ได้ชิ้นงานที่ออกมาจากความคิด ความสร้างสรรค์ของตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  และสามารถพัฒนาฝีมือหรือประสบการณ์เพื่อเข้าประกวดแข่งขันในกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  และเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และโรงเรียนต่อไป

สรุปบทเรียนที่ได้
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
   1. ได้รู้ว่า...ถ้าครูไม่ขีดเส้นหรือตีกรอบความคิดของนักเรียนให้อยู่ในวงจำกัด  จะทำให้ครูเห็นผลงานที่แปลก และหลากหลายมากยิ่งขึ้น
   2. นักเรียนทุกคนทำงานได้ตามศักยภาพของตนเอง  เพราะฉะนั้นการวางเกณฑ์หรือเป้าหมายของงานแต่ละชิ้น  ควรให้นักเรียนเป็นคนกำหนดเป้าหมายของนักเรียนเอง  ถ้าทำบรรลุเป้าหมายตามที่ตัวนักเรียนตั้งไว้ ก็ถือว่า ผ่าน”

แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน
   ข้าพเจ้าชอบการสอนในเนื้อหาวิชานี้  เพราะชอบดูผลงานของนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยก็ตาม เพราะได้เห็นถึงความคิด  จินตนาการ ความตั้งใจ ความเพลิดเพลิน  และการชื่นชมผลงานของตนเองของนักเรียน  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลือกรูปแบบวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิด ....คือ (ครู)สอนพื้นฐาน (นักเรียน)สานต่อความคิด

ประโยชน์ที่ได้รับ
   1. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
 ได้พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียน
   2. ประโยชน์ในด้านแนวการพัฒนาผู้เรียน
 ได้พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
   3. ประโยชน์ในด้านการเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไป
 สามารถเป็นแนวทาง ที่บุคลากรครูท่านอื่น ๆ จะนำไปปรับ หรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้   ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์