เกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รับโควตา ปี 54

          การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รับหลายช่วง  สำหรับโควตารับตรง 3 คณะช่วงที่ 1เปิดรับนิสิตโควตารับตรงทั่วประเทศ และโครงการพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 กันยายน 2553 ช่วงที่ 2 เปิดรับนิสิตโควตารับตรง(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่  3 มกราคม ถึงวันที่  15 พฤษภาคม 2554 ช่วงที่ 3 การรับนิสิตมก.ฉกส.ที่พ้นสภาพ ระหว่าง วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่   2 พฤษภาคม 2554
         คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
         1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4 ถึง ภาคปลายชั้นม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.25
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4 ถึงภาคปลายชั้นม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่แต่ละคณะกำหนดโดยดูได้จาก http://www.csc.ku.ac.th/csc2011/dnewsindex.php?id=51
         คุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
         1. ประเภทผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) รวม 4
ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.70 เกณฑ์การพิจารณาคือ
          (1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.70
          (2) ผลการสอบสัมภาษณ์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา
         2. ประเภทผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) รวม 4 ภาคการศึกษา ต่ำกว่า 2.70
         เกณฑ์การพิจารณาคือ
          (1) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
          (2) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและ วิชาการ (PAT) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
         - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ใช้คะแนน PAT 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คะแนน PAT 1 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ใช้คะแนน PAT 2
          (3) ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและคะแนน GAT/PAT โดยคะแนน GAT/PAT ให้เลือกคะแนนครั้งที่ได้คะแนนสูงสุด
          (4) ผลการสอบสัมภาษณ์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา
         สนใจส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เลขที่ 59 หมู่ 1  ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000


ข้อมูลโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 445 คน กำลังออนไลน์