พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 สนใจซื้อระเบียบการรับสมัครด้วยตัวเองราคาชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS หรือ Download ระเบียบการรับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1ธันวาคม 2553 ถึง วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
         ระดับ ปวช. 3 ปี
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         ระดับปริญญาตรี 4 ปี
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         - วิศวกรรมศาสตร์ (กทม.)
         - วิศวกรรมศาสตร์ (ปราจีนบุรี)
         - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
         - วิทยาศาสตร์ประยุกต์
         - เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)
         ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         - วิศวกรรมศาสตร์
         - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
         - วิทยาศาสตร์ประยุกต์
         - เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)


          กลุ่มจังหวัดที่รับสมัคร
          กลุ่มโควตาพื้นที่   รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          กลุ่มโควตาเรียนดี  รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
         2.คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2553
         3.เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
         4.ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิด
         5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
         6.ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเพือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         7.มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
         8.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         9.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
         คุณสมบัติเฉพาะแยกตามกลุ่มโควตา
         1.กลุ่มโควตาพื้นที่ : ผู้สมัครโครงการโควตาพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.วช หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่ สมัคร ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้
         2.กลุ่มโควตาเรียนดี: ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ถึงเทอม 2/2552) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
         3.มีคุณวุฒิทางการศึกษาเฉพาะที่คณะกำหนด
         ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ หรือ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เลขที่ 129 หมู่21 ต. เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25230โทร. 0-3721-7300 ต่อ 7014,7015,7027 หรือ  0-3721-7310 http://www.fitm.kmutnb.ac.th/ หรือ http://www.kmutnb.ac.th/


ข้อมูลโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 392 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ocpd6toi
  • sss29893