ข้อสอบสังคมศึกษา ป.3(ตอนที่1)

รูปภาพของ ppsmoorati

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง )


1.ถ้าจะมีการนัดหมายกัน จะใช้อะไรเป็นเครื่องกำหนด
ก.วัน ข.เดือน
ค.ปี   ง.ปฏิทิน

2.การแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 7 วัน เรียกว่าอะไร
ก.สัปดาห์    ข.เดือน
ค.ปี            ง.ศตวรรษ

3.ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบใช้เวลาประมาณเท่าใด
ก. 1 สัปดาห์      ข. 1 เดือน
ค.  1  ปี        ง.1 ศตวรรษ

4.การที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกทำให้เกิดอะไรขึ้น
ก. ลมบก  ลมทะเล
ข.ข้างขึ้น ข้างแรม
ค.กลางวัน  กลางคืน
ง.เดือนขึ้น เดือนตก

5.การที่เกิดจ้ำขึ้นน้ำลงมีผลมาจากอะไร
ก.น้ำหลากน้ำลด
ข.ดวงจันทร์เต็มดวง
ค.การหมุนรอบดวงจันทร์
ง.การหมุนของดวงอาทิตย์

6.ข้อใดเป็นการนับวันทางจันทรคติ
ก.วันที่ 1 มกราคม
ข. วันที่ 16 มกราคม
ค.วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
ง.วันขึ้น 16 ค่ำ เดือน 12

7.ข้อใดปายถึงวันเดือนดับ
ก.ข้างขึ้น
ข.ข้างแรม
ค.ข้างดวงจันทร์
ง.ข้างดวงอาทิตย์

8.เดือนตามจันทรคติมีกี่เดือน
ก. 9 เดือน   ข.12  เดือน
ค.13 เดือน   ง. 14 เดือน

9.ข้อใดเป็นการนับเดือนตามจันทรคติ
ก.เดือนคู่ มี 30 วัน เรียกว่าเดือนถ้วน
ข.เดือนคู่ มี 29 วัน เรียกว่าเดือนขาด
ค.เดือนคี่มี 30 วัน เรียกว่าเดือนมืด
ง.เดือนคู่ มี 31 วัน เรียกว่าเดือนดับ

10.การนับเดือนโดยอาศัยดวงอาทิตย์เป็นหลัก เรียกว่าอะไร
ก.เจตคติ       ข.สุริยคติ
ค.จันทรคติ    ง.สุริยจักรวาล

11.ปีอธิกสุรทิน  หมายถึงข้อใด
ก.เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน
ข.เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน
ค.เดือนกรกฏาคม มี 31 วัน
ง.เดือนพฤศจิกายนมี 30 วัน

12.ข้อใดไม่ใช่ชื่อเดือนทางสุริยคติ ของไทย
ก.มกราคม ราศีรูปดาวมังกร
ข.สิงหาคม ราศีรูปดาวสิงห์
ค.กันยายน ราศีรูปหญิงสาว
ง.ธันวาคม ราศีรูปคนแบกกุ้ง

13.ข้อใดถูกต้อง
ก.ทุก ๆ 4 ปี เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน
ข.ทุก ๆ 3 ปี เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน
ค.ทุก ๆ 4 ปี เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน
ง.ทุก ๆ 4 ปีเดือนกุมภาพันธ์มี 30 วัน

14.ปี พ.ศ. 2547 ตรงกับปีใด
ก.ปีชวด     ข.ปีขาล
ค.ปีวอก     ง.ปีมะเมีย

15.ปี พ.ศ.2547 เป็นปีอธกสุรทินในปี พ.ศ.ใดที่เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วันอีก
ก.2548     ข. 2549
ค.2550     ง.2551

16.ปีที่มี 366 วัน เรียกว่าปีอะไร
ก.ปีอธิกมาส
ข.ปีอธิกวาร
ค.ปีอธิกสุริยะ
ง.ปีอธิกสุรทิน

17.ข้อใดเป็นการนับปีทางพุทธศักราช
ก.ค.ศ.     ข. จ.ศ.
ค.ร.ศ.     ง.พ.ศ.

18.คริสต์ศักราชกับพุทธศักราชห่างกันกี่ปี
ก. 543  ปี      ข.534 ปี
ค.453 ปี           ง.435 ปี

19.กบเกิดปีขาล เขียดแก่กว่ากบ 2 ปี กบเกิดปีใด
ก.ชวด      ข.ฉลู      ค.ขาล     ง.เถาะ

20.ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของปฏิทิน
ก.รู้วันนัดหมาย
ข.รู้วันไปโรงเรียน
ค.รู้วันรับประทานอาหาร
ง.รู้วัน เดือน ปีเกิด
...................................................

เฉลย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์