พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 สนใจซื้อระเบียบการรับสมัครด้วยตัวเองราคาชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS หรือ Download ระเบียบการรับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1ธันวาคม 2553 ถึง วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
         ระดับ ปวช. 3 ปี
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         ระดับปริญญาตรี 4 ปี
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         - วิศวกรรมศาสตร์ (กทม.)
         - วิศวกรรมศาสตร์ (ปราจีนบุรี)
         - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
         - วิทยาศาสตร์ประยุกต์
         - เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)
         ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         - วิศวกรรมศาสตร์
         - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
         - วิทยาศาสตร์ประยุกต์
         - เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)


          กลุ่มจังหวัดที่รับสมัคร
          กลุ่มโควตาพื้นที่   รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          กลุ่มโควตาเรียนดี  รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
         2.คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2553
         3.เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
         4.ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิด
         5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
         6.ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเพือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         7.มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
         8.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         9.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
         คุณสมบัติเฉพาะแยกตามกลุ่มโควตา
         1.กลุ่มโควตาพื้นที่ : ผู้สมัครโครงการโควตาพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.วช หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่ สมัคร ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้
         2.กลุ่มโควตาเรียนดี: ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ถึงเทอม 2/2552) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
         3.มีคุณวุฒิทางการศึกษาเฉพาะที่คณะกำหนด
         ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ หรือ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เลขที่ 129 หมู่21 ต. เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25230โทร. 0-3721-7300 ต่อ 7014,7015,7027 หรือ  0-3721-7310 http://www.fitm.kmutnb.ac.th/ หรือ http://www.kmutnb.ac.th/


ข้อมูลโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์