ข้อสอบสังคมศึกษา ป.3(ตอนที่2)

รูปภาพของ ppsmoorati

จงตอบคำถามต่อไปนี้ (เฉลยอยู่ด้านล่าง )
1.ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับประวัติของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร
ก.เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต
ข.มีชีวิตอยู่ในช่วงสงคราม 9 ทัพ
ค.รบชนะพม่เพราะกอบกำลังจากกรุงเทพ มาช่วย
ง.ทำหน้ที่แทนบุรุษได้เป็นอย่างดีในยามที่บ้านเมืองขาดผู้นำ

2.การศึกษาประวัติของพรยาพิชัยดาบหักให้ข้อคิดในเรื่องใด
ก.ความขยัน
ข.ความสามัคคี
ค.ความกล้าหาญ
ง.ถูกทุกข้อ

3.พระยาพิชัยดาบหักเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดใด
ก.ภูเก็ต    ข.สุโขทัย     ค.สิงห์บุรี   ง.อุตรดิตถ์

4.ข้อใดเป็นภูมิปัญญาด้านอาหาร
ก.น้ำบัวบก     ข.ต้ยยำกุ้ง    ค.ฟ้าทลายโจร   ง.เครื่องสีข้าวโพด

5.ศาสนาและความเชื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมในด้านใดบ้าง
ก.ประเพณี
ข.ศิลปกรรม
ค.การดำเนินชีวิต
ง.ถูกทุกข้อ

6.ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก.ความอดทน
ข.ความสามัคคี
ค.ความขยันหมั่นเพียร
ง.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

7.อาณาจักรใด ไม่ใช่ อาณาจักรไทย
ก.พุกาม   ข.อยุธยา    ค.สุดขทัย   ง.ตามพรลิงค์

8.ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้งถิ่นฐานของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ก.ลักษณะภูมิอากาศ
ฃ.ลักษณะภูมิประเทศ
ค.การคมนาคมไปมาสะดวก
ง.ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

9.บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากหน่วยงานใด
ก.NGO    ข.WTO    ค.USA    ง.UNESCO

10. โบราณวัตถุที่ขึ้นชื่อของบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีคือข้อใด
ก.ผ้าทอ      ข.ตุ้มถ่วงแห    ค.เครื่องปั้นดินเผา     ง.กลองมโหระทึก

11.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะเฉพาะของสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ก.พักอาศัยอยู่ในถ้ำ      ข.ล่าสัตว์เป็นอาหาร
ค.ใช้หินทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้  ง.ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

12.แหล่งข้อมูลใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก.ผู้เฒ่า   ข.ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค.หนังสือท่องเที่ยว   ่ ง.เอกสารทางราชการ

13.ในการสืบค้นข้อมูลเรื่องราวในชุมชน ต้องมีการตรวจสอบเรื่องใด
ก.ความเป็นไปได้      ข.ความน่าเชื่อถือ
ค.ความสนใจของชุมชน   ง.ความน่าสนุกของเรื่องรวว

14.ถ้าต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด
ก.วัด    ข.ศูนย์วัฒนธรรม
ค.ห้องสมุดดรงเรียน  ง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

15.ทะเบียนบ้านจัดเป็นสิ่งใด
ก.ข้อมูล       ข.แหล่งข้อมูล
ค.หลักฐานทางประวัติศาสตร์   ง.หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

16.ขั้นตอนแรกของการสืบค้นเรื่องราวในอดีตคือข้อใด
ก.กำหนดเรื่อง      ข.สอบถามข้อมูล
ค.เก็บรวบรวมข้อมูล    ง.รายงานผลให้เพื่อน ๆ ฟัง

17.ข้อใดเป็นอดีต
ก.วันนี้ฉันมาโรงเรียนสาย
ข.เมื่อว่านฉันไปตลาดกับแม่
ค.พรุ่งนี้ฉันจะไปหาพ่อที่ทำงาน
ง.มะรืนนี้ฉันไม่มาเรียนหนังสือ
............................................
เฉลย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์