เกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รับโควตา ปี 54

          การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รับหลายช่วง  สำหรับโควตารับตรง 3 คณะช่วงที่ 1เปิดรับนิสิตโควตารับตรงทั่วประเทศ และโครงการพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 กันยายน 2553 ช่วงที่ 2 เปิดรับนิสิตโควตารับตรง(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่  3 มกราคม ถึงวันที่  15 พฤษภาคม 2554 ช่วงที่ 3 การรับนิสิตมก.ฉกส.ที่พ้นสภาพ ระหว่าง วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่   2 พฤษภาคม 2554
         คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
         1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4 ถึง ภาคปลายชั้นม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.25
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4 ถึงภาคปลายชั้นม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่แต่ละคณะกำหนดโดยดูได้จาก http://www.csc.ku.ac.th/csc2011/dnewsindex.php?id=51
         คุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
         1. ประเภทผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) รวม 4
ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.70 เกณฑ์การพิจารณาคือ
          (1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.70
          (2) ผลการสอบสัมภาษณ์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา
         2. ประเภทผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) รวม 4 ภาคการศึกษา ต่ำกว่า 2.70
         เกณฑ์การพิจารณาคือ
          (1) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
          (2) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและ วิชาการ (PAT) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
         - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ใช้คะแนน PAT 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คะแนน PAT 1 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ใช้คะแนน PAT 2
          (3) ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและคะแนน GAT/PAT โดยคะแนน GAT/PAT ให้เลือกคะแนนครั้งที่ได้คะแนนสูงสุด
          (4) ผลการสอบสัมภาษณ์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา
         สนใจส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เลขที่ 59 หมู่ 1  ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000


ข้อมูลโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์