รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา

หัวข้อการประเมิน   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงาน     เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ประเมิน          นางปิยะนันท์ กฤษณะกาฬ
ปีการศึกษา           2552
บทคัดย่อ

         การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 การประเมินโครงการใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)โดยประเมิน 4 ด้านได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 จำนวน 511 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มี 3 ฉบับได้แก่ แบบประเมินฉบับที่ 1 มี 4 ตอน ได้แก่ แบบประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องด้านบริบทและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัย การประเมินระดับปฏิบัติของกระบวนการการดำเนินโครงการ และความสำเร็จของผลผลิต ฉบับรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .981 โดยจำแนกค่าความเชื่อมั่นด้านบริบทมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ .886 ด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ .945 ด้านกระบวนการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ .924 และด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ .942 ส่วนแบบประเมินฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .937 และแบบประเมินฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .924 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 
      1. การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านบริบทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 สรุปว่าโครงการสอดคล้องกับบริบท
      2. การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 สรุปว่าโครงการมีความเหมาะสมกับปัจจัยนำเข้า
      3. การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 สรุปว่าโครงมีระดับการปฏิบัติเหมาะสมกับกระบวนการ
      4. การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านผลผลิต สำหรับผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.30 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับนักเรียนมี ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนสำหรับผู้ปกครองมี ค่าเฉลี่ย 4.81 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 สรุปว่าโครงการมีความสำเร็จสอดคล้องกับผลผลิตของโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak