แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3(เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

รูปภาพของ ppsmoorati

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1.ถ้าต่อไปนักเรียนมีงานทำ มีรายได้ นักเรียนจะต้องเสียภาษีประเภทใด
ก.ภาษีเงินได้        ข.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค.ภาษีบำรุงท้องที่    ง.ภาษีสรรพสามิต

2.ข้อใดเป็นแนวคิดในระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ก.ยึดหลักการใช้เหตุผล
ข.ยึดหลักสิทธิและเสรีภาพ
ค.ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ง.ยึดหลักการยอมรับเสียงส่วนมาก

3.ธนาคารให้ประชาชนกู้ยืมเงินเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะและเป็นธนาคารของรัฐบาล
ก.ธนาคารกรุงไทย      ข.ธนาคารออมสิน
ค.ธนาคารอาคารสงเคราะห์    ง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4.เมื่อนักเรียนนำเงินไปฝากธนาคารจะให้อะไรนักเรียน
ก.เงินกู้    ข.สมุดเงินฝาก      ค.ดอกเบี้ยเงินกู้           ง.ดอกเบี้ยเงินฝาก

5.พรนำรถไปซื้อส้มจากไร่ของพงษ์ แล้วนำมาขายที่ตลาดในหมู่บ้าน พิศซื้อส้มไป 2 กิโลกรัมพลอยซื้อไป 1 กิโลกรัม จากข้อความนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.พรเป็นผุ้ผลิต           ข.พลอยเป็นแม่ค้า
ค.พิศเป็นผุ้บริโภค         ง.พงษ์เป็นคนกลาง

6.ข้อใด  ไม่ใช่  หลักการที่ควรจะนำมาพิจารณาในการซื้อสินค้าและบริการ
ก.ประหยัด       ข.ปลอดภัย       ค.ประโยชน์        ง.ราคาแพง

7.คุณธรรมที่สำคัญทีสุดของผู้ผลิตคือข้อใด
ก.ความอดทนและขยัน
ข.ความประหยัดและอดออม
ค.ความซื่อสัตย์และอดออม
ง.ความมุ่งมั่นและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

8.การดูแลรักษาทรัพยากรการผลิตเพื่อให้มีใช้ในอนาคต เป็นหน้าที่ของใคร
ก.คนงาน           ข.เจ้าของทุน         ค.ผู้ประกอบการ     ง.ทุกคนที่มีหน้าที่ผลิต

9.ใครทำอาชีพทางด้านบริการ
ก.ครู          ข.แพทย์           ค.นักแสดง        ง.ถูกทุกข้อ

10.ใครเป็นผู้ประกอบการ
ก.นพเป็นคนงานผสมปุน
ข.สมชายเป็นผู้จัดการบริษัทก่อสร้าง
ค.เกี่งกาจเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัท
ง.ปราจีนเป็นคนมีหน้าที่สั่งซื้อวัตถุเข้าโรงงาน

11.ข้อใดเป็นทุนในการผลิตสินค้า
ก.น้ำ       ข.แร่ธาตุ          ค.เครื่องจักร        ง.สติปัญญา

12.ปัจจุบันเราใช้สิ่งใดเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ก.เงิน         ข.ที่ดิน         ค.สิ่งของ            ง.แรงงาน

13.ใครเป็นผุ้บริโภค
ก.พี่สาวซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่
ข.พ่อขายรถคันเก่าให้น้าเชิด
ค.ป้าลำไยทำมะม่วงกวนขาย
ง.แดงเอาปากกามาแลกกับหนังสือการ์ตูน

14.สมชายนำลูกอมไปขายให้สมศักดิ์และเพื่อนที่โรงเรียนจากข้อความนี้ใครเป็นผุ้ผลิต
ก.เพื่อน        ข.สมศักดิ์       ค.สมชาย     ง.สมศักดิ์และเพื่อน

เป็นแนวทางข้อสอบ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์